Sven Trygged, profilbild

Sven Trygged

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

070-7341461

sven.trygged@hig.se

Om forskaren

Huvudsakliga forskningsområden:

  • arbetsmarknad och försörjning
  • sociala konsekvenser av ohälsa och utsatthet för våld
  • internationellt socialt arbete.

Framtida planerade projekt handlar om orosanmälningar till socialtjänsten.

Aktuell forskning

Sven Trygged medverkar i flera aktuella forskningsprojekt och utförligare information om respektive projekt Länk till annan webbplats. finns att läsa på sidan om forskningsområde.

  • Samverkan Gävleborg 2022. Projektet pågår 2023–2025 och finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).
  • Socialtjänstens digitalisering.
  • Orosanmälningar som rör barn.
  • Interprofessionellt lärande.
  • Läroboken Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete.

Samverkan Gävleborg 2022.

Högskolan i Gävle medverkar i projektet Samverkan Gävleborg 2022 vars mål är att främja integrationen av tredjelandsmedborgare i Gävleborgs län. Med utvecklad samverkan mellan aktörer vill projektet bidra till en effektivare integrationsprocess, genom att ta tillvara metoder och arbetssätt som minskar de strukturella hindren för målgruppen att etablera sig i samhället och komma närmare arbetsmarknaden. Projektet leds av Länsstyrelsen i Gävleborg med delfinansiering från Europeiska unionen genom Asyl- migrations och integrationsfonden (AMIF). Andra medverkande är flertalet kommuner i Gävleborg samt RF-SISU.

Högskolan kommer under 2023–2025 att genomföra tre delstudier. Delstudie 1 är en uppföljande intervjustudie av hur det gått för tredjelandsmedborgare som studerat svenska för invandrare (SFI). Delstudie 2 vänder sig till myndigheter och organisationer som arbetar med rekrytering medan delstudie 3 fokuserar på civilsamhället och föreningars delaktighet i strävan mot integration.

Högskolan projekt leds av Sven Trygged. Övriga forskare från HiG som deltar i projektet är Maja Lilja och Hanna Kusterer.

Samverkan Gävleborg föregicks av projektet Integration Gävleborg 2.0 (IG 2.0). En rapport från det projektet finns här: Trygged, S., Kusterer, H. & Lilja, M. (2021). Integration Gävleborg 2.0 : Intervjustudie om upplevda möjligheter och hinder för arbetsmarknadsetablering för migranter med låg utbildning. Gävle: Gävle University Press. 32 s. (FOU-rapport 55).

Andra texter som tar upp ämnet migration: Trygged, S & Righard, E (Eds.) (2019) Inequalities and migration – Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur.

Lärobok med internationella perspektiv om aktuella utmaningar för den svenska välfärdsstaten. I antologin medverkar författare från ett antal universitet. Medredaktör är Erica Righard, Malmö Universitet.

Medfinansieras av Europeiska unionen

Klientmakt och ökat handlingsutrymme? – Den digitala socialtjänsten under lupp

Den digitala omställningen berör i hög utsträckning välfärdssektorn. Huvudfokus i denna studie är vad digitaliseringen innebär för klienter som söker försörjningsstöd. Även socialsekreterarnas röster lyfts eftersom personalens och klienternas erfarenheter är länkade. Genom att ta reda på vilka digitala verktyg som används synliggörs hela den digitala infrastrukturen med bland annat e-ansökan, beslutsstöd med hjälp av algoritmer (”robotar”) och videomöten.

I studien intervjuas klienter, socialsekreterare och chefer i kommuner av olika storlek.
Projektet som genomförs under 2023-2024 är knutet till forskningsprogrammet Digital shapeshifting, vid HiG.

Medverkande: Sven Trygged (projektledare), Lupita Svensson, Socialhögskolan Lunds universitet, Agneta Ranerup, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet.

Inte utan oro – den sociala barnavårdens stöd och insatser

Socialtjänsten är samhällets skyddsnät för barn som behöver skydd och stöd. Socialtjänsten får
som regel kännedom om barn som far illa genom att någon person lämnar en s k orosanmälan
om barnet som berörs. Anställda på vissa myndigheter, t ex inom skola och hälso- och sjukvård, är
skyldiga att anmäla om de i sitt arbete befarar att ett barn far illa. Även privatpersoner kan göra
en orosanmälan.

Det övergripande syftet med forskningen är att öka den systematiska kunskapen om den
sociala barnavårdens stöd och insatser för barn där någon gjort en orosanmälan. Detta görs
initialt genom en statistisk kartläggning och analys av orsakerna till att barn orosanmäls, vilka
insatser som förekommer och vilka mönster som framträder kring anmälningar och insatser.
Även personal inom socialtjänsten intervjuas.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har beviljat projektet ett planeringsanslag till en fördjupningsstudie som rör barn som bevittnar våld. Intresset för barn som bevittnat våld är stort och 2021 infördes barnfridsbrott i lagstiftningen. Detta projekt påbörjas hösten 2023.
Medverkande : Mattias Bengtsson (socialt arbete), Tove Bylund Grenklo (vårdvetenskap), Niklas Halin (psykologi), Anneli Marttila (folkhälsovetenskap) och Sven Trygged (projektledare, socialt arbete).

Stödjande samtal

Under 2022 publicerades läroboken Larsson, S & Trygged, S (redaktörer) Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. I denna antologi ges en teoretisk och praktisk ram för hur man kan bedriva stödjande samtal vid klientmöten i socialt arbete. Kapitelbidragen är skrivna av nationellt och internationellt erfarna forskare och utbildare inom socialt arbete.

Interprofessionellt lärande

Fokusgrupper med studenter. Studie som undersöker möjligheten för studenter vid socionom- lärar- och sjuksköterskeprogrammen att ta hjälp och lära av varandra för att bättre stötta utsatta personer med multidimensionell problematik. Övriga medverkande: Birgit Lindgren Öden och Annica Björkman vid HiG.

Trygged S, Björkman A & Lindgren Ödén B (2022) Body. Grade. Relations. Understanding children’s needs through interprofessional learning Nordic Social Work Research.

Sidan uppdaterades 2024-04-19