God forskningssed och forskningsetik

Att forskningen följer god forskningssed är av yttersta vikt för att säkerhetsställa dels forskningsresultatens tillförlitlighet och dels allmänhetens förtroende för forskningen. Alla medarbetare som deltar i forskningsverksamhet vid Högskolan i Gävle har ansvar för att forskningsprocessen från planering till genomförande och rapportering följer god forskningssed.

God forskningssed

Det finns flera av forskarsamhället godtagna principer för god sed, ett exempel är den europeiska kodexen för forskningens integritet (ALLEA Länk till annan webbplats.). Enligt ALLEA baseras god sed på: tillförlitlighet – det går att lita på att forskningen håller hög kvalitet; ärlighet – forskningen utförs och rapporteras öppet och objektivt, respekt – forskningen utförts med respekt för samhälleliga värden och erforderliga tillstånd för att genomföra studierna har inhämtats, och ansvarighet – för forskningen från idé till publicering och dess följdverkningar.

Forskningsetik

För att bedriva forskning som avser människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter krävs etikprövning enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor, 2003:460. Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du ansöker om etikprövning på Etikprövningsmyndighetens sida. Länk till annan webbplats.

Vid Högskolan i Gävle arbetar Forskningsetiska rådet Länk till annan webbplats. med etisk granskning av studentarbeten på grund- och avancerad nivå.

Oredlighet i forskning

Sedan 1 januari 2020 utreds misstanke om oredlighet i forskning av den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning enligt lag 2019:504. Oredlighet i forskning definieras i lagen som fabricering, förfalskning eller plagiering. Andra avvikelser från god forskningssed som väsentligen skadar eller riskerar att skada forskningens eller forskarnas integritet, utreds fortsättningsvis av lärosätena. Vid misstanke om andra avvikelser från god forskningssed samverkar Högskolan i Gävle med Högskolan Dalarna enligt Rutin för hanteringsordning vid misstanke om avvikelse från god forskningssed. Pdf, 357.8 kB.

Sidan uppdaterades 2024-05-21