Forskningsämnen

Högskolans samtliga forskningsämnen i alfabetisk ordning. Här finns också forskare inom ämnet samt pågående forskningsprojekt.

Arbetshälsovetenskap

Inom forskningen kring arbetsrelaterade belastnings­skador försöker vi förstå de fysiologiska händelser i kroppen som orsakar att belastning leder till trötthet och smärta. Vi studerar arbetslivet och vad individer, företag och samhället kan göra för att öka arbetshälsa, produktion och välbefinnande. Forskning rör också metoder för att kunna mäta och träna rörelsefunktioner, och för att individanpassa och utvärdera resultat av rehabilitering.

Besluts-risk och policyanalys

Ämnet besluts-, risk- och policyanalys (BRP) vilar på tre pelare: beslutsanalys, riskanalys och policyanalys. Beslutsanalys handlar om att underlätta för beslutsfattare att ta rationella och välgrundade beslut, riskanalys behandlar bedömning och hantering av osäkerhet och risk vid beslutsfattande, och policyanalys är analys av regelsystem som styr beslutsfattande. I BRP-ämnets kärna ligger utveckling och utvärdering av metoder för beslutsanalys, riskanalys och policyanalys.

Biologi

Forskning inom biologiämnet innefattar många aspekter av liv och håll­barhet. Inom ämnet bedrivs forskning om artdiversitet, bevarande­biologi, biologisk mång­fald, eko­system­tjänster, hållbart fiske, hållbart lantbruk, mikrobiologi, populations­­biologi, taxonomi, samt ämnes­didaktik.

Hillström, Lars, universitetslektor
Jägerbrand, Annika, universitetslektor
Kellner Eva, universitetslektor
Ryrholm Nils, professor
Wright Sandra, universitetslektor

Byggnadsteknik

Forskningen inom byggteknikgruppen kan sammanfattas med två huvudriktningar. Den ena inriktningen omfattar prestanda hos konstruktioner och den andra inriktningen är byggnadsfysik med fokus på byggnaders energiprestanda. Den forskning som görs inom prestanda hos konstruktioner omfattar beteendet och förbättringen av olika typer av strukturer som balkar, pelare, väggar, bjälklag, livsstänger och förband som består av olika material. Forskningen inom byggnadsfysik med fokus på byggnaders energiprestanda utförs ofta i samarbete med energisystem- och inomhusmiljögrupperna och även med miljövetenskapen. Forskningen omfattar bland annat modellering, simulering och mätning av energiprestanda hos byggnader, byggnadskomponenter och system samt brukarnas beteenden.

Akander Jan, universitetslektor
Bahrami, Alireza, docent
Eriksson, Bengt, universitetslektor
Norén, Asima, universitetslektor

Elektroteknik

Högskolan i Gävle har länge bedrivit forskning och utbildning inom elektronik, men i takt med att utbildningsprogrammen ändrats och vi har fått både ett ingenjörsprogram och ett masterprogram i automation har forskningen breddats, varför vi nu använder benämningen elektroteknik. Vår forskning inom ämnet fokuserar på följande delar:

  • Elektrisk mätteknik, särskilt radiomätteknik, med syftet att uppnå energieffektiva komponenter
  • Radiokommunikation industriella miljöer, bland annat med syfte att få en säkrare arbetsmiljö
  • Sensorteknik och sensornära signalbehandling, där gassensorer är ett exempel på en tillämpning
  • Reglerteknik, med tillämpningar inom industriellt underhåll
  • Robotik, med syfte att möjliggöra för äldre att leva ett rikare liv, samt med fokus på säkerhetsfrågor.

Björsell, Niclas, professor
Chilo, José, universitetslektor
Isaksson, Magnus, professor
Ottosson, Patrik, forskare
Rafique, Sajid, universitetslektor
Rezasson, Reza, universitetslektor
Rönnow, Daniel, professor
Ängskog, Per Länk till annan webbplats., adjunkt

Energisystem

Energisystem är ett tekniskt ämne som präglas av systemtänkande, helhetssyn och långsiktighet samt främjande av resurshushållning och minskad miljöpåverkan. Den grundläggande tanken bakom forskningsämnet är att vidta medvetna och aktiva åtgärder vid planering och uppbyggnad av ett nytt energisystem samt vid ombyggnation av existerande energisystem. Forskningen inom energisystem vid Högskolan i Gävle handlar om tre huvudområden: byggnaders energisystem, industriella energisystem och nationella och regionala energisystem

Amiri, Shahnaz, universitetslektor
Cabral, Diogo, postdoktor
Calmunger, Mattias, gästprofessor
Cehlin, Mathias, docent
Dotzauer, Erik, adjungerad professor
Gomes, Joao, forskare
Gustafsson, Mattias, forskare
Hayati, Abolfazl, biträdande universitetslektor
Kabanshi, Alan, biträdande universitetslektor
Karlsson Björn, senior professor
Larsson, Ulf, universitetslektor
Mardan, Nawzad , universitetslektor
Mattsson, Magnus, universitetslektor
Monie Svante, postdoktor
Moshfegh, Bahram, professor
Olsson Patrick, forskare
Sandberg, Mats, senior professor
Thollander, Patrik, professor

Engelska

Folkhälsovetenskap

Forskningen handlar bland annat om hur den psykiska och fysiska hälsan i påverkas av läget på arbetsmarknaden och av förhållanden på arbetsplatsen.

Företagsekonomi

Den företagsekonomiska forskningen vid Högskolan i Gävle handlar om marknadsföring, redovisning, organisation och ledarskap. I olika team tar vi oss an diverse forskningsområden så som sälj och förhandling, hållbara affärsrelationer, digitalisering, företagsfinansiering och organisationsteoretiska perspektiv. Vi tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera och bemöta utmaningar som uppstår i olika former av företag och organisationer.

Geospatial Informationsvetenskap

Inom forskargruppen Geospatial Informationsvetenskap bedrivs ett interdisciplinärt samarbete mellan forskare från de närliggande ämnena lantmäteriteknik, geografi och datavetenskap för att ta sig an utmaningar i samhället och industrin genom bland annat digitalisering och användande av spatiala och geografiska metoder.

Bagherbandi, Mohammad, professor
Boustedt, Jonas, universitetslektor
Brandt, Anders, docent
Holmgren, Hanna, universitetslektor
Iqbal, Asifa , universitetslektor
Jiang, Bin, professor
Lim, Nancy Joy, universitetslektor
Ma, Ding, universitetslektor
Milutinovic, Goran, universitetslektor
Nilfouroushan, Faramarz, docent
Paasch, Jesper, professor
Sahlin, Eva, universitetslektor
Seipel, Stefan, professor
Åhlén, Julia, universitetslektor
Ågren, Jonas, docent

Idrottsvetenskap

Aktuella områden för forskning inom idrottsvetenskap är hälso­främjande arbetsliv och livsstil med inriktning mot idrottande, anpassad fysisk aktivitet (AFA) och doping. Vårt fokus är målgrupper som av olika anledningar har visat sig vara fysiskt inaktiva, i syfte att genom kunskap och anpassningar möjliggöra en hälsosam fysiskt aktiv livsstil för alla. Användandet av dopingpreparat i relation till idrott, prestation, samhällsnormer och kroppsuppfattning är också ett prioriterat område. Vår forskning har ett tvärveten­skapligt perspektiv med speciellt fokus på samhälleliga aspekter.

Industridesign

Forskning bedrivs inom materialdrivna design- och innovations­processer som har sin start­punkt i olika biobaserade material. Dessa bio­baserade material kan vara nya, beprövade äldre material eller rest­strömmar. Inom forskningen tas process­modeller och metodik fram för design av innovativa produkter som är baserade på bio­baserade material. Det bedrivs även forskning på nya biobaserade materials sinnliga och affektiva upplevelser, innovations­ekosystem för biobaserade material samt design­pedagogik ur både lärares och studenters perspektiv.

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi är ett mångdisciplinärt ämne som har sin bas i teknikvetenskapen men sträcker sig in i samhällsvetenskapen. Här är samspelet mellan människa, teknik och organisation centralt. Vår inriktning är praktikrelevant kunskapsbildning kring ledning av produktion och innovation i industriföretag och organisationer.

Bengtsson, Lars, professor
Dominic, Chris , universitetslektor
Fobbe, Lea, universitetslektor
Hadin, Åsa, universitetslektor
Hilletofth, Per, professor
Hilmola, Olli-Pekka, gästprofessor
Pal, Rudrajeet , gästprofessor
von Haartman, Robin, universitetslektor
Zhao, Ming, universitetslektor

Juridik

Den övergripande forskningen inom juridik handlar om fastigheter och skatter. Forskare inom juridik och aktuella projekt kan du läsa mer om i forskarnas egna presentationer.

Ek, Mikael, universitetslektor
Grylin, Hanna, universitetslektor
Kristoffersson, Eleonor, gästprofessor
Leidhammar, Börje, adjungerad professor
Söderlund, Jenny, universitetslektor

Kriminologi

Vår forskning berör flera av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför. Olika typer av kriminalitet i form av organiserad brottslighet, gängkriminalitet, skjutningar, våld och missbruk är problem som utgör direkta hot mot ett hållbart samhälle. Dessa frågor är högt prioriterade såväl på forskningsagendan som på den politiska agendan. Exempel på pågående forskning hos oss är brottsutveckling, etnicitet, kön och social klass i Sverige de senaste 40 åren, att förebygga hat, hot och våld i arbetslivet, gängkriminalitet och organiserad brottslighet.

Atak, Kivanc, universitetslektor
Hermansson, Klara, universitetslektor
Jerre, Kristina, universitetslektor
Rostami, Amir, professor
Sarnecki, Jerzy, senior professor
Westfelt, Lars, universitetslektor
Wikman, Sofia, professor

Maskinteknik

Forskningen är inriktad mot experimentella studier inom maskinteknik, särskilt mot spånskärande bearbetning. Pågående forskningsprojekt handlar om den adhesiva mekanismen vid svarvning av stål och dess konsekvenser i form av nedbrytning av skäreggen.

Matematik

Forskningen inom matematik bedrivs aktivt inom ämnets tre delområden: matematik, statistik och matematikdidaktik. Inom matematiken bedrivs bland annat forskning inom matematisk fysik, speciellt inriktad på matematiska metoder för elektromagnetisk fältteori. Vidare bedrivs forskning inom diskret matematik, topologi, algebraisk samt tropisk geometri. Inom statistik så bedrivs forskning främst mot statistiska metoder för att utvärdera behandlingsprocesser. Inom matematikdidaktiken bedrivs forskning om utveckling och spridning av lärares professionella kunskap, om språkliga perspektiv på skolmatematik, och om visualisering och användning av olika representationsformer.

Attorps, Iiris, professor emeritus
Asami-Johansson, Yukiko , universitetslektor
Björklund, Johan, universitetslektor
Cortas Nordlander, Maria, universitetslektor
Cronhjort, Mikael, universitetslektor
Johansson, Anders, universitetslektor
Källström, Rolf, professor
Lang, Lionel, universitetslektor
Palm Kaplan, Kristina, universitetslektor
Shestopalov, Yury , professor emeritus
Smolkin, Eugen, universitetslektor
Wang, Xiaoqin , universitetslektor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras mediernas och den medierade kommunikationens betydelser för samhälle, kultur och människor. Ämnet utmärks av en bred teoretisk förståelse av mediernas strukturer, innehåll, produktionsvillkor och medieanvändning, både när det gäller traditionella medier och digitala medier samt olika kretslopp mellan dem. Medie- och kommunikationsvetenskap inkluderar historiska och nutida perspektiv, där mediernas framväxt, betydelser och förändringar i såväl Sverige som internationellt står i fokus. Forskningen som bedrivs inom medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i Gävle befinner sig i skärningspunkten mellan politisk kommunikation, digitalisering, mediehistoria, medieestetik, genusperspektiv på medieinnehåll. Utmärkande för den medievetenskapliga forskningen på Högskolan i Gävle är också de kulturteoretiska perspektiven.

Miljövetenskap

Miljövetenskap är ett tematiskt ämne som med begrepp, teorier, metoder och modeller beskriver och besvarar frågor som är relaterade till sambanden mellan miljö, människa och teknik.

Barthel, Stephan, professor
Colding, Johan, professor
Gren, Åsa, universitetslektor
Haga, Andreas, universitetslektor
Hillman, Karl, docent
Norrman Ericsson, Ola, professor
Samuelsson, Karl, forskare
Silvestro, Daniele, forskare
Soam, Shveta, forskare
Sörqvist, Patrik, professor
Wallhagen, Marita, universitetslektor
Wang, Zhao, universitetslektor

Nationalekonomi

Psykologi

Vår forskning studerar olika områden utifrån psykologiska perspektiv och teorier. Våra tre övergripande teman för forskningen är relativt breda, och innefattar psykologiska perspektiv på arbetsmiljö, inkludering samt social och ekologisk hållbarhet.

Religionsvetenskap

Forskningen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle bedrivs inom ämnena livsåskådningsvetenskap, religionsantropologi, religionshistoria, religionspsykologi och religionssociologi. En växande del av forskningen har ett ämnesdidaktiskt fokus och gemensamt för de flesta forskningsämnena är att frågor som rör religionens roll i samhället intar en central plats. Vidare finns också en inriktning på specifika samhällsutmaningar, särskilt sådana som kan förknippas med det mångkulturella samhället. Ett nära samarbete finns med de strategiska forskningsområdena Innovativt lärande och Hållbar stadsutveckling.

Socialt arbete

Den forskning inom socialt arbete vi bedriver tillhör ämnets centrala forskningsområden, bland annat missbruk/beroende, behandlingsprocesser och dess resultat, psykisk ohälsa, äldreforskning, samt coping och andlighet i socialt arbete.

Utbildningsvetenskap

Den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Högskolan i Gävle, berör först och främst utbildning och dess sammanhang utifrån ett flertal olika pedagogiska, didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv. Bland annat behandlas kunskapens former och förutsättningar, utbildningars historiska, samhälleliga och politiska sammanhang samt undervisningens och lärandets förutsättningar, former, organisering, processer och utfall. Utbildningsvetenskap är kopplat till Högskolans strategiska forskningsområde Innovativt lärande.

Didaktik handlar om läran om undervisning. Forskning i didaktik vid Högskolan fokuserar i stora drag (relationer mellan) innehåll, lärare och lärandesubjekt samt frågeställningar såsom varför undervisning byggs upp som den gör, vad för mål och innehåll som väljs ut, hur undervisning kan genomföras, vem undervisningen riktar sig till liksom när och var undervisning kan bedrivas. Med utgångspunkt i forskning om undervisnings- och/eller lärmiljöer studeras även aspekter som villkorar undervisning och lärandeprocesser. Det kan röra sig om exempelvis, historiska kontexter, samhällsidéer, utbildningsorganisationer, den fysiska miljön, hur undervisning kan förstås och upplevas av olika aktörer, liksom de normer, värderingar och handlingsmönster som kan ligga till grund för olika val och tillvägagångssätt

Forskningen i pedagogik som bedrivs inom högskolan behandlar tre nivåer: individ- och gruppnivå, aktivitetsnivå och samhällsnivå, med ett särskilt fokus på lärandeprocesser. Detta gestaltas inom forskningen som bedrivs med uttalade intressen för lärande, undervisningens processer, former och innehåll samt för fostran, formulerat inom projekt som särskilt uppmärksammar social hållbarhet och social rättvisa, inkluderande processer, studie och yrkesvägledning, specialpedagogik för lärande, hälsofostran, bedömningsforskning, ledarskapsforskning, lärande i arbetslivet, studier kring identitetsutveckling, jämförande komparativa studier, ämnesstudiers och pedagogiska handlingsplaners olika villkor samt som läroplansteoretisk forskning. Intresset för lärandeprocesser rör sig därmed över de olika nivåerna, såväl inom som utanför utbildningssystemet både nationellt och internationellt, och ger på så sätt exemplifieringar av hur vi människor formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Bildpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne och kunskapsfält där estetiska, pedagogiska och teoretiska aspekter av bildkommunikation, bildanalys och praktiska bildskapande processer är av central betydelse. Inom ramen för ämnet undersöks och problematiseras bilders roll och plats i samhället inom utbildning och i ett vidare samhällsperspektiv. Forskning inom bildpedagogik intresserar sig för visuell kultur i bred bemärkelse samt för mer ämnesspecifika frågor i relation till lärande, undervisning och kunskapsutveckling inom ramen för både frivilliga och obligatoriska skolformer.

Vårdvetenskap

Forskningen handlar om vårdpersonalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet, sjuksköterskestudenters lärande och välbefinnande, att leva med långvarig ohälsa, vård och omsorg av äldre och det goda åldrandet.

Arakelian, Erebouni, lektor
Björck, Caroline, adjungerad lektor
Björkman, Annica, lektor, docent
Björklund, Ove, lektor
Bylund Grenklo, Tove, lektor
Efverman, Anna, lektor, docent
Engström, Maria, professor
Eriksson, Elisabet, lektor
Fjell, Maria, postdoktor
Göras, Camilla, lektor
Hedborg, Kerstin, lektor
Hofsten, Anna, lektor
Häggström, Elisabeth, lektor, docent
Jordal, Malin, lektor
Knudsen, Kati, lektor
Kristofferzon, Marja-Leena, lektor, docent
Lindberg, Magnus, lektor, docent
Lindberg, Maria, lektor
Mårtensson Gunilla, professor
Nilsson, Annika, professor
Olerud, Johan, lektor
Olsson, Annakarin, lektor
Pålsson, Ylva, lektor
Randmaa, Maria, lektor
Salzmann-Erikson, Martin, lektor, docent
Silén, Marit, lektor
Sjöholm, Åke, adjungerad professor
Sjölund, Britt-Marie, lektor
Skytt, Bernice, lektor, docent
Stake-Nilsson, Kerstin, lektor
Westerberg Jacobson, Josefin, lektor
Willmer, Mikaela, lektor, docent
Östlund, Ann-Sofi, lektor

Affilierade forskare

Arvidsson, Patrik
Carlsson, Marianne, professor
Enmarker, Ingela, professor
Hedman, Maria, lektor
Kaltenbrunner, Monica
Löfmark, Anna, docent
Magnusson, Peter
Myrberg, Karin
Thunborg, Charlotta

Sidan uppdaterades 2024-05-15