Åsa Gren, profilbild

Åsa Gren

Universitetslektor

Forskningsämne: Miljövetenskap

026-648234

asa.gren@hig.se

Om forskaren

.

Jag fokuserar i min nuvarande forskning på den övergripande utmaningen att skapa rättvisa, hälsosamma, hållbara och motstånds­kraftiga städer för alla i en stadsplanerings- och designkontext.

Mot bakgrund av att

  • människors hälsa och välbefinnande är kopplat till tillgången och tillgängligheten till ekosystem och deras tjänster
  • majoriteten av människor bor i stadsområden
  • de negativa trenderna när det gäller fysisk och psykisk hälsa hos människor som bor i städer
  • det ökande trycket på städernas ekosystem genom ökad konkurrens om markanvändning
  • ojämlik tillgång till ekosystemtjänster och fördelar.

I min forskning, mer specifikt, omfattar detta operationalisering av den teoretiska ramen för social ekologisk urbanism (SEU) – en ram som tillämpar institutioner och stadsform som verktyg för att styra urbana processer. Ett exempel är att tillämpa SEU för att förbättra vår förståelse av förhållandet mellan tillgänglighet till hälsorelaterade CES i ett socioekonomiskt sammanhang och vilken roll stadsförtätning och äganderätt spelar i detta dynamiska förhållande.

Sidan uppdaterades 2024-04-18