Svante Monie, profilbild

Svante Monie

Postdoktor

Forskningsämne: Energisystem

026-648526

svante.monie@hig.se

Om forskaren

Mitt forskningsområde är energisystem och mer specifikt Smart Energy Systems. Smarta energisystem är ett holistiskt koncept som beforskar hur samhällets olika energisystem til exempel det elektriska, det termiska, transportsektorn och avfallssektorn, kan samordnas för att uppnå minskad primärenergianvändning, högre systemeffektivitet, lägre kostnader, och minskade utsläpp.

Genom samordning av flöden kan restströmmar i en sektor bli insatsvaror i en annan. Ett exempel är biogasproduktion där restströmmar från livsmedelsindustrin, jordbruk och reningsverk nyttjas för att skapa ett förnyelsebart bränsle (gasen) samt gödningsmedel (rötresterna). Ett annat exempel är den förestående gröna omställningen av industrin i norra Sverige. Här finns många utmaningar i form av förväntade höga effektuttag från elnätet, men också möjligheter till synergier om insatserna planeras väl. Här kan även finnas alternativa metoder som akademin kan behöva bidra med kunskap om samt söka mer kunskap om.

Resilient – framtidens hållbara energilösningar

Jag är delaktig i det nationella programmet Resilient där HiG är ett av fyra kompetens­centra. Forskningsprogrammet ska bidra till att utveckla kompetens kring frågor av strategisk betydelse för det framtida hållbara energisystemet. Detta sker bland annat i samarbete med Gävle Energi där vi kommer att undersöka fjärrvärmesystemets roll i ett resilient och hållbart energisystem. Inom ramen för den forskningen ryms att undersöka potentialen för fjärrvärmeoperatörer att delta på flexibilietsmarknaderna som Svenska Kraftnät tillhandahåller, men även att identifiera hur fjärrvärmesystem kan bidra till sektor­integrerande synergier såsom exempelvis koldioxidavskiljning för att erhålla negativa emissioner alternativt som insatsvara till produktion av så kallade e-bränslen (metanol).

Sidan uppdaterades 2024-04-18