Miljövetenskap

Miljövetenskap är ett tematiskt ämne som med begrepp, teorier, metoder och modeller beskriver och besvarar frågor som är relaterade till sambanden mellan miljö, människa och teknik.

Miljövetenskap erbjuder utbildning på grundnivå (ingenjör och kandidat), avancerad nivå och forskarnivå. Ämnets forskning är primärt kopplad till det Strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling. Viss koppling finns även till det Strategiska forskningsområdet Intelligent industri. Ämnet har flera professorer, sysselsätter 10-20 doktorander och all utbildning och forskning sker i nära samverkan med omgivande samhälle.

Miljövetenskapens övergripande mål är att minska människans negativa miljöpåverkan, med särskilt fokus på klimatpåverkan, och samtidigt bygga lokal social-ekologisk resiliens. De gemensamma målen för den forskning och utbildning som bedrivs inom miljövetenskap är att bidra till låg påverkan på naturmiljön genom god förvaltning, planering och hushållning med naturresurser och begränsade utsläpp till luft, mark och vatten. Målen nås genom analys och utveckling av tekniska lösningar (system, processer, produkter och tjänster), psykologiska faktorer och beteendeförändringar samt deras interaktion och integration i socio-tekniska och social-ekologiska system som har det gemensamt att de ger avtryck på naturmiljön direkt eller indirekt.

Forskning inom miljövetenskap

Forskningen inom miljövetenskap fokuserar på tre temaområden. Inom varje fokusområde bedrivs en mängd forskningsprojekt. Flera av doktoranderna inom miljövetenskap tillhör forskarskolan Future-Proof Cities

Fossilfritt samhälle

Temaområdet arbetar för att underlätta och påskynda en grundläggande omställning (transformation) till en fossilfri framtid. Fokus ligger på förnybar energi och hur ny teknik och olika aktörer samverkar i en omställning. Bland annat tittar man på värdekedjorna för transporter och energiförsörjning som omfattar bland annat bränsleprocesser, fordon, infrastruktur, brukarvanor, sektorskoppling med mera.

Mer information om Fossilfritt samhälle

Grönt stadsliv

Inom området fokuseras på hållbar stadsutveckling som omfattar bland annat byggande och planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer.

Mer information om Grönt stadsliv

Resurshantering

Cirkulär ekonomi är ett alternativ till den traditionella linjära ekonomin som vi har idag. Istället för att tillverka, köpa och sedan slänga olika typer av produkter används de i en cirkulär ekonomi så länge som möjligt. Därefter återanvänds och återvinns de – allt för att spara på jordens resurser. Cirkulär ekonomi är helt enkelt ett modernt ord för kretslopp.

Mer information om Resurshantering

Utbildningsprogram inom miljövetenskap

Miljövetenskap erbjuder utbildningsprogram på grundnivå (ingenjör och kandidat), avancerad nivå och forskarnivå. Mer information om utbildningarna finns på respektive utbildningsprograms sida:

Forskarutbildning
Miljövetenskap är ett av högskolans tio forskarutbildningsämnen som inrättades 2020. Mellan 10–20 doktorander är antagna i miljövetenskap och lika många är handledarna inom det egna ämnet eller angränsande ämnen som t.ex. energisystem. Varje år avläggs en handfull licentiat- och doktorsexamina. Inom miljövetenskap ges även ett antal forskarutbildningskurser.

Mer detaljerad information ges i ämnets allmänna studieplan Pdf, 539.8 kB.

Forskare

Här hittar du samtliga forskare och doktorander inom miljövetenskap.

Forskare miljövetenskap Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Ola Eriksson, profilbild

Ola Eriksson

Professor miljövetenskap

Kontakta Ola Eriksson vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Sidan uppdaterades 2024-04-22