Innovativt lärande

Dagens samhällsförändringar driver fram nya sätt att tänka, agera och lära för barn, unga och vuxna i morgondagens fysiska och virtuella rum. Det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande hanterar frågor om dagens och morgondagens utbildning och lärande.

Guadalupe Francia, tidigare vetenskaplig ledare berättar om Innovativt lärande och dess forskningsprogram.

Vi vill utveckla kunskaper, strategier och arbetsformer för att bemöta de samhällsförändringar som påverkar barns, ungas och vuxnas lärandeprocesser i formella och informella utbildningskontexter.

I nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor hanterar vi frågor om hur dagens och framtidens utbildning och lärande kan formas för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle som bygger på demokrati och rättvisa.

En drivkraft i detta är att det finns möjligheter att bygga forskning på ett lite nytt sätt. Att arbeta mer tvärvetenskapligt för att ta oss an komplexa samhällsutmaningar ger oss nya möjligheter att skapa kunskap som kommer en bred allmänhet till nytta.

Anneli Frelin, vetenskaplig ledare

Det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande adresserar samhällsutmaningar kopplade till mål 1,4, 5, 10 och 16 i Agenda 2030.

Ikon för globala målet nr 1
Ikon för globala målet nr 4
Ikon för globala målet nr 5
Ikon för globala målet nr 10
Ikon för globala målet nr 16
Logga för globala målen

Målet med det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande, där vi hanterar frågor om hur dagens och morgondagens utbildning och lärande kan formas, är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle som är rättvist och demokratiskt.

Teknikutvecklingen går snabbt, lärare får fler möjligheter att göra undervisningen levande och eleverna kan visa sina kunskaper på andra sätt. Behovet av mer kunskap, om hur detta påverkar barns och vuxnas lärande, liksom hur skolans utveckling påverkas av sociala, ekonomiska och kulturella strukturer, är stort.

Inom 10 år behöver det byggas över 1000 nya skolor och förskolor, lärmiljöer där både barn, unga och vuxna kan trivas och växa. Samtidigt har vi en stor brist på lärare, växande elevunderlag, vikande kunskapsresultat och ökad ohälsa, och således behövs ny kunskap om hur morgondagens lärmiljöer kan bidra till att möta de utmaningarna.

Våra forskningsprogram som adresserar lärandeprocesser för social hållbarhet, digitalisering och morgondagens lärmiljöer, är alla tvärvetenskapliga. Vi samverkar med näringsliv och offentlig sektor och bedriver både nationell och internationell verksamhet, då de utmaningar vi skall bemöta är lokala och globala.

Vetenskapliga ledare

Anneli Frelin, profilbild

Anneli Frelin

Professor didaktik

Kontakta Anneli Frelin vid frågor rörande det strategiska forskningsområdet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Daniel Pettersson, profilbild

Daniel Pettersson

Professor pedagogik

Kontakta Daniel Petterson vid frågor rörande det strategiska forskningsområdet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Forskningsprogram

Inom det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande finns tre forskningsprogram: Demokrati och likvärdighet, Digitalisering, teknologier, media och lärande och Morgondagens Lärmiljöer.

Demokrati och likvärdighet

Programmet syftar till att utveckla innovativ forskning om lärandeprocesser på individ, grupp, policy och samhällsnivå.

Mer information om Demokrati och likvärdighet

Digitalisering, Teknologier, Media och Lärande

Forskningsprogrammet fokuserar på olika möjligheter och utmaningar kopplade till digitalisering och lärande i utbildningssektorer, arbetsliv och samhälle

Mer information om Digitalisering, Teknologier, Media och Lärande

Morgondagens Lärmiljöer

När det gäller att skapa ändamålsenliga och hållbara lärmiljöer för morgondagen kan tvärvetenskaplig forskning ta sig an den...

Mer information om Morgondagens lärmiljöer

Sidan uppdaterades 2024-04-20