Hälsofrämjande arbete

Samhället utmanas ständigt i sin strävan efter en hållbar hälsa för alla, oberoende av ålder, genus och härkomst. Vår forskning tar upp denna utmaning genom att ta fram och sprida kunskap om hur fysisk och psykisk hälsa kan främjas för den enskilde, och hur organisationer och företag kan utformas så att arbetet ger god hälsa samtidigt som att verksamheten är ekonomiskt hållbar.

David Hallman och Amir Rostami, vetenskapliga ledare berättar om Hälsofrämjande arbete och dess forskningsprogram.

Vårt komplexa samhälle påverkar hälsan på ett sätt som kräver att vi tar oss an detta på ett bredare sätt än tidigare. Vi strävar efter hälsa och välbefinnande för alla människor då vi alla är beroende av varandra. Vi utvecklar kunskap om hur fysisk och psykisk hälsa kan främjas för den enskilde individen, organisationen och samhället i stort och vi fokuserar på forskning som adresserar konkreta problem och som bidrar med direkt nytta för samhället.

För att främja hälsa och välbefinnande så räcker det inte att fokusera på arbetet. Idag vävs arbetet och livet utanför arbetet ihop och sambanden är mera komplexa och det blir viktigt att skapa förutsättningar som stärker individens kapacitet och hälsa så att det blir långsiktigt hållbart för alla.

David Hallman, vetenskaplig ledare

Ikon Globala målen nr 3
Ikon Globala målen nr 5
Ikon Globala målen nr 8
Globala målen nr 10

Det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbetet adresserar samhällsutmaningar kopplade till mål 3, 5, 8 och 10 i Agenda 2030.

Vår forskning ska göra nytta

Grunden för vår forskning är att den ska implementeras och användas, och vi arbetar därför tvärvetenskapligt och i nära samverkan med det övriga samhället. Vi vill främja hälsa och välbefinnande och göra vårt samhälle mera jämställt och inkluderande. Vi behöver skapa anständiga arbetsvillkor, men också minska den ojämlikhet som finns i samhället för att skapa förutsättningar för god hälsa för alla.

Hälsofrämjande arbete är en viktig del i att skapa långsiktig hållbarhet för alla. Det kan riktas mot arbetslivet, men det är bredare än så och berör allt från våra äldres livssituation till människor som lämnats utanför.

Vi fokuserar på forskning som adresserar konkreta problem och som bidrar med direkt nytta för samhället. Vi utvecklar kunskap om hälsofrämjande åtgärder för den enskilde individen, organisationen och samhället i stort. Det är vår samverkan med organisationer och samhället som gör att forskningen kommer till direkt användning.

Vetenskapliga ledare

David Hallman, profilbild

David Hallman

Docent i arbetshälsovetenskap

Kontakta David Hallman vid frågor rörande det strategiska forskningsområdet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Amir Rostami, profilbild

Amir Rostami

Professor kriminologi

Kontakta Amir Rostami vid frågor rörande det strategiska forskningsområdet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Forskningsprogram

Inom det strategiska forskningsområdet finns fyra tvärvetenskapliga forskningsprogram. Dessa är Flexibelt arbete, Digital Shapeshifting, Inkluderande arbetsliv och Crime and social harms.

Flexibelt arbete

Digitaliseringen och ett flexibelt arbetsliv medför många möjligheter men även utmaningar. Tillfälliga anställningar och inhyrd personal ger flexibilitet...

Mer information om Flexibelt arbete

Inkluderande arbetsliv

Kan vi utforma arbetsplatser där individen, oavsett begränsningar i sin arbetsförmåga, kan arbeta utifrån sin kapacitet och sina...

Mer information om Inkluderande arbetsliv

Digital Shapeshifting

Den digitala transformationen av offentlig sektor syftar till att förenkla, förbättra och att göra kontakten mer tillgänglig. På...

Mer information om Digital Shapeshifting

Crime and social harms

Inom programmet bedrivs tvärvetenskaplig forskning i samverkan med det praktiska fältet, för att studera utvecklingen och konsekvenserna av olika typer av våld och brottslighet samt på vilka sätt dessa kan förebyggas och motverkas.

Programansvarig: Amir Rostami, Sara Skoog Waller, Börje Leidhammar

Forskning

Det pågår en rad forskningsprojekt som på olika sätt berör hälsofrämjande arbete och de utmaningar vi står inför. Det handlar exempelvis om

 • Inkluderande arbetsliv, jämställdhet och jämlikhet
 • Hälsa och delaktighet hos barn och ungdomar
 • Det goda åldrandet
 • Leva med långvarig ohälsa
 • Utsatthet för våld
 • Hållbar organisation och ledning
 • Vårdpersonalens arbetsmiljö, lärande och ledarskap
 • Psykisk ohälsa och belastningsbesvär i arbetslivet
 • Arbete och återhämtning för ökad hälsa och prestation
 • Effektiva redskap för bedömning av arbetsmiljö och hälsa
 • God arbetshälsa i ett digitaliserat arbetsliv

Läs mer om vår pågående forskning Pdf, 1.8 MB.

Forskarskolan Change

I forskarskolan samarbetar forskning och näringsliv för kunskap, lösningar och förutsättningar för ett arbetsliv som gynnar tillväxt i kombination med hälsosamma, inkluderande och socialt hållbara arbetsplatser. Forskning bidrar med kunskap som företag och organisationer kan använda för att utvecklas och ställa om för ett hållbart arbetsliv.

Kroppen i arbete - från problem till potential

Under tolv år arbetade det nationella excellenscentret Kroppen i arbete - från problem till potential med forskning till nytta för samhället, forskning som vill göra skillnad. Centret har avslutat sin verksamhet, men mycket av forskningen fortsätter inom SFO Hälsofrämjande arbete.

Sidan uppdaterades 2024-04-20