Forskarskola Change - co-creating a sustainable working life

Hälsofrämjande arbete och ett inkluderande arbetsliv är en förutsättning för livskraftiga organisationer, friska arbetsplatser och en hållbar tillväxt.

Hälsofrämjande arbete och ett inkluderande arbetsliv är en förutsättning för livskraftiga organisationer, friska arbetsplatser och en hållbar tillväxt.

Logga Forskarskolan Change

I forskarskolan Change – co-creating a sustainable working life, samarbetar forskning och näringsliv för kunskap, lösningar och förutsättningar för ett arbetsliv som gynnar tillväxt i kombination med hälsosamma, inkluderande och socialt hållbara arbetsplatser.

Forskning bidrar med kunskap som företag och organisationer kan använda för att utvecklas och ställa om för ett hållbart arbetsliv. Företag och organisationer bidrar med utmaningar, kunskap och erfarenheter till forskningen, vilket gör den än mer relevant.

Aktuellt

Changeday
Den 13 februari arrangerades Changeday för första gången. Tanken är att det ska bli ett årligt återkommande event.

Mer information om Changeday 2024 Länk till annan webbplats.

Syfte med forskarskolan

Genom gemensamt arbete med frågor och utmaningar som finns i arbetslivet kan vi med ökad kunskap stimulera hälsa, inkludering och mångfald på arbetsplatser. I forskarskolan arbetar verksamhetsnära doktorander, forskarstuderanden, med angelägna frågor och utmaningar som är framtagna i samarbete med företag och organisationer.

Den praktiknära forskningen ger direkta resultat i verksamheten. Samverkans- doktorander som arbetar nära både högskola och verksamheter blir en brygga som bidrar till kontakter och ökat utbyte mellan organisationerna.

Forskarskolan har startats på initiativ av Högskolan i Gävle och Region Gävleborg för att ge ökade möjligheter till näringslivet att bli än mer framgångsrikt och hållbart.

Forskningsområden

I Change skapas ökad kunskap och förutsättningar för ett hållbart attraktivt arbetsliv som är bra för hälsa, innovationsförmåga och konkurrenskraft. Forskarskolan har två forskningsområden.

Organisation och ledning för ett hållbart inkluderande arbetsliv

Fokus riktas mot utveckling av organisation och ledarskap som bidrar till mångfald, jämställdhet, jämlikhet och hälsa. Hur utformas organisationer för att vara hälsofrämjande för alla, samtidigt som de är attraktiva och lönsamma?

Fysiska förutsättningar och social arbetsmiljö för friska arbetsplatser

I detta område fokuseras på förutsättningar för ett hållbart och inkluderande arbetsliv som främjar hälsa på arbetsplatser, vilket i sin tur bidrar till attraktivitet och höjd konkurrenskraft. Hur främjas god arbetsmiljö och hälsa i framtidens arbetsliv?

Hur kan man delta i forskarskolan?

Företag och organisationer engageras i forskarskolan i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt. Tillsammans med forskare identifieras viktiga och riktiga utmaningar i verksamheterna. Forskningsfrågor och förutsättningar för projekt skapas i nära samarbete. Förutsättningar som behöver skapas runt projekten är exempelvis finansiering, rekrytering av forskarstuderande och avtal mellan högskola och företag.

Inom forskarskolan byggs ett nätverk med intresserade företag som på olika vis tar del av den senaste forskningen samt får erfarenhets- och kunskapsutbyten med företag och forskare i forumet.

För att säkra att forskarskolan arbetar med aktuella och relevanta frågor och aktiviteter finns en referensgrupp med representanter från privat, offentlig och ideell sektor.

Aktuella doktorandprojekt

Flexibla arbetsformer i små och medelstora företag

Malin Svensson

Syftet är att undersöka hur arbetsmiljö och hälsa påverkas av möjligheten att bestämma var, när eller hur arbetet utförs

Doktorand:
Malin Svensson
Handledare: Marina Heiden, Åsa Samuelsson, Camilla Zetterberg

Poster: Flexibla arbetsformer i små och medelstora företag Pdf, 389.3 kB.

Organisatorisk hållbarhet i flexibelt arbete

Ingela Eng

Undersöka företagens förutsättningar att skapa långsiktigt goda arbetsförhållanden och goda resultat på individ- och organisationsnivå.

Doktorand: Ingela Eng
Handledare: Annika Strömberg (HIG), Emmanuel Aboagye (NTNU), Eva Bergsten (HIG)

Poster: Organisatorisk hållbarhet i flexibelt arbete Pdf, 1021.2 kB.

Hur emotioner kommer till liv i mellanchefers samspel

Malin Vadelius

Projektet vill fördjupa förståelsen kring hur mellanchefer använder emotioner i samspelet med chefskollegor samt ta fram och utvärdera en metod för att utveckla den sociala arbetsmiljön med fokus på hur emotioner används i samspelet.

Doktorand: Malin Vadelius
Handledare: Katarina Wijk, Katrin Lättman

Poster: Hur emotioner kommer till liv i mellanchefers samspel Pdf, 225.6 kB.

Tillsammans: mellanchefers ömsesidiga samspel i arbetsvardagen

Barbara Undervill

I studien fördjupar vi oss i hur ömsesidigheten i chefskollegornas samspel på arbetsplatsen främjar skapandet av en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Genom kunskap och nya metoder vill vi bidra till dessa mellanchefers hållbara arbetsliv.

Doktorand: Barbara Undervill
Handledare: Ingrid Schéle och Katarina Wijk

Poster: Tillsammans: mellanchefers ömsesidiga samspel i arbetsvardagen Pdf, 284.3 kB.

Distansarbete – Utmaningar med Möjligheter

Tea Korkeakunnas

Det övergripande syftet är att öka kunskap om distansarbete som kan hjälpa företag att hitta lösningar på hur det kan implementeras på ett hållbart sätt för både organisation och individ.

Doktorand: Tea Korkeakunnas
Handledare: Marina Heiden, Komalsingh Rambaree, Malin Lohela-Karlsson

Poster: Distansarbete – Utmaningar med Möjligheter Pdf, 1.2 MB.

Konsekvenser av cancer för canceröverlevares hälsa, hälsorelaterad livskvalitet och sjukfrånvaro

Jessica Nordlander

Avhandlingens övergripande syfte är att studera cancerrelaterade konsekvenser på hälsa, hälsorelaterad livskvalitet och sjukfrånvaro, samt att identifiera faktorer som har samband med dessa utfall hos cancerdiagnosticerade personer. Jag kommer bland annat att göra enkät- och registerstudier inom ramen för arbetet.

Doktorand: Jessica Nordlander
Handledare: Anna Efverman (HiG), Annika Nilsson (HiG) Katarina Steen Carlsson (Lunds Universitet) Stefan Bergström (Uppsala Universitet, Region Uppsala).


Kontaktperson

David Hallman, profilbild

David Hallman

Docent i arbetshälsovetenskap

Kontakta David Hallman vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Logga Region Gävleborg

Flexibel omställning för hållbar innovation

I pojektet som ingår i forskarskolan, arbetar forskare tillsammans med små och medelstora företag i Gävleborg för att...

Mer information om Flexibel omställning för hållbar innovation

Hälsofrämjande arbete

Forskarskolan Change är en del av SFO Hälsofrämjande arbete

Mer information om Hälsofrämjande arbete

Sidan uppdaterades 2024-04-24