För dig som är forskarstuderande

Utbildningar vid Högskolan i Gävle, liksom vid andra universitet och högskolor i Sverige, regleras nationellt genom högskolelagen och högskoleförordningen. Det finns också lokala regler som påverkar relationen mellan dig som forskarstuderande och Högskolan.

Lagar, regler och förordningar som styr forskarutbildningen

Bestämmelser om forskarutbildningen hittar man i Högskolelagen och Högskoleförordningen. Det är upp till respektive lärosäte att bestämma hur man organiserar sin utbildning. Högskolan har lokala föreskrifter och rutiner för att säkerställa att utbildning bedrivs på ett rättssäkert sätt enligt rådande bestämmelser.

I våra rutiner kan du som doktorand läsa mer om vem som har ansvar för vad rörande de olika delarna i forskarutbildningen samt vem du vänder dig till i specifika frågor.

Dessa rutiner gäller för de som studerar en forskarutbildning vid Högskolan i Gävle, ligger nu dubbelt bort på en sida

Stöd under studietiden för dig som är forskarstuderande

Som forskarstuderande vid Högskolan i Gävle har man rätt till samma studiestöd och vägledning som en student. Det ger dig rätt till exempelvis:

  • Att ansöka om riktat pedagogiskt stöd
  • Att besöka studenthälsans kuratorer, studentcoach eller hälsovägledare
  • Att få hjälp av Högskolans studievägledare
  • Att få råd och vägledning av doktorandombudet

Beroende på vilken slags doktorand du är kan du bli hänvisad till andra stödfunktioner för att få studiestöd och vägledning. Om du är osäker vem du ska vända dig till kan du kontakta doktorandombudet för information och vägledning.

Högskolans stödfunktioner för dig som forskarstuderande (länk till studiestöd och vägledning)

Arbetsmiljöarbete vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle strävar efter att vara en inkluderande högskola där alla ska känna sig välkomna och trygga. Tillsammans med Gefle studentkår arbetar högskolan därför aktivt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt lika villkor för både studenter, forskarstuderande och medarbetare.

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet finns en arbetsmiljögrupp för studenter dit du som forskarstuderande kan du vända dig med frågor om eller synpunkter som rör din studiemiljö vid Högskolan i Gävle.

Din arbetsmiljö som forskarstuderande (länk till din arbetsmiljö som student)

Studentinflytande för dig som forskarstuderande

Ett starkt studentinflytande är viktigt för att säkra utbildningens utveckling och kvalitet. Kvalitetsarbetet är ett gemensamt ansvar för Högskolornas medarbetare, forskarstuderande och studenter. Studentinflytande är också viktigt när det gäller frågor om din arbetsmiljö.

  • Gör alltid kursvärderingen efter varje avslutad kurs. Där får du möjlighet att tycka till om vad som varit bra och vad som kan bli bättre.
  • Bli studentrepresentant i något av Högskolans råd, nämnder och organ- Att vara studentrepresentant är meriterande, ger erfarenhet och bidrar till ett utökat kontaktnät.
  • Bli medlem i Gefle Studentkår och bidra med ditt medlemskap till en aktiv studiebevakning, både i utbildnings-, kvalitets- och studiesociala frågor.

FAQ om doktoranders rättigheter och skyldigheter

En doktorand har enligt Högskoleförordningen (kap 6, 28 §) rätt att byta handledare under utbildningen. Om problem skulle uppstå med handledning rekommenderas doktoranden att först prata med sin avdelningschef och/eller studierektor.

En doktorands sammanlagda utbildningstid (och anställningstid för en doktorand som är anställd som doktorand) får förlängas om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Detta framgår av 5 kap. 7 § HF och 6 kap. 29 § HF.

Du kan i första hand vända dig till din handledare. Men du kan även vända dig till studierektor för forskarutbildningen. Studierektor för utbildning på forskarnivås huvudsakliga uppdrag är att vara en stödfunktion för utbildning på forskarnivå. I övrigt ingår i studierektor för utbildning på forskarnivås uppgift att:

  • utgöra ett stöd till doktorander och handledare i frågor som rör regler och rutiner för utbildning på forskarnivå
  • delta i kvalitetsutvecklingen av utbildning på forskarnivå
  • samordna och informerar om akademins forskarutbildningskurser

Du kan prata med din huvudhandledare men även studierektor för utbildning på forskarnivå. Du kan dessutom engagera dig som studentrepresentant.

Högskolan i Gävle har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Du kan i första hand vända dig till din avdelningschef i de fall du har en doktorandanställning, det är denna som har arbetsmiljöansvaret för dig.

Du kan även vända dig till doktorandombudet eller studenthälsans kuratorer för råd och stöd.

E-post: doktorandombud@hig.se
E-post: kurator@hig.se

För varje doktorand upprättas en individuell studieplan (ISP) där doktorandens och högskolans åtagande definieras. ISP fungerar som ett verktyg för utbildningen och ska säkerställa att utbildningen bedrivs och följs upp systematiskt.

En ISP förtydligar förväntningarna på såväl doktorand som handledare och därmed att det finns goda förutsättningar för en god handledning. Det innebär också att det finns goda förutsättningar att hålla tidsplanen och att eventuella problem som kan uppstå under studietidens gång som kan påverka tidsplanen eller studieprestationen uppmärksammas tidigt.

Kontaktperson

Student- och doktorandombud, profilbild

Student- och doktorandombud

Avdelningen för utbildningsstöd

Kontakta Student- och doktorandombudet om du vill ha stöd i att framföra synpunkter eller klagomål gällande studie­relaterade frågor.

Sidan uppdaterades 2024-04-19