Doktorandkurser

Här hittar du information om de kurser som högskolan erbjuder doktorander inom ämnena arbetshälsovetenskap, socialt arbete och vårdvetenskap. Ett flertal av kurserna är öppna för doktorander från andra ämnen vid Högskolan i Gävle.

En viktig del av utbildningen på forskarnivå utgörs av kurser. Vad kursdelen ska innehålla styrs av den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet. Vilka specifika kurser du ska ha i din utbildning på forskarnivå kommer du överens om med din handledare och din doktorandexaminator. En del kursmoment är obligatoriska och ingår i alla doktoranders utbildning.

Ett flertal av kurserna är tillgängliga för alla forskarstuderande vid högskolan, men särskilda förkunskapskrav kan gälla för kurs och antalet platser kan vara begränsat.

Ansökan till kurserna

Ansökan är öppen 15 mars-30 april
Samtliga kurser är öppna för ansökan både under vår- och höstterminen, men denna ansökningsomgång gäller enbart höstterminen 2024.

Efter sista anmälningsdag, under maj månad, registreras alla antagna i Ladok samt ett välkomstbrev skickas ut med bekräftelse på antagning.

Du ansöker till samtliga kurser via vårt ansökningsformulär där du markerar vilken/vilka kurser du vill gå. Ansökningsformuläret hittar du genom att trycka på knappen nedan.

Kursplaner

Om du vill se kursplan och litteraturlista för respektive kurs kan du söka efter den med hjälp av kurskoden.

Sök efter kursplan

Kurser oavsett ämne

Kursens namn: Kvantitativ och kvalitativ metod 10 hp/Quantitative and qualitative research methods 10 cr

Kurskod: AHF904F

Syfte: Kursen täcker examensmålet ”vetenskaplig metodik i allmänhet” varför även valbar kurs i vetenskaplig metodik rekommenderas.

Behörighet: Obligatorisk kurs för forskarstuderande i ämnena arbetshälsovetenskap, socialt arbete, vårdvetenskap

Kursperiod: Kursen ges en gång om året på vårterminen

När bör du läsa kursen: År 1-2

Kontaktpersoner
Leticia Januario, kursansvarig
Magnus Lindberg, examinator

Kursens namn: Muntlig forskningskommunikation med olika målgrupper i nationella och internationella sammanhang 2,5 hp/ Research communication with different target
groups in national and international contexts 2.5 cr

Kurskod: AHF908F, OMF902F, SAF903F

Syfte: Kursen består av tre workshops om presentationsteknik samt rapportering av genomförande av de presentationer av forskningsresultat du planerar i din Lärandeplan.

Behörighet: Obligatorisk kurs för forskarstuderande i ämnena arbetshälsovetenskap, socialt arbete, vårdvetenskap. Kursen är öppen för andra doktorander vid Högskolan i Gävle.

Kursperiod: Kursen ges en gång om året på vårterminen (vecka 03-22)

När bör du läsa kursen: År 2

Kontaktperson
Martin Salzmann-Eriksson, kursansvarig

Kursens namn: Seminariekurs: Kritisk diskussion av forskningslitteratur 2,5 hp/Seminar course: Critical discussion of scientific
literature 2.5 cr

Kurskod: AHF907F, OMF901F, SAF902F

Syfte: Kursen består av fyra uppgifter med examinerande seminarier samt deltagande vid seminarier vid din avdelning.

Behörighet: Obligatorisk kurs för forskarstuderande i ämnena arbetshälsovetenskap, socialt arbete, vårdvetenskap.

Kursperiod: Kursen ges en gång om året på hösterminen (vecka 46-12)

När bör du läsa kursen: År 1

Kontaktpersoner:
Camilla Zetterberg, kursansvarig
Mårten Eriksson, examinator

Kursens namn: Vetenskapsteori 5 hp/Philosophy of Science and Research Ethics 5 cr

Kurskod: PSF903F

Behörighet: Obligatorisk kurs för forskarstuderande i ämnena arbetshälsovetenskap, socialt arbete, vårdvetenskap.

Kursperiod: Kursen ges en gång om året på hösterminen

När bör du läsa kursen: År 1-2

Kontaktpersoner:
Bernice Skytt, kursansvarig
Mårten Eriksson, examinator

Kursens namn: Att skriva vetenskapliga artiklar 5 hp/How to write a scientific article 5 cr

Kurskod: AHF911F

Beskrivning: Undervisningen kommer delvis att baseras på en MOOC från Stanford University. Ges online. The course is given in English.

Behörighet: Valbar kurs för forskarstuderande i ämnena arbetshälsovetenskap, socialt arbete, vårdvetenskap.

Kursperiod: Kursen ges en gång om året på hösterminen (vecka 46-12)

När bör du läsa kursen: Innan du börjar skriva ditt första delarbete

Kontaktpersoner:
Katrin Lättman, kursansvarig
Magnus Lindberg, examinator

Kursens namn: Introduktion till systematiska litteraturöversikter 3 hp/Introduction to systematic literature reviews 3 cr

Kurskod: AHF910F

Behörighet: Valbar kurs för forskarstuderande i ämnena arbetshälsovetenskap, socialt arbete, vårdvetenskap.

Beskrivning: Kursen ges i samarbete med Biblioteket. Undervisningen kommer delvis att baseras på en MOOC från Johns Hopkins University

Kursperiod: Kursen ges en gång om året på hösterminen (vecka 46-12)

När bör du läsa kursen: Innan du börjar skriva ditt första delarbete

Kontaktpersoner
Hans Richter, kursansvarig
Fredrik Hellström, examinator

Arbetshälsovetenskap

Kursens namn: Arbetshälsovetenskap 10 hp/Occupational Health Science 10 cr

Kurskod: AHF912F

Syfte: Kursen går tillsammans med Masterutbildningen i Arbetshälsovetenskap och är uppdelad i 3 moment. Moment 1 HT, Moment 2 och 3 VT

Behörighet: Kursen är sökbar för andra doktorander vid Högskolan i Gävle

Kursperiod: Kursen ges en gång om året med start på hösterminen (vecka 35-22)

När bör du läsa kursen: År 1-2

Kontaktpersoner:
Marina Heiden, kursansvarig
Birgitta Wiitavaara, examinator

Kursens namn: Samverkan och samproduktion för ett hållbart arbetsliv 7,5 hp/Collaboration and co-production for a sustainable working life 7.5 cr

Kurskod: AHF916F

Syfte: Kursen behandlar teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på samproduktion. Kursen syftar till att du som forskarstuderande ska få inblick i villkor som gäller för samproduktion, och hur man som arbetslivsforskare kan utveckla detta sätt att arbeta.

Behörighet: I första hand för doktorander inom Forskarskolan CHANGE. Kursen äör öppen för andra doktorander vid Högskolan i Gävle och för doktorander vid andra lärosäten. För externa doktorander ska ett doktorandintyg bifogas ansökan.

Kursperiod: Kursen ges en gång om året på vårterminen.

När bör du läsa kursen: År 2-3

Kontaktpersoner:
Leticia Januario, kursansvarig
Marina Heiden, examinator

Socialt arbete

Hälsa, välbefinnande och arbetsliv för ämnet socialt arbete 7,5hp

Kursens namn: Hälsa, välbefinnande och arbetsliv, socialt arbete för ämnena socialt arbete och vårdvetenskap, 7,5 hp/Health, well-being and working life, social work 7.5 cr

Kurskod: SAF904F

Syfte: Samordnas med kursen med samma namn som ges inom Vårdvetenskap.

Behörighet: Kursen är öppen för andra doktorander vid Högskolan i Gävle och för doktorander vid andra lärosäten. För externa doktorander ska ett doktorandintyg bifogas ansökan.

Kursperiod: Kursen ges vartannat år.

När bör du läsa kursen: År 2-3

Kursens namn: Vetenskaplig teoribildning för socialt arbete 7,5 hp/Scientific theories for social work 7.5 cr

Kurskod: SAF901F

Syfte: Målsättningen med denna kurs är att den ska ersättas av kurs inom ramen för nationella forskarskolan i socialt arbete.

Behörighet: Antagen till forskarutbildning i socialt arbete. Kursen är öppen för doktorander vid andra lärosäten. För externa doktorander ska ett doktorandintyg bifogas ansökan.

Kursperiod: Kursen ges vartannat år med start på höstterminen. Nästa kursstart 2025 eller 2026

När bör du läsa kursen: År 3

Kontaktpersoner:
Lottie Wahlin, kursansvarig
Peter Öberg, examinator

Vårdvetenskap

Kursens namn: Hälsa, välbefinnande och arbetsliv för ämnet vårdvetenskap 7,5 hp/Health, well-being and working life, Caring Science 7.5 cr

Kurskod: OMF903F

Syfte: Kursen syftar till att doktoranden ska utveckla sin förmåga till att kritiskt diskutera teorier kopplat till hälsa, välbefinnande och arbetsliv samt analysera och värdera forskningsresultat som belyser hälsa, välbefinnande och arbetsliv med anknytning till ämnet vårdvetenskap. Kursen är obligatorisk både för licentiat- och doktorsexamen i vårdvetetenskap.

Upplägg: Både campus och nätbaserad undervisning förekommer. Obligatorisk närvaro framgår i schemat som är tillgängligt fyra veckor innan kursstart.

Behörighet: Kursen är öppen för andra doktorander vid Högskolan i Gävle och för doktorander vid andra lärosäten. För externa doktorander ska ett doktorandintyg bifogas ansökan.

Kursperiod: Kursen ges vartannat år med start på höstterminen. Nästa kursstart är vecka 35 (2024)

När bör du läsa kursen: År 2-3

Kontaktperson:
Annika Nilsson, kursansvarig

Kursens namn: Vetenskaplig teoribildning av relevans för ämnet vårdvetenskap 7,5 hp/Scientific theories for nursing 7.5 cr

Kurskod: OMF905F

Behörighet: Antagen till forskarutbildningen i vårdvetenskap eller motsvarande. Kursen är öppen för doktorander vid andra lärosäten. För externa doktorander ska ett doktorandintyg bifogas ansökan.

Kursperiod: Kursen ges vartannat år med start på höstterminen. Nästa kursstart är ht 2025.

När bör du läsa kursen: År 3

Kontaktperson:
Annakarin Olsson, kursansvarig

Kontaktperson

Hans Richter

Studierektor för forskarutbildning, Akademin för hälsa och arbetsliv

Sidan uppdaterades 2024-04-21