GREENER: Framgångsfaktorer för etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor

En möjlighet till att skapa mer hållbara livsmedelssystem ligger i ökad användning av lokala livsmedelskedjor. Detta projekt kommer att undersöka faktorerna som påverkar etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor i en svensk kontext.

Livsmedelsindustrin står inför en betydande hållbarhetsutmaning. Produktionen måste öka för att kunna försörja en starkt växande befolkning samtidigt som miljöbelastningen måste minska i hela livsmedelskedjan. Dagens globala och resurskrävande livsmedelssystem klarar inte av att leverera hållbara livsmedel. Pandemin och kriget i Ukraina, har också påvisat andra utmaningar med globala livsmedelssystem, där stora störningar i livsmedelskedjan kan leda till brist på livsmedel i länder som saknar egen produktion. Självförsörjningsgrad blir viktigt här, vilken i Sverige är 50 procent, och behöver ökas på ett hållbart sätt.

En möjlighet för en mer hållbar utveckling av livsmedelssystem är ökad användning av lokala livsmedelskedjor som minskar avståndet mellan producenter och konsumenter. Genom att utveckla lokala livsmedelskedjor kopplas stad och landsbygd samman, sysselsättningen hos lokala producenter kan ökas, och samhället kan stärkas genom ökad social sammanhållning samt stärkta lokala kulturer och identiteter. Konsumenterna behöver ökad kunskap om det lokala jordbrukets villkor och kostnader för att producenterna ska få en realistisk inkomst, samt etiskt erkännande och uppskattning för sitt arbete och sina produkter.

Potentialen för att öka den inhemska livsmedelsproduktioner är hög i Sverige; speciellt kopplat till lokala livsmedelskedjor. Konsumenterna blir mer medvetna om hållbara alternativ och efterfrågar närmare relationer med livsmedelsproducenter. För att kunna möta efterfrågan från marknaden och ställa om mot hållbar utveckling behövs fler lokala livsmedelskedjor, samt att de redan existerande skalas upp. Att så inte sker, trots hög efterfrågan, signalerar att det finns utmaningar kopplat till detta som behöver studeras närmare.

Syfte och frågeställningar

Syftet med projektet är att utforska framgångsfaktorer för etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor i en svensk kontext för olika intressenter. Frågeställningar som projektet belyser inkluderar:

  • Vilka är nyttorna med lokala livsmedelskedjor och vilka nyckelintressenter och roller inkluderar de?
  • Vilka är drivkrafterna, hindren och möjligheterna för etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor?
  • Hur kan olika intressenter arbeta för framgångsrik etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor?

Tillvägagångssätt

Projektet använder en interaktiv forskningsmetod som innebär gemensamma ansträngningar mellan forskare och praktiker för att besvara forskningsfrågorna. Projektet inkluderar två seniora forskare som representerar två olika forskningsmiljöer (Högskolan i Gävle och Högskolan i Jönköping) och två doktorander. Projektet inkluderar även praktiker från olika aktörer (ex. lantbrukare, förädlare, transportörer och detaljister) i utvalda lokala livsmedelskedjor samt sex representanter från Region Gävleborg, Lantbrukarnas Riksförbund, Länsstyrelsen, Matvärden och Lantmännen som sitter med i projektets styrgrupp.

Förväntat bidrag

Det förväntade resultatet är ett ramverk över faktorer som påverkar etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor samt riktlinjer för hur entreprenörer i lokala livsmedelskedjor bör förhålla sig till dessa faktorer för konkurrenskraft och tillväxt. Kunskapen kan användas av entreprenörer (ex. lantbrukare, förädlare, transportörer och detaljister) som står inför etablering eller uppskalning av lokala livsmedelskedjor och förbättrar förutsättningarna för framgångsrikt entreprenörskap med basen på landsbygden.

Kontaktperson

Per Hilletofth, profilbild

Per Hilletofth

Professor industriell ekonomi

Kontakta Per Hilletofth vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Fakta om forskningsprojektet

Fullständigt projektnamn: Framgångsfaktorer för etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor.

Medverkande organisationer: Högskolan i Gävle (HiG), Region Gävleborg, Lantbrukarnas Riksförbund, Länsstyrelsen, föreningen Matvärden och Lantmännen.

Projektledare: Per Hilletofth (HiG)

Övriga projektdeltagare: Marije Renkema Singh (HiG), och Ola Eriksson (HiG)

Finansiär: Familjen Kamprads Stiftelse

Tidsperiod: 2023-01-01 till 2025-12-31

Sidan uppdaterades 2024-01-18