Johan Colding, profilbild

Johan Colding

Professor, docent i naturresurshushållning

Forskningsämne: Miljövetenskap

08-6739539

johan.colding@hig.se

Om forskaren

Johan Colding disputerade år 2001 inom ämnet naturresurshantering vid Institutionen för Systemekologi vid Stockholms universitet. Han är anställd som forskningsledare vid HiG Urban Studio, som är ett strategiskt styrt forskningsprogram för hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle och vars huvudsakliga uppgift är att stimulera forskning om städers hållbarhet genom integrering av socio-teknisk miljöforskning med forskning kring social-ekologisk stadsdesign. Johan är också biträdande professor vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm där han leder forskningen kring urbana social-ekologiska system https://www.beijer.kva.se Länk till annan webbplats.. Sedan år 2006 har han också varit temaledare för den urbanekologiska forsknings som bedrivs vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet https://www.stockholmresilience.org Länk till annan webbplats..

I sin forskning studerar Johan hur städer mer optimalt kan bidra till en mer hållbar förvaltning av biosfären. Detta inbegriper forskning kring att bygga resiliens i stadsrummen med särskild inriktning på samspelet mellan ekosystem, stadsform och institutionella styrmedel samt de underliggande mentala modeller som formar och påverkar rådande stadsutveckling.

Analysing city-densification from an ecological resilience perspective. Project leader: Johan Colding. Funder: FORMAS / The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning. 3-year grant (2018–2020).

Analyzing the environmental rationales for city compaction in the Stockholm region. Project leader: Johan Colding. Funder: The Stockholm County Council and S.U. Hälsa, trafik, kultur och regionplanering (Health, traffic, culture and regional planning). 3-year grant (2017–2019).

Sidan uppdaterades 2024-04-09