ASSURE: Initial bedömning av beslut om omlokalisering av produktion

Initial bedömning av beslut om omlokalisering av produktion kan förbättra den övergripande beslutsprocessen. Projektet kommer att utveckla en metod för initial bedömning som kommer att hjälpa tillverkningsindustrin att fatta bättre omlokaliseringsbeslut.

Beslut om omlokalisering av produktion måste inkludera många kriterier och avvägningar för att kunna fatta bästa möjliga beslut. Bedömningen är ofta kostnadsbaserad och försöker uppnå lägsta möjliga totalkostnad. Forskning argumenterar att detta inte är tillräckligt, och efterfrågar bedömningsmetoder som bättre integrerar de kriterier som inte är lätta att kvantifiera, eller som inte kan integreras i olika kostnadsmodeller. Det har också argumenterats att det slutliga beslutet bör skjutas upp i beslutsprocessen tills alla relevanta kriterier har identifierats och lämpliga data har samlats in och utvärderats, vilket stödjer användningen av avslutande bedömningsmetoder. Forskning har också påvisat att företag tidigare har förlitat sig på för få kriterier i beslutsfattandet och att de upptäckt kritiska kriterier ganska sent. Å andra sidan kan försök att fånga hela komplexiteten i beslutet leda till höga prediktionsfel på grund av osäkerheter i tillgängliga data. Forskning argumenterar också att timingen är avgörande eftersom företagsledare inte vill missa möjligheter genom att utvärdera beslut för länge, vilket stödjer användningen av initiala bedömningsmetoder.

Initial bedömning kan förbättra den övergripande beslutsprocessen, det vill säga göra den snabbare, inkluderande och kostnadseffektiv, genom att säkerställa att resurser investeras i de möjligheter som har störst potential och att kritiska beslutskriterier samt möjliggörare och barriärer identifieras och övervägas tidigt. Behovet uppstår eftersom beslutsprocessen förbrukar betydande resurser och eftersom detta beslut blir mer dynamiskt, vilket leder till mer frekvent revidering av försörjningskedjan. Det finns en kunskapslucka rörande initial bedömning eftersom det mesta av tillgänglig forskning rör avslutande och stegvis bedömning. Det behövs mer kunskap om hur initial bedömning kan utföras, hur initial bedömning kan förbättra den övergripande beslutsprocessen, och när initial bedömning bör utföras.

Syfte och frågeställningar

Syftet med projektet är att utveckla en metod för initial bedömning av beslut om omlokalisering av produktion. Frågeställningar som projektet belyser inkluderar:

  • Hur kan en initial bedömning av beslut om omlokalisering av produktion utföras?
  • Hur kan initial bedömning av beslut om omlokalisering av produktion förbättra den övergripande beslutsprocessen?
  • När under den övergripande beslutsprocessen ska initial bedömning utföras?

Tillvägagångssätt

Projektet använder en interaktiv forskningsmetod som innebär gemensamma ansträngningar mellan forskare och praktiker för att besvara forskningsfrågorna. Projektet inkluderar två seniora forskare och en doktorand. Projektet inkluderar praktiker från sex tillverkande företag som tillhandahåller olika typer av produkter och ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom omlokalisering av produktion. Projektet styrgrupp består av representanter från de medverkande organisationerna.

Förväntat bidrag

Projektets förväntade resultat är en metod för initial bedömning av beslut om omlokalisering av produktion som kommer att hjälpa företag att identifiera och bedöma de faktorer som påverkar den initiala bedömningen samt att välja lämplig tidpunkt. Metoden kommer att utvecklas i nära samarbete med de medverkande företagen men kommer även att vara tillämpbar i andra företag. Metoden kommer att hjälpa företag att utföra initial bedömning på ett ändamålsenligt sätt och att effektivisera den övergripande beslutsprocessen. Den förväntade effekten av projektet är en ökad förmåga att fatta ändamålsenliga beslut om omlokalisering av produktion som är motståndskraftiga över tid och som leder till ökad konkurrenskraft.

Kontaktperson

Per Hilletofth, profilbild

Per Hilletofth

Professor industriell ekonomi

Kontakta Per Hilletofth vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Fakta om forskningsprojektet

Fullständigt projektnamn: Initial bedömning av beslut om omlokalisering av produktion

Medverkande organisationer: Högskolan i Gävle (HiG), Alimak Group Sweden AB, Dellner Couplers AB, Fläktgroup Sweden AB, AB Ludvig Svensson, Mysigma AB, AB Sandvik Coromant, and Thermia AB

Projektledare: Per Hilletofth (HiG)

Övriga projektdeltagare: Daniella Fjellström (HiG), Magnus Glavmo (Thermia), Olli-Pekka Hilmola (HiG), Ljubisa Kitanovic (Fläktgroup), Heikki Laitinen (Sandvik), Peter Manfredsson (Ludvig Svensson), Gustaf Nyström (Alimak), Patrick Näslund (Mysigma) och Johan Stenborg (Dellner)

Finansiär: KK Stiftelsen

Tidsperiod: 2022-08-01 till 2025-05-31

Logo KK-stiftelsen

Sidan uppdaterades 2024-01-18