Ann-Sofi Östlund

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

026-645010

ann-sofi.ostlund@hig.se

Om forskaren

Ann-Sofi har en distriktssköterskeexamen, fil.mag. inom vårdvetenskap och med.dr. /lektor vårdvetenskap.

Ann-Sofi Östlund tillhör forskningsområdet Att leva med långvarig ohälsa men har även forskning inom området Vård och omsorg av äldre.

Aktuell forskning

Just nu är Ann-Sofi Östlund engagerad i forskningsprojekt om Motiverande samtal i Primärvården: Sjuksköterskors erfarenheter och faktiska användning (LivMI) samt om Äldres behov i centrum (IBIC).

Motiverande samtal i Primärvården: Sjuksköterskors erfarenheter och faktiska användning (LivMI)

Projektet omfattar sex delstudier med det övergripande syftet att kartlägga om distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården har utbildning i motiverande samtal och om och hur de tillämpar/använder motiverande samtal i sitt arbete. Syftet är även att beskriva hur distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården upplever det motiverande samtalet, hur väl de tillämpar motiverande samtal samt hur patienter svarar under motiverande samtal och hur de upplever ett livsstilssamtal.

Data samlas in via frågeformulär, intervjuer och inspelade samtal mellan distriktssköterska/sjuksköterska och patient och bearbetas med kvalitativa och kvantitativa metoder.

Samtalen kommer att analyseras med kodningsmetoderna Motivational Interviewing Treatment Integrity Code (MITI) samt Motivational Interviewing Sequential Code for Observing Process Exchanges (MI-SCOPE) och genomföras i samarbete med en forskargrupp vid Karolinska institutet som arbetar med dessa.

Forskningsprojektet ingår i profilen: Att leva med långvarig ohälsa

Forskare

Ann-Sofi Östlund, Med. Dr., Högskolan i Gävle
Barbro Wadensten, Docent, Uppsala universitet
Elisabeth Häggström, Docent, Högskolan i Gävle
Marja-Leena Kristofferzon, Docent, Högskolan i Gävle
Helena Lindqvist, Med. Dr., Karolinska institutet

Aktuellt forskningsprojekt

Äldres behov i centrum (IBiC).

Forskningsprojektet ingår i profilen: Vård och omsorg av äldre

Forskare

Maria Engström, Professor, Högskolan i Gävle
Annakarin Olsson, Med. Dr., Högskolan i Gävle
Ann-Sofi Östlund, Med. Dr., Högskolan i Gävle

Samverkan

Inspelade samtal mellan distriktssköterska/sjuksköterska och patient kommer att analyseras med kodningsmetoden Motivational Interviewing Treatment Integrity Code (MITI) och genomföras i samarbete med en forskargrupp vid Karolinska institutet som arbetar med MITI.

Sidan uppdaterades 2024-04-19