Vision, verksamhetsidé, kärn­värden och strategier

Högskolan i Gävle vill bidra till förändring i samhället och arbeta för att forma vår gemensamma framtid. Det gör vi tillsammans med andra både genom vår utbildning och vår forskning som fokuserar på samhällsutmaningar. Vi ska vara förstahandsvalet för studenter och medarbetare likväl som för våra samarbetspartners.

Vision

Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.

Verksamhetsidé

Högskolan i Gävle formar framtiden genom utbildning och forskning som löser samhällsutmaningar. I samverkan skapar vi en hållbar värld.

Kärnvärden

 • Trovärdighet
  Vi står på vetenskaplig grund med hög integritet. Vi är oberoende.
 • Öppenhet
  Vi är välkomnande och inkluderande. Vi tror på samarbete och dialog som bygger tillit.
 • Kreativitet
  Vi är modiga, ifrågasättande och innovativa.

Mål

Högskolans övergripande verksamhetsmål är:

 • Högskolans kompletta akademiska miljöer har internationell lyskraft.
 • Vi är en utmaningsdriven högskola som skapar lokal och global samhällsnytta.

Strategier

Högskolans huvudstrategier är:

 • Genom strategiska prioriteringar skapar vi kompletta akademiska miljöer som främjar utbildningarnas kvalitet, anseende och relevans.
 • Genom att bygga tvärdisciplinära strategiska forskningsområden utvecklar vi kunskap som gör avtryck.
 • Genom hållbar, internationellt inriktad utbildning och forskning tar vi en tydlig plats på den globala arenan.
 • Genom långsiktig samverkan och strategiska partnerskap utvecklar vi samhället.
 • Genom utvecklade former för nätbaserat lärande och satsningar på innovativa lärmiljöer tar vi en ledande position inom livslångt lärande.
 • Genom ett ledarskap som främjar medarbetares delaktighet, kollegialt ansvarstagande och studenters inflytande skapar vi goda förutsättningar för verksamhetsutveckling.

Statlig värdegrund

Den statliga värdegrunden består av sex principer och omfattar alla anställda i staten. Den beskriver hur vi som anställda i staten ska agera i vår verksamhet för att våra beteenden och förhållningssätt ska stämma överens med principerna.

Om den statliga värdegrunden på förvaltningskultur.se Länk till annan webbplats.

Utbildnings- och forskningsstrategi

Högskolans utbildnings- och forskningsstrategi gäller för åren 2021-2030, och utgår från Högskolans vision, verksamhetsidé och kärnvärden. Utbildnings- och forskningsstrategin bygger på mycket av det som Högskolan redan gör, men anger tydligare prioriteringar och var tyngdpunkten i verksamheten ska ligga under det kommande decenniet. Utbildnings- och forskningsstrategin innefattar de två övergripande målen och de sex huvudstrategierna.

Centrala delar i strategin är den utmaningsdrivna dimensionen som manifesteras i de strategiska forskningsområdena Länk till annan webbplats. och kunskapsdimensionen som handlar om att bygga upp kompletta akademiska utbildningsmiljöer. Ett annat viktigt område i strategin är det livslånga lärandet där Högskolan i Gävle ska ha en ledande position. Att Högskolan ska bli mer internationell och global framgår också av både huvudmål och strategier.

Läs hela utbildnings- och forskningsstrategin Pdf, 647.9 kB.

Samverkansstrategi

En av Högskolans huvudstrategier hanterar specifikt samverkansuppdraget och lyder Genom långsiktig samverkan och strategiska partnerskap utvecklar vi samhället.

Högskolans arbete med samverkan med omgivande samhälle förklaras närmare i en samverkansstrategi som tagits fram under 2020. Strategin förtydligar de prioriteringar för samverkan som finns i Utbildnings- och forskningsstrategin och utgör lärosätets gemensamma styrdokument för utveckling av samverkansarbetet.

Läs samverkansstrategin Pdf, 155.6 kB.

Våra strategiska forskningsområden

Genom tvärvetenskaplig forskning inom fyra strategiska områden bidrar Högskolan till att möta många av de utmaningar som vårt samhälle står inför.

 • Hållbar stadsutveckling
 • Hälsofrämjande arbete
 • Innovativt lärande
 • Intelligent industri

Sidan uppdaterades 2024-04-10