Gå till eugreenalliance
Sök

Magisterprogram i Besluts-, risk och policyanalys 60 hp

Vi människor har stora begränsningar som beslutsfattare. Ofta fattas beslut under stor osäkerhet och många faktorer påverkar processen.

Stärk din förmåga att fatta rätt beslut

Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys lär dig att lättare hantera komplicerade beslutsproblem, analysera risker och policyer. Under utbildningen lär du dig att arbeta med olika slags besluts- och riskproblem. Vetenskapliga metoder och resultat kan användas för att fatta beslut och bedöma risker, samtidigt som dator­program i snabb takt utvecklas för att hantera komplicerade problem. Du kommer använda både teorier och praktiska verktyg, och en viktig del av utbildningen är ett kritiskt perspektiv på när dessa är tillämpliga.

Tillämpa teorin i praktiken

Utbildningen har en teoretisk grund i bland annat beslutsteori, mätnings- och värdeteori samt kognitionspsykologi. Dessa teoretiska delar tillämpas i konkreta problem­ställ­ningar hämtade från näringsliv och offentlig verksamhet. Det kan handla om avväg­ningar vid upphandling, investeringar eller diagnostisering och prioritering inom vården.

Problem från din yrkesroll integreras i utbildningen

Under utbildningen kan du välja ett projekt eller en problemställning som knyter an till din tidigare eller pågående verksamhet. Målet med programmet är att ge dig kunskaper och praktiska färdigheter som underlättar för dig att fatta komplicerade beslut inom näringsliv, förvaltning och vård. Du har också nytta av utbildningen när du ska analysera, bedöma och åtgärda risker samt för att utforma policyer. Kursdeltagarna har olika bakgrunder, från många olika ämnesdiscipliner, vilket ger möjlighet till värdefulla utbyten av erfarenheter.

Studera flexibelt, helt på distans

Programmet ges med 50 procent studietakt och är helt på distans, utan fysiska träffar. Du behöver en dator, headset och webbkamera för att kommunicera med lärare och andra studenter. Du har stor frihet att planera dina studier så att de passar dig själv, t.ex. att jobba på dagarna och studera på kvällarna eller att lägga mycket tid på studierna vissa veckor och mindre tid andra veckor.

Utbildningen och FN:s globala mål

Du får även verktyg och metoder som hjälper dig att arbeta med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bland annat får du kunskap om målhierarkier och lär dig att förstå och hantera målkonflikter och den sorts komplexa flerdimensionella begrepp som hållbarhet och hållbar utveckling är exempel på.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2026

Antal platser: 80

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19103

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Halvfart

Urval: Högskolepoäng

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Anders Hermansson

Vid frågor om programmet kontakta
info-brp@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)