Magisterprogram i företagsekonomi, inriktning redovisning 60 hp

Önskar du fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper inom redovisning och revision? Hos oss får du en unik 1-årig magisterexamen (Engelska: Master) där praktiska färdigheter varvas med fördjupande teoribildningar, och du blir redo för morgondagens karriär inom redovisning och revision. Varmt välkommen till oss!

Högskolepoäng

60 hp

Anmälningskod

HIG-19822

Sista ansökningsdag

januari 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 8, 2025

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng.
  • 90 högskolepoäng inom huvudområdet företagsekonomi varav minst 30 hp inom redovisningsområdet.
  • Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Högskolepoäng

60 hp

Anmälningskod

HIG-19823

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 8, 2025

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng.
  • 90 högskolepoäng inom huvudområdet företagsekonomi varav minst 30 hp inom redovisningsområdet.
  • Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Om programmet

Det ett-åriga företagsekonomiska magisterprogrammet med inriktning mot redovisning leder till specifika fördjupade kunskaper inom redovisningsområdet och allmänna företagsekonomiska kunskaper. Genom studierna får du en avancerad kunskap om extern redovisningsteori och praktik, samt betydande kunskaper om dess associerade områden såsom hållbarhetsrapportering, revision, ekonomistyrning, företagsvärdering, bolagsstyrning och internationell beskattning.

Vårt ettåriga magisterprogram med inriktning mot redovisning är ett avancerat påbyggnadsprogram som leder till en magisterexamen (Engelska: Master). Programmet är inom området företagsekonomi, men läroplanen fokuserar helt på extern redovisning och tillhörande områden. Utbildningen ges på högskolans campus i Gävle. Magisterexamen erhålls när den inskrivna studenten har godkänts i tentamen i var och en av utbildningens kurser i enlighet med studieplanerna. Totalt omfattar kurserna 60 hp (ECTS).


Huvudområden och progression

Magisterprogrammet med redovisningsinriktning innehåller sex obligatoriska kurser: (i) extern redovisning och hållbarhetsrapportering, (ii) bolagsstyrning och revision, (iii) ekonomistyrning, (iv) företagsfinansiering, (v) internationell företagsbeskattning, och (vi) räkenskapsanalys och företagsvärdering. Magisterprogrammet är avsett för studenter som önskar avancerade kunskaper inom dessa områden och det är inte minst relevant för framtida revisorer. Magisterprogrammet bygger på kunskaper om redovisning som erhållits i en kandidatexamen men ger en betydande progression från dessa studier. Det sker även en progression inom utbildningen där de obligatoriska kurserna dels bygger på varandra, dels ställer ökande krav på läroprocessen och individens egna lärande. Utbildningen avslutas med en självständigt skriven masteruppsats där akademisk stringens och professionalitet betonas.


Undervisningsformer

Utbildningen ges på campus och helt på engelska. Antalet elever i klassrummet är förhållandevis litet och en stor del av utbildningen sker i form av seminarier snarare än rena föreläsningar. Under sådana möten får eleverna lära sig att identifiera problem, hitta information, genomföra analyser och presentera rimliga lösningar bland kamrater. Arbetet sker ofta i form av mindre grupper.

Sammantaget kan utbildningen beskrivas med hjälp av tre begrepp. För det första har vi ett vetenskapligt förhållningssätt för att identifiera och analysera problem där forskning och akademiska reflektioner är av betydelse. För det andra betonar vi internationella aspekter av problem, och internationella lagar, förordningar och normer är vanliga kontextuella faktorer. För det tredje betonar vi konsekvent sociala aspekter, affärsetik och företagens hållbarhet i analyserna. Hållbarhet är ett kärnbegrepp i vår utbildningsplan.

Examen

Magisterexamen

Ämnen inom programmet år 1

En utbildning som fördjupar dina kunskaper

Högskolan i Gävle vill ge dig fördjupade kunskaper i redovisning och revision där vi blandar praktiskt orienterade uppgifter med teoretiska föreläsningar och fördjupningar. Vårt avancerade påbyggnadsprogram innehåller ämnen såsom extern redovisning, hållbarhetsrapportering, revision, räkenskapsanalys/värdering och bolagsstyrning.

Utbildningsprogrammet innehåller sex kurser som bygger vidare på kunskaper från en typisk kandidatexamen i det företagsekonomiska ämnet, och det avslutas med ett självständigt kvalificerat examensarbete. Din utbildning kommer innehålla väsentliga inslag av kvantitativa vetenskapliga metoder och praktisk sifferanalys. Utbildningen innehåller även väsentliga inslag av hållbarhet och diskussioner om hur det genomsyrar dagens och morgondagens bolagsrapportering.

En internationell, analytisk och praktisk utbildning

Vårt fokus är genomgående internationellt, språket är engelska, och utbildningsmetoderna stimulerar till diskussion i mindre grupper. Vi arbetar tillsammans med revisionsbranschen och andra praktiker för att dels få med deras perspektiv, dels skapar broar mellan dig och framtida arbetsgivare.

Tanken är helt enkelt att du utvecklar dina kunskaper och färdigheter genom engagemang och aktivitet. Utbildningen ges på vårt campus i Gävle där två kurser läses parallellt med möten några gånger varje vecka. Vi anpassar utbildningen så att det är möjligt att pendla från Stockholm/Uppsala.

Efter utbildningen har du de kunskaper och färdigheter som behövs för att påbörja en framgångsrik karriär inom revision, redovisning och nära relaterade områden.

Kontaktperson

Mattias Hamberg, profilbild

Mattias Hamberg

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-15