Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp

Vill du jobba med framtidens arbetshälsa? Idag arbetar många hemifrån, äldre måste stanna längre i arbetslivet och sjuk­skriv­ningar på grund av stress fortsätter att stiga. Med en strate­gisk utbildning inom arbetshälsovetenskap kan du se helheten och ta dig an många viktiga utmaningar.

Högskolepoäng

120 hp

Anmälningskod

HIG-19320

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 7, 2026

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng 
  • 30 hp inom något av ämnena medicin, psykologi, idrott, friskvård, folkhälsovetenskap, pedagogik, omvårdnadsvetenskap, rehabilitering, ledarskap, organisation och styrning eller annat adekvat ämne.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Högskolepoäng

120 hp

Anmälningskod

HIG-19319

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 4, 2028

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng 
  • 30 hp inom något av ämnena medicin, psykologi, idrott, friskvård, folkhälsovetenskap, pedagogik, omvårdnadsvetenskap, rehabilitering, ledarskap, organisation och styrning eller annat adekvat ämne.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Om programmet

Arbetshälsovetenskapen studerar förekomst av hälsa och ohälsa i arbetslivet. I detta ingår hälsoeffekter av fysisk och psykisk belastning i arbetsmiljön, hur olika typer av arbetsrelaterad ohälsa kan förebyggas, samt hur arbetet kan organiseras och ledas för att individen ska må bra. Ämnet innefattar även kunskap om samspelet mellan faktorer på arbetet och på fritiden som har betydelse för hälsan, insatser för att underlätta återgång i arbete efter sjukskrivning, liksom hur man med arbetsplatsen som arena kan stimulera medarbetarna att leva ett hälsofrämjande liv. Eftersom den vuxna människan vistas en stor del av sin tid på arbetet är arbetsplatsen en viktig arena för åtgärder som kan främja hälsa och förebygga ohälsa. Arbetshälsovetenskapen utvecklar och tillämpar forskningsbaserade principer, metoder, begrepp och teorier om hälsa och delaktighet i arbetslivet.

Programmet omfattar två års heltidsstudier och leder till en masterexamen i arbetshälsovetenskap. Det finns också möjlighet att avsluta med ett magisterexamensarbete i arbetshälsovetenskap efter halva studietiden. Studieformen är distans med ett campusförlagt tillfälle under examensarbetet och studietakten är valbar till antingen 50% eller 100%.

Programmet ger kunskaper om hur kroppen reagerar på fysisk och psykisk belastning, hur olika typer av arbetsskador kan förebyggas, hur arbetet kan organiseras och ledas för att personalen ska må bra liksom hur arbetsplatsen kan stimulera personalen att leva ett hälsofrämjande liv, hur rehabiliterande insatser för återgång i arbete efter sjukdom/skada bör genomföras samt hur tillgängligheten för funktionshindrade till arbetslivet kan främjas. Kunskaperna är användbara i arbete med personal- och arbetslivsfrågor i företag och organisationer. Programmet ger grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

I programmet varvas ämnesteoretiska kurser med kurser i vetenskaplig metod, och de teoretiska inslagen knyter an till systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken. Under första hälften av utbildningen ges en tvärvetenskaplig breddning av kunskaperna som är nödvändig för att kunna hantera det komplexa område som arbetshälsovetenskapen utgör. Det handlar bland annat om att på vetenskaplig grund bedöma och analysera hur olika aspekter av arbetsmiljön kan påverka arbetstagares hälsa.

Under andra hälften av utbildningen ställs högre krav på din förmåga att integrera kunskap om olika områden av relevans för arbetshälsovetenskap. Du ställs inför mer komplexa frågeställningar, och förväntas ta större ansvar för att planera och genomföra olika uppgifter samt visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt vid redovisning av uppgifter och forskningsresultat. Det innebär att dina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet stärks.

Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap utgör, med sin fördjupning inom hälsa i arbetslivet, en möjlighet för studenter med olika grundutbildning att studera vidare på avancerad nivå. Några exempel på sådana grundutbildningsprogram är Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp eller Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp vid Högskolan i Gävle.

Examen

Masterexamen

Ämnen inom programmet år 1

Ett hållbart arbetsliv

Vårt arbete är en stor del av livet och påverkar hur vi mår. Som arbetshälsovetare fokuserar du på ett viktigt område för folkhälsan. Du jobbar med ett hållbart arbetsliv; hållbarhet är viktigt då arbetslivet är i ständig förändring och påverkar vårt mående ända fram till pension.

Programmet på Högskolan i Gävle är unikt. Här fokuserar vi på hälsa i arbetslivet, som i sin tur kan påverka arbetsprestation, kvalitet, säkerhet och produktivitet. Ämnet arbetshälsovetenskap är tvärvetenskapligt och belyses från olika perspektiv i programmet. De flesta lärare på programmet är själva aktiva i forskning inom ämnet vilket bidrar till att du får ta del av aktuell forskning inom ämnets olika inriktningar.

Bred utbildning

I programmet får du bred kunskap inom arbetshälsovetenskap, exempelvis hur människan reagerar på fysisk och psykosocial belastning, organisationens och ledarskapets betydelse för arbetsmiljö och hälsa samt hur arbetsmiljörisker och arbetsrelaterad ohälsa kan identifieras, åtgärdas och förebyggas. Kunskapen kan bland annat användas i arbete med personal- och arbetslivsfrågor. Du får också fördjupa dig i vilka arbetsmiljörättsliga regler som gäller och hur arbetet kan organiseras för att medarbetarna ska må bra.

Studierna

Programmet ges på distans och du väljer om du vill läsa programmet på hel- eller halvfart. Du kan även avsluta dina studier efter halva tiden och ta ut en magisterexamen. All lärarledd undervisning sker dagtid via en lärplattform och videokonferensverktyg. Undervisningen består bland annat av seminarier, workshops, föreläsningar, metodövningar och grupparbeten. När du som student lägger fram din uppsats för opponering (master eller magister), sker detta på plats på Campus på Högskolan i Gävle.

Programstart

I samband med programstart välkomnar vi alla nya studenter till en introduktionsdag på plats på Högskolan i Gävle. Under dagen får du, förutom en introduktion till programmet, även möjlighet att lära känna dina medstudenter och träffa några av de lärare, forskare och doktorander som är verksamma inom ämnet. Du får dessutom en inblick i den forskning som sker inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Ditt framtida yrke

Efter programmet kan du arbeta med personal-, arbetslivs- och arbetsmiljöfrågor i företag och organisationer av olika storlek. Dina arbetsuppgifter kan därför variera mellan allt från att identifiera och åtgärda risker i arbetsmiljön till att arbeta strategiskt med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. Du kan till exempel jobba inom företagshälsovård, som arbetsmiljökonsult, som stöd till ledningen i arbetsmiljöfrågor, processledare eller inom HR.

Om du är intresserad av att gå vidare till forskarutbildning ger programmet den grundläggande behörighet du behöver och Högskolan har även forskarutbildning inom området hälsofrämjande arbetsliv.

Student- och alumnintervjuer

Här kan du läsa intervjuer med några av våra studenter och alumner på masterprogrammet i arbetshälsovetenskap.
De berättar vad de tycker om utbildningen och om hur det är att plugga i Gävle.

Marina Sammarsson, student

"Vi människor spenderar en stor del av våra liv på arbetsplatsen och därför är det viktigt att det är en god arbetsmiljö. Jag vill vara med och bidra till att människor mår bra när de går till jobbet."

 

Program: Masterprogram i arbetshälsovetenskap
Hemort:
Gävle
Det här gör jag när jag inte pluggar: Jag arbetar som aktivitetsledare inom RF-SISU Gävleborg Projekt ”Hälsa för alla” som är riktad för tredjelandsmedborgare. Syftet med projektet är att ge målgruppen förutsättningar för bättre hälsa, ökad fysisk aktivitet samt kunskap kring det svenska föreningslivet. På fritiden är jag ute i naturen och håller även på med yoga/meditation.

Varför valde du att plugga på Högskolan i Gävle?
Jag tog min kandidatexamen Folkhälsostrateg för hållbar utveckling i Högskolan i Gävle. Jag valde att studera vidare och letade efter olika masterutbildningar. Jag har goda erfarenheter av Högskolan i Gävle när jag gick min kandidatutbildning, mycket grundade sig i att utbildningen var väl strukturerad och bra samarbete med lärare.

Varför valde du just den här utbildningen?
Jag har alltid haft intresse att arbeta med att förebygga ohälsa för en hållbar utveckling på samhällsnivå och det är anledningen till att jag studerade Folkhälsostrateg för hållbar utveckling. Jag ville läsa vidare till master och när jag tittade på olika masterprogram så kände jag att just arbetshälsovetenskap var mest lockande på grund av att vi människor spenderar en stor del av våra liv på arbetsplatsen och därför är det viktigt att det är en god arbetsmiljö och jag vill vara med och bidra till att människor mår bra när de går till jobbet.

Vad är det bästa med utbildningen?
Det bästa med utbildningen är att få en ökad kunskap om arbetsmiljölagar, vilka insatser och anpassningar som behövs för att människor ska kunna arbeta längre och hjälpa de som drabbats av ohälsa att komma tillbaka till arbetslivet.

Är det något annat speciellt med just din utbildning som kan vara bra/roligt att veta?
Det som är otroligt bra med utbildningen är seminarium, det underlättar otroligt mycket att diskutera tillsammans med andra som går utbildningen och med lärare, samtidigt har vi som går utbildningen olika erfarenheter utifrån vad vi arbetar/arbetat med, bland annat företagshälsovården, HR, skyddsombud och arbetsplatsombud.

Vad är det bästa med Gävle?
Gävle är en fin stad och jag är otroligt glad att jag flyttade hit. Jag älskar naturen och det är mycket natur här. Det märks att mycket fokus är god hälsa, det arrangeras flera olika fysiska aktiviteter för alla målgrupper och mycket utav det är gratis vilket gör det möjligt för alla människor att delta, speciellt de människor som kanske inte har god ekonomi att gå på aktiviteter som kostar pengar.

Vad vill du jobba med i framtiden?
Jag skulle vilja arbeta inom HR och Företagshälsovården, därefter vill jag rikta in mig på forskning.

Har du något/några tips till den som ska söka till högskolan?
Har man intresse inom hälsa så finns det flera utbildningar att välja mellan, både kandidat och master. Det finns även mycket hjälp och stöd att få från Högskolan vid behov under studiernas gång.

Malin Svensson, student

"Lärarna är engagerade och jag får lära mig att använda mina kunskaper både praktiskt och teoretiskt."

 

Program: Masterprogram i arbetshälsovetenskap
Hemort:
Gävle
Det här gör jag när jag inte pluggar:
Jag jobbar deltid som amanuens i ett forskningsprojekt om flexibelt arbete på Högskolan i Gävle. På fritiden åker jag snowboard och längdskidor när vädret tillåter. Jag gillar även att spela gitarr och sjunga.

Varför valde du att plugga på Högskolan i Gävle?

När jag sökte bland masterutbildningar var det den här som tilltalade mig mest. Det var även en fördel för mig att den var på distans (det här var innan Corona då fler utbildningar krävde att man var på plats). Jag hade tidigare läst en separat kurs på Högskolan i Gävle och tyckte att det fungerade bra, och att det verkade vara en bra skola.

Varför valde du just den här utbildningen?

Jag har en kandidatexamen i folkhälsovetenskap, så från början var min tanke att läsa en masterutbildning inom det. Jag visste då inte att den här utbildningen fanns. När jag hittade den kändes det som rätt val för mig eftersom just hälsa i arbetslivet intresserar mig extra mycket. Jag hade i mina tidigare studier läst mycket om hur antalet sjukskrivningar ökar och många blir sjukskrivna av exempelvis stress. Det är ett tecken på att något inte fungerar i dagens arbetsliv och jag vill gärna kunna bidra med att människor kan få det bättre på sina jobb, eftersom en stor del av tiden faktiskt spenderas där.

Vad är det bästa med utbildningen?

Det bästa är att det är en väldigt bred utbildning som inkluderar allt från ergonomi till psykosocial arbetsmiljö. Lärarna är engagerade och jag får lära mig att använda mina kunskaper både praktiskt och teoretiskt.

Är det något annat speciellt med just din utbildning som kan vara bra/roligt att veta?

Vi som läser Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap kommer från lite olika utbildningsbakgrund. Vissa har precis som jag läst folkhälsovetenskap innan, medan andra läst exempelvis personalvetenskap. Detta gör att vi kan lära oss av varandras olika synvinklar.

Vad är det bästa med Gävle?

Det bästa med Gävle enligt mig är att det finns tillgång till flera av de aktiviteter jag tycker om att göra, bland annat snowboard, längdskidor och klättring. Det känns som en “lagom stor stad” där det mesta finns samtidigt som det är nära till naturen.

Vad vill du jobba med i framtiden?

Jag vill på något sätt jobba med att människor ska få det bättre på sina arbeten. Från början hade jag tänkt mig att arbeta inom företagshälsovården. Nu när jag är med och jobbar i ett forskningsprojekt har jag fått upp ögonen för den världen och kan även tänka mig att gå vidare inom forskning.

Annika Hed Ekman, arbetsmiljökonsult/ergonom

"Hårt arbete och envishet lönar sig! Det är roligt att plugga ihop med andra, och det kan man göra över nätet om man bor långt ifrån varandra."

 

Utbildning och examensår: Masterprogrammet i
arbetshälsovetenskap, examensår 2016

Nuvarande arbetsplats och yrke: Arbetsmiljökonsult/ergonom vid FöretagsHälsa Region Gävleborg.

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag jobbar idag som arbetsmiljökonsult och ergonom vid FöretagsHälsa Region Gävleborg. Det innebär att jag har uppdrag på organisationsnivå såväl som individnivå och inom många aspekter av arbetsmiljö, ergonomi och rehabilitering för Regionen och de kommuner som är kunder. I uppdraget ingår medverkan i systematiskt arbetsmiljöarbete, undervisning inom området och också rehabiliterings- och anpassningsarbete. Som ergonom gör jag utredningar och riskbedömningar och ger förslag till förbättringar tillsammans med kunden.

Jag har fått förmånen att medverka i undervisning vid HiG inom arbetshälsa och belastningsergonomi.

Min grund har jag som legitimerad fysioterapeut med en lång yrkeserfarenhet från sjukhus, primärvård och rehabilitering. Efter vidareutbildning inom ergonomi vid HiG och Centrum för Belastningsskadeforskning – då i Umeå – har jag arbetat inom företagshälsovården som ergonom inom tung industri. Min drivkraft har varit nyfikenhet. Det ledde mig till Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap där jag läst på halvfart parallellt med arbete som ergonom. Våren 2016 kunde jag plocka ut min examen.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Genom hela mitt yrkesliv har jag arbetat tillsammans med andra i olika former och roller. Det tycker jag är det bästa med yrket. Kan jag påverka i riktning mot en bättre arbetsmiljö för mina kunder och kundanställda så blir jag glad.

Hur har dina studier vid HiG påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit?

Jag har utnyttjat möjligheten till vidareutbildning inom mitt fält vid HiG, först inom ergonomi och rehabilitering, senare inom arbetshälsovetenskap.

Känner du att du har nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

I efterhand kan jag se att jag skaffat mig ett nytt yrkesområde som arbetsmiljökonsult och ergonom och ett nytt fält, företagshälsovården, att arbeta inom. Masterprogrammet har, förutom ett stort kontaktnät, gett både bredd och djup inom arbetshälsa och också en vana att skriva och läsa rapporter.

Vad minns du särskilt från din studietid?

Hårt arbete och envishet lönar sig! Det är roligt att plugga ihop med andra, och det kan man göra över nätet om man bor långt ifrån varandra. Som ergonom vill jag trycka på att det är viktigt att ha en bra arbetsplats hemma och att resa sig och gärna ta en promenad mellan varven.

Vilka är dina framtidsplaner?

Det är kul att få att jobba med arbetsmiljöfrågor. Så vill jag fortsätta hålla mig uppdaterad inom forskningsområdet.

Karin Hägg Green, beteendevetare och organisationskonsult

"Jag har fortfarande användning för en del av det utbildningsmaterial vi använde oss av under utbildningen. Ibland plockar jag fram något som stöd i mitt yrke. "

 

Utbildning och examensår: Masterprogrammet i
arbetshälsovetenskap, examensår 2016

Nuvarande arbetsplats och yrke: Beteendevetare och organisationskonsult inom företagshälsovården.

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval.
Mitt yrke som beteendevetare och organisationskonsult inom företagshälsovården involverar många möten med människor i olika situationer. Jag arbetar med bland annat individsamtal, grupphandlingar, föreläsningar och kartläggningar. Jag arbetar för att skapa bättre förutsättningar för den psykosociala arbetsmiljön på olika företag runtom i Värmland. Det är ett varierande arbete och jag lär mig nya saker dagligen.

Jag sökte jobb under den sista terminen på min utbildning, då bodde jag och min man i London men vi hade bestämt oss för att eventuellt flytta till Sverige. Månaden innan min examen fick jag komma på en intervju. Jag var nervös och frågade mig själv flera gånger om jag verkligen skulle klara av ett jobb inom arbetsmiljö. Jag fick tjänsten och flyttade till Sverige i augusti för att börja arbeta. Jag kastades in i en värld där jag träffade människor som arbetade inom olika yrken. Jag har tidigare arbetat inom olika slags yrken och aldrig riktigt känt mig hemma.

Jag har sett att det behövs förändringar inom olika yrken för att människor ska må bra. Jag sökte utbildningen på Högskolan då jag vill jobba med att få människor att må bättre. Framförallt inom arbetet då det är en så central del av våra liv. Vår hälsa ska inte bli lidandes för att vi måste arbeta. När jag fick tjänsten på Avonova och hade arbetshälsovetenskapsutbildningen i bagaget kände jag att jag hade hamnat rätt. Här får jag träffa människor och hjälpa till att utveckla och skapa förutsättningar för att främja arbetsmiljön och människors hälsa, både på individ- och organisatorisk nivå.

Vad är det bästa med ditt yrke?
Det bästa med mitt yrke är att det är varierat. Varje dag är det nya problem som ska lösas. Jag får utnyttja min kreativa sida i mina handledningar för att förklara olika fenomen. Det är ett flexibelt och självständigt arbete och det gillar jag. Att arbeta självständigt är något som jag lärde mig under utbildningen.

Hur har dina studier på Högskolan i Gävle påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit?
Mina studier har påverkat mig genom att jag sett behovet för att arbeta med arbetsmiljö. Jag har också märkt hur viktigt det är att det finns förutsättningar för att skapa balans inom arbetet. Det har påverkat mitt intresse och kunskap inom området då jag känner att jag har en bred grund att stå på. Jag känner mig trygg i min yrkestitel på grund av att jag haft engagerade och kompetenta lärare.

Känner du att du har nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?
Jag har en enorm nytta av utbildningen i mitt arbete. Utbildningen är mycket bred, både den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön, på individ-, grupp- och organisatorisk nivå. Det är viktigt att ha alla delarna med sig då ett arbete är så mycket mer än den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön.

Jag har fortfarande användning för en del av det utbildningsmaterial vi använde oss av under utbildningen. Ibland plockar jag fram något som stöd i mitt yrke. Det känns tryggt att använda det som jag lärt mig och att det går att tillämpa i praktiken.

Vad minns du särskilt från din studietid?
Jag minns framför allt alla seminarium som vi har haft genom åren. Det blir en tydligare känsla av att man studerar, då det kan bli lite ensamt att sitta själv. Det har varit ett mycket bra upplägg av kurser, men samtidigt otroligt krävande. Man behöver vara studiemotiverad och fokuserad för att klara av det. Lärarna var engagerade, hjälpsamma och alltid snabba med att svara på frågor när man hade kört fast.

Vilka är dina framtidsplaner?
Mina framtidsplaner är att utveckla min roll som beteendevetare och organisationskonsult. Under de kommande åren hoppas jag på att lära mig mer om hur man ska få människor att må bättre på sina arbeten. Sjukskrivningarna ökar och vi behöver hitta rätt förutsättningar för att det inte ska vara ohälsosamt att arbeta. Om jag får vara med i den delen av utvecklingen är jag nöjd för stunden. Sedan om 20 år kanske jag skulle vilja forska inom området, men jag känner att jag behöver lite mer erfarenhet i verkliga livet först.

Kontaktperson

Camilla Zetterberg, profilbild

Camilla Zetterberg

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-05-16