Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

I ett alltmer mångkulturellt Sverige ska fler oliktänkande människor kunna leva tillsammans. Hur bygger vi ett samhälle där alla kan känna sig välkomna och inkluderade? På Människa-kultur-religionsprogrammet får du de redskap som du behöver för att förstå och agera i din samtid och den gemensamma värld vi lever i.

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19046

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Inom Människa-kultur-religionsprogrammet kan du till viss del utforma din studiegång själv och på så sätt rikta in dig på en viss del av arbetsmarknaden där dina religionsvetenskapliga kunskaper kan komma till användning. Gemensamt är att religionsvetenskap är huvudområdet och att studierna leder till en filosofie kandidatexamen.

I programmet finns tre rekommenderade studiegångar som utgör olika inriktningar inom det religionsvetenskapliga fältet:

· Samhälle i förändring, som fokuserar samhällsbyggande fenomen som demokrati och initiativ till religions- och kulturmöten, såväl som samhällsnedbrytande krafter som polarisering, populism och terrorism, och hur man kan förstå och hantera dessa i lokala, regionala och nationella kontexter, såväl som i internationella och globala.

· Den meningsskapande människan, som lyfter fram människan som meningsskapande och social varelse, som tillsammans med andra formar både konstruktiva och destruktiva sammanhang. Inom denna inriktning är de beteendevetenskapliga perspektiven och frågorna centrala.

· Meningsskapande miljöer, i vilken människans förhållande till djur och natur, respektive livsmiljöer där tekniken utgör en fundamental del, undersöks. Synen på människan ställs i relation till en alltmer digitaliserad och av människan påverkad verklighet. Här står etiska och existentiella perspektiv i fokus.

Utbildningen har genomgående följande kunskapsperspektiv:

A. Religionsvetenskapligt perspektiv

I vårt samhälle kommer religiös tro och livsåskådning till uttryck på många olika sätt, som ofta formulerats av den enskilde individen. Det är viktigt att kunna möta och förstå dessa olika uttryck och förhållningssätt. En bred introduktion ges till religionsvetenskapens alla olika områden.

B. Kulturmötesperspektiv

I ett mångkulturellt samhälle blir kulturmötesfrågor allt viktigare. Programmet syftar till att ge en särskild kompetens i kulturmötes- och värderingsfrågor anpassade till dagens samhällssituation.

C. Didaktiskt perspektiv

Ett didaktiskt förhållningssätt aktualiserar grundläggande frågor om vad som är viktig kunskap och varför inom ett ämnesområde och hur denna kunskap blir levande och användbar i en särskild kontext, oberoende av om denna kontext är samhälle, skola, företag eller samfund. På detta sätt blir programmet även en yrkesförberedande utbildning. I strimman som fokuserar interkulturell religionsdidaktik utvecklar studenten arbetslivsrelaterade kunskaper och färdigheter.

D. Hållbarhetsperspektiv

Genom kurser i bland annat religionspsykologi, religionssociologi och etik – som handlar om värderingar och mänsklig samlevnad, hur vi kan och bör leva med varandra – utvecklas förmågor att verka för en utveckling som är hållbar ur ett socialt och existentiellt perspektiv. Även frågor om hur en hållbar livsmiljö kan och bör se ut behandlas. Didaktiska frågor om hur, vad och varför och för vem kunskap behövs, är också viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv.

E. Kommunikationsperspektiv

Dagens kommunikationsteknik och dess möjligheter påverkar livsmönster, språk, symbolanvändning och samhällsstruktur. Programmet syftar både till förmåga att använda och förstå de nya kommunikationsmedierna och till att analysera deras påverkan på såväl individuella värderingar som samhälleliga organisationsstrukturer. Men förmågan att interagera i reella sociala situationer är också viktig, vilken därför utvecklas inom programmet genom innedagsundervisning, seminarier och muntliga presentationer.

Programmet kan läsas på plats i Gävle men ges också på distans via ett webbkonferensverktyg och en digital lärplattform. Det går att delta i merparten av undervisningen hemifrån förutsatt att du har en stabil och tillräckligt snabb bredbandsuppkoppling. Närvaro krävs dock på två campusförlagda undervisningstillfällen per termin för att bli godkänd på utbildningen.


**Agenda 2030**

Många av del globala målen för Agenda 2030 berör på olika sätt innehållet i Människa-kultur-religionsprogrammet, men följande 3 mål har en särskilt relevans:

10. Minskad ojämlikhet. Genom den medvetenhet som man får om olika kulturer och människors lika värde, oavsett bakgrund, blir man särskilt lämpad att arbeta för en ökad jämlikhet mellan olika människor med många olika bakgrunder.

16. Fredliga och inkluderande samhällen. Man blir genom programmet bättre på att synliggöra orättvisor och därmed bättre på att arbeta för ett rättvist samhälle på alla olika nivåer. Genom kunskap och förståelse för människor med olika bakgrunder får man förutsättningar att medverka till fredliga relationer både lokalt, regionalt och globalt.

17. Genomförande och globalt partnerskap. När man läst detta program är man särskilt lämpad att möta människor med olika religiös och kulturell bakgrund och därför särskilt lämpad att arbeta i ett internationellt sammanhang.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Ämnen inom programmet år 1

Bli en religions- och kulturvetare

Globalisering, konflikter och migration gör invandring, mångkultur och integration till viktiga frågor i Sverige. Samhället blir alltmer heterogent och mångfaldigt till följd av att människor med olika kulturella och religiösa bakgrunder möts, vilket gör att olika frågor väcks. Hur kan vi förstå och acceptera varandra? Hur kan vi leva i samexistens trots våra olikheter? Personer med kunskaper om religioner, kultur- och livsfrågor blir därför nyckelpersoner i dagens samhälle och Människa-kultur-religionsprogrammet (MKR) ger dig förutsättningarna att bli en av dem.

Vad kan jag göra efter utbildningen?

Din kompetens ger dig möjlighet att arbeta med människor inom många olika områden och på många olika arbetsplatser till exempel Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Pensionsmyndigheten, Socialtjänsten, kommuner och regioner, frivilligorganisationer, studieförbund, föreningar och samfund, skolor och andra utbildningsanordnare.

Ju mer mångkulturellt vårt samhälle blir, desto mer attraktiv blir din kompetens på arbetsmarknaden. Har du en tidigare utbildning ger Människa-kultur-religionsprogrammet dig en konkurrenskraftig kompletterande kompetens.

Möjlighet till vidareutbildning

Med den generella kandidatexamen i religionsvetenskap som utbildningen ger kan du också söka till fördjupade studier inom ämnet – exempelvis det masterprogram i religionsvetenskap vi erbjuder på Högskolan i Gävle.

Röster från alumner

Studenter som intervjuats och som tagit sin examen visar att MKR-studenter återfinns på en mångfald arbetsplatser och i lika många befattningar och arbets­uppgifter. Idag arbetar de som handläggare, teamledare, arbetskonsult, projektledare, sektionschef, samordnare, handledare, förändringsledare, föreläsare, administratör, stödpedagog, coach, konsult, processledare, föreståndare, pedagog eller lärare.

"Att ta på sig kundens glasögon som vi pratade mycket om"

Vi möter folk (över telefon) dagligen från alla olika kulturer och bakgrunder och olika sociala situationer. Jag tycker att Människa-kultur-religionsprogrammet har gett mig många bra verktyg i dessa möten. Att ta på sig kundens ”glasögon” som vi pratade mycket om. Det känns som ett viktigt samhällsuppdrag att informera om pension på ett begripligt sätt utifrån kundens utgångspunkt.

Malin 39 år

"...att hitta rätt och landa i hur jag skulle förhålla mig till min bakgrund..."

MKR-programmet betydde oerhört mycket för mig när det gäller kunskapsinnehållet, men också på ett personligt plan som handlade om att hitta rätt och landa i hur jag skulle förhålla mig till min bakgrund, men också att förstå och bli en del av det svenska samhället på ett konstruktivt sätt. Efter MKR-programmet har jag haft stor nytta av mitt dubbla kulturella perspektiv och kunskapsinnehållet i MKR-programmet i mitt arbete som arbetsförmedlare med inriktning integration av nyanlända.

Mohammed 35 år

"Programmet var en språngbräda mot vidare utbildning"

Framför allt gav programmet mig en möjlighet att studera vidare på avancerad nivå. Distansundervisningen underlättade oerhört för min egen del och gjorde att jag fullföljde utbildningen. Programmet var en språngbräda mot vidare utbildning och framtida arbeten.

Lina 38 år

"I dessa möten har kunskapen från utbildningen hjälpt mycket..."

Jag har fördjupat mig inom det sociala området och arbetat med de ärenden som kräver extra insatser. Till exempel mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, människohandel och vissa barnärenden. I dessa möten har kunskapen från utbildningen hjälpt mycket, då jag som utredare och den jag möter ofta kommer från vitt skilda delar av världen och där en grundkunskap inom kulturmöten varit av stor vikt för en god förståelse och vidare arbete.

Monika 36 år

"Utbildningen har direkt bidragit till att jag blev erbjuden arbetet"

Jag har blivit erbjuden arbete som arbetskonsulent via privat företag. Detta företag har sedan uppköpt avtal från bland annat arbetsförmedlingen där jag i tjänsten fungerar som en slags projektledare som styr myndighetens arbete i Västerås med integration av människor som står långt bort eller helt utanför samhället och arbetslivet. Den religion- och kulturvetenskapliga bakgrund jag har fått med mig från MKR har direkt bidragit till att jag blev erbjuden arbetet.

Marcus 32 år

Kontaktperson

Åke Tilander

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-22