Magister i logistik och innovationsledning 60 hp

Ständiga förbättringar och optimering är idag nödvändigt för att stå sig i den internationella konkurrensen. Inom programmet får du fördjupade kunskaper i industriell ekonomi och hur olika analys- och simuleringsverktyg kan skapa smidigare flöden. Samverkan och utveckling i olika skeden av processer är också viktiga inslag i utbildningen.

Högskolepoäng

60 hp

Anmälningskod

HIG-19701

Sista ansökningsdag

januari 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 8, 2025

Förkunskapskrav

 • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp
 • 90 hp inom huvudområdet industriell ekonomi, inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp.

Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan
Inställt

Högskolepoäng

60 hp

Anmälningskod

HIG-19710

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 8, 2025

Förkunskapskrav

 • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp
 • 90 hp inom huvudområdet industriell ekonomi, inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp.

Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan
Inställt

Om programmet

Förmågan att ständigt utveckla och förnya verksamheter är av avgörande betydelse i dagens näringsliv. Hur sådana innovationsprocesser i företag kan ledas är därför kärnan i denna utbildning. En fråga är hur vi kan utnyttja nya metoder och tekniker för att effektivisera logistiken och samarbetet mellan företag? Andra frågor som tas upp i utbildningen gäller genomförandet av utvecklings- och förändringsprocesser. Hur kan vi leda och stödja utveckling av nya produkter och uthålliga processer? Hur ska innovativ verksamhet organiseras och vilka ledningssystem kan användas?

Programmets ambition är att skapa en helhetlig förståelse, med inriktning på ökad kunskap om hur företag, och deras försörjningskedjor, kan göras mer effektiva samtidigt som de bedriver ett mer långsiktigt innovationsarbete. Fördjupningarna inom programmet handlar framförallt om avancerade logistiska tillämpningar och om ledning av innovationsprocesser, inriktat på såväl produkter/tjänster som olika former av organisationer och ledningssystem. Programmet innehåller också en fördjupning i utformningen av kvalitets- och miljösystem och även simuleringsteknik.

Programmet är anpassat för internationella studenter. Du kommer att läsa flera av fördjupningskurserna tillsammans med engelskspråkiga studenter och kurserna ges då i sin helhet på engelska, vilket öppnar stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och kontakter som är värdefulla för ditt framtida yrkesliv. För magisterexamen krävs 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet Industriell ekonomi.

I programmet läser du följande kurser:

 • Strategier och principer för effektiv logistik
 • Innovation management and processes
 • Industriell projektledning
 • Simuleringsteknik för logistiksystem
 • Tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhetsteknik
 • Strategisk ledning för hållbar utveckling
 • Vetenskapliga metoder för industriell ekonomi
 • Examensarbete

Examen

Magisterexamen

Ämnen inom programmet år 1

Strategier och metoder för hela leverantörs­kedjan

I dag har effektiva logistiksystem och strategisk styrning en alltmer viktig roll för lyckade affärer. Produktutveckling och leverantörssamverkan är några processer som är viktiga för långsiktigt konkurrenskraftiga försörjningskedjor. Det är bland annat dessa processer du kommer att fördjupa dina kunskaper inom.

Programmet vänder sig till både svenska och utländska studenter och undervisningen sker på engelska. Programmet förbereder dig för forskarstudier.

Utbildning för en hållbar framtid

Utbildningen ger dig aktuell kunskap om olika verktyg och metoder som samhället behöver för att långsiktigt skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Under utbildningen lär du dig också att förstå och utveckla lösningar för flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Industriell ekonomi bidrar framför allt till målen om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbar konsumtion och produktion.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Ikon för FN:s globala mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Utbildningen ger dig aktuell kunskap om olika verktyg och metoder som samhället behöver för att långsiktigt skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Under utbildningen lär du dig också att förstå och utveckla lösningar för flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Industriell ekonomi bidrar framför allt till målen om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbar konsumtion och produktion.

Du lär dig att använda kunskaper inom teknik och ekonomi för att skapa hållbar ekonomisk till­växt, anständiga livs- och arbetsvillkor samt hållbar produktion. Du kan också använda kunskap­erna till att jobba med innovation som minskar miljö- och klimatpåverkan.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt hänger ihop och arbeten måste vara hållbara för både människa och miljö. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entre­prenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället. Du lär dig hur du kan bidra till att skapa långsiktigt konkurrens­kraftiga företag genom att bland annat främja individens förutsättningar att bidra till företagets verksamhet genom förbättringsarbete.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur handlar om att bygga en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation vilket är grunden för ett framgångsrikt samhälle som kan möta framtida utmaningar. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Du lär dig arbetssätt och metoder för att arbeta med innovation och förbättringsarbete av produkter, system och processer inom och mellan industriella organisa­tioner.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster vilket är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Du lär dig hur företag kan producera på ett hållbart sätt genom att bland annat minska eller eliminera slöseri och att hushålla med naturens och de mänskliga resurserna. Det innebär att du lär dig förstå hur försörjningskedjan påverkar samhället och hur en hållbar försörjningskedja skapas.

Kontaktperson

Robin von Haartman, profilbild

Robin von Haartman

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-17