Magisterprogram i Besluts-, risk och policyanalys 60 hp

Vi människor har stora begränsningar som beslutsfattare. Ofta fattas beslut under stor osäkerhet och många faktorer påverkar processen.

Högskolepoäng

60 hp

Anmälningskod

HIG-19103

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 7, 2026

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Om programmet

Inom alla sektorer av samhället är det nödvändigt att hantera komplicerade beslutsproblem, att upptäcka och bedöma storleken på risker av olika slag och att utforma en adekvat policy för olika verksamheter. Det finns idag vetenskapliga resultat och metoder som är användbara i dessa sammanhang och det pågår en snabb utveckling av mjukvara med syftet att underlätta hanteringen av komplicerade samhälleliga problemställningar. Det är till exempel fråga om program för kunskapsrepresentation i planeringsunderlag, simulering som grundval för prognoser samt olika former av beslutsstöd och expertsystem. Men användningen av dessa metoder kräver förståelse för den underliggande teoribildningen, för mätnings- och värdeteori samt för beslutsfattandets kognitiva och etiska sidor.

Det är vanligt att uppdela beslutsteorin i tre delområden, nämligen normativ, deskriptiv och preskriptiv beslutsteori. Samtliga tre områden behandlas i utbildningsprogrammet. ­Vidare presenteras mätnings- och värde­teoretiska samt kognitiva aspekter på beslutsfattande. Etiska och juridiska perspektiv diskuteras och rationell utformning av beslutsunderlag, bl.a. genom visualisering, behandlas. En annan be­tydelsefull del av undervisningen är dator­övningar, då olika beslutsstöd prövas och utvärderas.

Utbildningen har en teoretisk grundval med inslag av kritisk reflektion men med fokus på praktisk tillämpbarhet. Utbildningens teoretiska delar kommer att tillämpas i konkreta problemställningar hämtade från näringsliv och offentlig verksamhet. Under utbildningen har du möjlighet att välja ett projekt eller en problemställning som knyter an till din tidigare eller pågående verksamhet eller intresseinriktning. Det är också möjligt att genomföra utbildningen genom att lösa förelagda uppgifter och PM-skrivande. Programmet ger kunskaper och praktiska färdigheter som underlättar komplicerat beslutsfattande.

Programmet ges på halvfart, helt på distans och på svenska.

Examen

Filosofie magisterexamen

Ämnen inom program

Stärk din förmåga att fatta rätt beslut

Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys lär dig att lättare hantera komplicerade beslutsproblem, analysera risker och policyer. Under utbildningen lär du dig att arbeta med olika slags besluts- och riskproblem. Vetenskapliga metoder och resultat kan användas för att fatta beslut och bedöma risker, samtidigt som dator­program i snabb takt utvecklas för att hantera komplicerade problem. Du kommer använda både teorier och praktiska verktyg, och en viktig del av utbildningen är ett kritiskt perspektiv på när dessa är tillämpliga.

Tillämpa teorin i praktiken

Utbildningen har en teoretisk grund i bland annat beslutsteori, mätnings- och värdeteori samt kognitionspsykologi. Dessa teoretiska delar tillämpas i konkreta problem­ställ­ningar hämtade från näringsliv och offentlig verksamhet. Det kan handla om avväg­ningar vid upphandling, investeringar eller diagnostisering och prioritering inom vården.

Problem från din yrkesroll integreras i utbildningen

Under utbildningen kan du välja ett projekt eller en problemställning som knyter an till din tidigare eller pågående verksamhet. Målet med programmet är att ge dig kunskaper och praktiska färdigheter som underlättar för dig att fatta komplicerade beslut inom näringsliv, förvaltning och vård. Du har också nytta av utbildningen när du ska analysera, bedöma och åtgärda risker samt för att utforma policyer. Kursdeltagarna har olika bakgrunder, från många olika ämnesdiscipliner, vilket ger möjlighet till värdefulla utbyten av erfarenheter.

Studera flexibelt, helt på distans

Programmet ges med 50 procent studietakt och är helt på distans, utan fysiska träffar. Du behöver en dator, headset och webbkamera för att kommunicera med lärare och andra studenter. Du har stor frihet att planera dina studier så att de passar dig själv, t.ex. att jobba på dagarna och studera på kvällarna eller att lägga mycket tid på studierna vissa veckor och mindre tid andra veckor.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikoner för FN:s globala mål

FN:s globala mål kan innebära intressekonflikter, under utbildningen lär du dig olika sätt att hantera dessa intressekonflikter. Komplexa begrepp som hållbar utveckling och hållbarhet förekommer i beslutsunderlag och policyer av vitt skilda slag. Det är därför viktigt att förstå vad som menas med hållbarhet och att kunna analysera funktion och mening hos denna typ av begrepp.

Målkonflikter i hållbarhetsarbetet

Hållbar utveckling rymmer ofta målkonflikter där det som är hållbart i ett avseende inte behöver vara det i ett annat avseende. Utbildningsprogrammet tar upp flera metoder för hantering av målkonflikter.

Forskning om beslutsfattande

Utbildningsprogrammet behandlar metoder för hur konsekvenser av beslut kan värderas. Exempelvis ger beslut kring stora byggnads- och infrastrukturprojekt, som byggnation av vindkraftsparker, konsekvenser både lokalt och globalt vilket kräver att värderingar av dessa konsekvenser görs. Inom ämnesgruppen pågår bland annat forskning om beslutsfattande i samband med lokalisering av vindkraft. Ett annat forskningsprojekt handlar om hur människors ställningstaganden för att minska sina koldioxidutsläpp kan påverkas av inre och yttre faktorer.

Nyckeltal, index och sammanfattningsmått

För att mäta framgångar i arbetet med de globala målen används ett stort antal nyckeltal och indikatorer. De olika måtten används ofta för olika rangordningar och som underlag för det fortsatta arbetet. I utbildningsprogrammet tillämpas, problematiseras och diskuteras olika mätmetoder och sammanvägningar av flera olika mått.

FAQ - BRP

Vanliga frågor om Magisterprogram i Besluts- risk- och policyanalys, distans 60 hp

De flesta deltagarna är yrkesverksamma, några (cirka 10 %) kommer direkt från en grundutbildning. Somliga deltagare har en lång bakgrund i yrkeslivet och somliga är i början av karriären. Denna mix, inklusive deltagarnas helt olika ämnesspecialiteter, brukar ge bra grund för intressanta diskussioner mellan personer med olika bakgrund och erfarenheter.

Behörighetskraven till magisterprogrammet i BRP är en grundexamen på 180 hp (fil. kand. eller motsvarande, 120 poäng enligt det förra sättet att räkna). Den examen kan vara i vilket ämne som helst.

Målet med utbildningen är att ge en teoretisk och praktisk grund för att arbeta med förberedelser, analyser och komplicerat beslutsfattande inom näringsliv, förvaltning och vård. Att analysera, bedöma och åtgärda risker samt att analysera och utforma olika typer av policyn kan ingå i de kommande arbetsuppgifterna.

Utbildningen ger ingen tydligt specificerad yrkesexamen som t.ex. jurist, civilekonom eller specialistsjuksköterska, så det finns inget specifikt yrke den siktar mot, men de kunskaper och färdigheter du skaffar dig under utbildningen kan tillämpas på alla områden

Givetvis tror vi att du kommer ha nytta av utbildningen, och faktum är att många deltagare säger att kurserna fungerat som ögonöppnare för dem.

Vi får ibland ganska specifika frågor, t.ex. av typen ”Kommer jag ha nytta av utbildningen i mitt jobb som XYZ inom ABC?” Oftast kan vi inte ge några bra svar på den typen av frågor eftersom vi inte känner till hur verksamheten fungerar eller vilka konkreta arbetsuppgifter den som frågar har. Kursernas innehåll är generellt och p.g.a. deltagarnas olika bakgrunder går vi inte in på djupet på specialområden. Fördjupningar är möjliga dels i samband med kortare PM på kurserna och dels i det längre examensarbetet.

Magisterprogrammet i BRP ger en filosofie magisterexamen i besluts-, risk- och policyanalys. Huvudområdet är alltså besluts-, risk- och policyanalys.

Ja det går. De flesta som läser vårt BRP-program arbetar heltid parallellt med studierna. Eller snarare kanske man skall säga att studierna sker parallellt med arbetet.

Du har på vårt BRP-program stora möjligheter att själv planera studierna så att du lägger mer tid på studierna vissa veckor. Du kan också välja ifall du vill studera dagtid, på kvällar eller på helger. I och med att hela utbildningsprogrammet är på distans och utan obligatoriska sammankomster kan du studera var du vill så länge du har tillgång till en dator med webbanslutning. Och den mesta tiden behöver du kanske inte ens datorn, bara böcker samt papper och penna.

Ja, det är inga fysiska träffar. Examinationen är också på distans, du behöver alltså inte ta dig till Högskolan i Gävle eller något annat lärosäte för att skriva salstentor.

Vårt magisterprogram i besluts-, risk- och policyanalys är en ren distansutbildning, eller med den terminologi som används på antagning.se ”internetbaserad distansundervisning”. Det finns inga obligatoriska sammankomster och examinationerna kan du också göra hemifrån.

Du har stora möjligheter att själv planera dina studier på BRP-programmet så att du studerar enbart på kvällar och helger eller så att du studerar mer intensivt vissa veckor.

De flesta av våra kurser har en serie mindre uppgifter som skall lämnas in under kursens gång och avslutas sedan med ett större PM/uppsats eller en hemtentamen. För de mindre uppgifterna har vi ofta satt rekommenderade sista inlämningsdatum som syftar till att man skall kunna hålla en lagom takt genom kursen. För de större avslutande uppgifterna kan det finnas strikta tidsbegränsningar, t.ex. kan man ha två veckor på sig från det att en hemtenta öppnar tills den stänger. Det som styr tempot är framför allt att kurserna bygger vidare på varandra, så att du behöver bli klar med en kurs för att starta på nästa.

Vi använder en webbaserad lärplattform för att dela ut material och samla in svar på uppgifter. Där finns också diskussionsforum och annan infrastruktur för våra kurser. Mer personlig kommunikation med lärarna kan ske på e-post. För handledning av större inlämningsuppgifter och examensarbeten använder vi Zoom (webbkonferensverktyg) eller telefon som komplement till e-post.

Nej, du kan själv välja hur du vill lägga upp studierna, t.ex. dagtid, kvällstid eller helger.

Vi använder för det mesta diskussionsforum och e-post för kommunikationen mellan lärarna och kursdeltagarna, d.v.s. obundet i tid för din del.

Vi har också frivilliga webbseminarier i Zoom (webbkonferensverktyg). Dessa webbmöten är tidsbundna, men de är frivilliga och vi brukar se till att det finns två olika seminarietider att välja mellan.

Det finns ett fåtal obligatoriska webbseminarier som har med examination att göra, t.ex. när du redovisar ditt examensarbete, och du kommer själv kunna styra tidpunkten för sådana seminarier. Du kommer alltså inte vara tvungen att delta en viss tidpunkt som lärarna bestämt utan att fråga dig.

Om du har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng är du behörig. Det motsvarar en treårig utbildning, 120 poäng i det system som fanns tidigare.

Det är alltså typiskt en kandidatexamen eller motsvarande som krävs, det spelar ingen roll för behörigheten i vilket ämne du har din kandidatexamen.

Om du under vårterminen avslutar din grundutbildning och är klar med ditt examensarbete till sista kompletteringsdag kan du söka magisterprogrammet och bli antagen med villkor. Se antagning.se Länk till annan webbplats. för sista kompletteringsdatum.

När ditt examensbevis är utfärdat tas villkoret bort och du blir registrerad på programmet. Om höstterminen startar innan ditt examensbevis är klart blir du registrerad på den första kursen på programmet som fristående kurs och du kan påbörja dina magisterstudier. Men du kan alltså inte bli registrerad på programmet eller påföljande kurser förrän examensbeviset är utfärdat och inlagt på antagning.se Länk till annan webbplats..

Det finns fyra vanliga kurser och en kurs för examensarbetet. Alla fem kurserna går på distans. Kurserna går också att läsa som fristående kurser i mån av plats under förutsättning att du uppfyller förkunskapskraven för respektive kurs. Om du är antagen till programmet har du en garanterad plats och det är också enklare rent administrativt.

Vi kan inte garantera att du blir antagen till programmet om du är på reservplats, men generellt är det så att många som söker till distansutbildningar sedan tackar nej till sin plats. I så fall tar vi in reserver innan terminen börjar. Och sedan tar vi också in reserver någon eller några veckor in på terminen om det finns lediga platser.

Du behöver tillgång till en dator med internetanslutning. För viss kommunikation med lärarna behöver du en webbkamera och ett headset med mikrofon. De programvaror vi använder går att köra via webben på en server på Högskolan i Gävle. Viss programvara kan du eventuellt installera på din egen dator, men det är alltså inget som krävs.

Den litteratur vi använder är både på svenska och på engelska, så du måste kunna läsa texter på båda språken. Du kan kommunicera med lärarna och skriva uppsatser på antingen svenska eller engelska, men det går inte att klara utbildningen utan att kunna läsa komplicerade texter på svenska.

Vårt magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys ges på svenska. Det är ett medvetet val från lärarlagets sida eftersom vi vill kunna använda material på svenska, t.ex. offentliga utredningar, handböcker och förfrågningsunderlag till upphandlingar. Vi tror också att diskussioner med mera som handlar om svenska beslutsproblem bäst förs på svenska. Den kurslitteratur vi använder är både på engelska och svenska, och räknat i antalet sidor dominerar engelskan. Men vi använder också material på svenska som inte finns i engelsk översättning och som till en del inte vore enkelt att översätta.

Vi ser både för- och nackdelar med att ha en utbildning helt på engelska, men vi har alltså valt att hålla BRP-programmet på svenska. Du måste därför kunna läsa komplicerade texter både på svenska och engelska för att kunna följa utbildningsprogrammet.

Ja, om du till exempel läser den första terminens två kurser som fristående kurser kan du under höstterminen göra en ”ansökan till senare del av program” som den officiella termen är. Men om du redan från början söker och blir antagen till programmet har du en garanterad plats.

Kontaktperson

Anders Hermansson

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-05-08