Annika Nilsson, profilbild

Annika Nilsson

Professor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

026-648282

annika.nilsson@hig.se

Om forskaren

Annika Nilsson är legitimerad sjuksköterska, professor i vårdvetenskap och tillhör det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete. Hon är främst aktiv inom forskargruppen Leva med långvarig ohälsa. Länk till annan webbplats.

Aktuell forskning

Annika Nilsson är engagerad i följande forskningsprojekt:

  • Psykisk hälsa, lärande och välbefinnande hos studenter inom högre utbildning.
  • CAN Works: att underlätta arbete under och bortom cancer ur samhällets, arbetsorganisationers och canceröverlevares perspektiv.
  • Vägen tillbaka: kvinnors föreställningar om att återgå i arbete och deras välbefinnande vid en långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa.
  • Prevention and Management of TIA and Stroke in Primary Health Care – A Complex Intervention.
  • IMMPACT–Wellbeing.

Avslutade projekt

Baskompetenser för personliga assistenter (2018–2020)

Syftet med ValidX var att bygga grunden för en branschmodell för validering av tidigare kunskaper/färdigheter och kompetenser som håller nationell giltighet, där individen ges möjligheter att visa fram sina kunskaper/färdigheter, få dem värderade och därefter möjlighet att komplettera de kunskaper som saknas. Under projekttiden var fokus på personliga assistenter och målgruppen var nyanlända, personer som varit arbetslösa under en längre period men med erfarenhet av området samt företag med rekryteringsbehov. Det första steget i projektet var att identifiera grundläggande kompetenskrav för personliga assistenter. Ett utkast till en kompetensbeskrivning togs fram i workshops i samverkan med Region Gävleborgs projektgrupp samt representanter från olika aktörer inom området. För att nå nationell giltighet genomfördes en Delphi-studie och vid två tillfällen sammanställdes en webbenkät som skickades till arbetsgivare inom personlig assistans i Sverige för att värdera hur viktig de ansåg varje baskompetens vara. De baskompetenser som framkom som viktiga samanställdes till ett frågeformulär och användes även i valideringsprocessen dvs. individerna validerades mot de framtagna baskompetenserna. Region Gävleborg hade för projektet ValidX beviljats medel av Tillväxtverket men pga. pandemin drogs pengarna in vilket innebar att projektet avslutades. Några av individerna som validerats hann dock följas upp med intervjuer, enkäter före-, under- och efter valideringen samt efterföljande utbildning.

Forskare

Maria Engström, professor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
Annika Nilsson, professor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle (biträdande handledare)

Samverkanspartner

Marianne Andren, valideringsexpert, Region Gävleborg

Att leva med Systemic Mastocytosis (2016–2022)

Syftet med de två studierna var att beskriva hur det är att leva med systemisk mastocytos. Studierna baseras på ett tidigare examensarbete på avancerad nivå (HiG) och ingår nu i en avhandling.

Forskare

Marianne Hedström, docent Uppsala universitet
Annika Nilsson, professor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
Johanna Ungerstedt, docent, biträdande överläkare KI
Birgitta Johansson, professor i vårdvetenskap, Uppsala universitet

Doktorand

Kerstin Hamberg Levedahl, doktorand, Uppsala universitet

Women on sick leave for long-term muscoskeletal pain: Factors associated with work ability, well-being and return to work (doktorandprojekt, 2014–2019)

Syftet var att identifiera, jämföra och testa samband över tid mellan hälsofrämjande faktorer, riskfaktorer och välbefinnande, arbetsförmåga samt återgång i arbete hos kvinnor med långvarig smärta som var i arbete respektive sjukskrivna.

Forskare

Annika Nilsson, docent i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle (projekt- och huvudhandledare)
Marja-Leena Kristofferzon, FD, docent i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
Marina Heiden, docent i arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle

Doktorand

Mamunur Rashid, doktorand i arbetshälsovetenskap

Att leva med långvarig ohälsa, hanteringsförmåga/resurser och livskvalitet (2010–2018)

Syftet var att beskriva individers upplevelser av att leva med långvarig ohälsa relaterad till deras förmåga att hantera sitt dagliga liv samt närståendes upplevelse av sin livssituation. Fokus var på individers resurser för att hantera sin livssituation vid långvarig ohälsa så som Parkinson, stroke, MS, hjärt- och njursvikt.

Forskare

Annika Nilsson, professor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
Marja-Lena Kristofferzon, FD, docent i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle

Medarbetare

Eva Westergren, adjunkt, Högskolan i Gävle
Anna Danhard, adjunkt, Högskolan i Gävle
Tina Nordström, adjunkt, Högskolan i Gävle
Åsa Hedlund, adjunkt, Högskolan i Gävle
Maria Wejåker, adjunkt, Högskolan i Gävle
Elisabet Eriksson, Fil.dr., Högskolan i Gävle
Ragny Lindqvist, Fil.dr., Högskolan i Gävle
Marianne Carlsson, professor, Högskolan i Gävle

Trädgården (delvis licentiatavhandling: 2010–2015)

Syftet var att studera personer som bor på äldreboenden och personalens syn på trädgården som en del i vården. Studie I fokuserade på trädgården/uteplatsens, de boendes och personalens uppfattningar om densamma. Studien var en tvärsnittsstudie med beskrivande och jämförande design. Studie II berörde de boendes erfarenheter av deras utevistelse och deras självskattning av hälsa i relation till grönska.

Forskare

Maria Engström, docent i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
Annika Nilsson, PhD i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle (biträdande handledare)
Kristi Skovdahl, professor i vårdvetenskap, Örebro universitet
Terry Hartig, professor i miljöpsykologi, Uppsala universitet
Hand Högberg, PhD statistiker, Region Gävleborg CFUG

Licentiate

Eva Dahlqvist, adjunkt, Högskolan i Gävle

Analys av internationellt rekommenderade utfallsmått (IMMPACT) i relation till rehabilitering av nack- och skulderbesvär (2011–2015)

Syftet var att undersöka om IMMPACTs rekommenderade utfallsmått (smärtintensitet, fysisk- och emotionell funktion) mäter aspekter på ohälsa som är framträdande hos personer med långvariga ospecifika muskuloskeletala besvär.

Forskare

Birgitta Wiitavaara, medicine doktor i arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle (projektledare)
Annika Nilsson, PhD i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
Martin Björklund, medicine doktor i arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle/Umeå universitet
Dag Rissén, PhD i arbetshälsovetenskap, Region Gävleborg, CFUG

Arbetsmiljö och hälsa bland personal i äldreomsorgen: en modell för validering och lärande med stöd av IKT hos personal som saknar formell kompetens (2008–2015)

Syftet var att undersöka om en individuellt anpassad kompetensutveckling och E-validering ledde till en bättre arbetsmiljö för anställda inom äldreomsorgen. Projektet utfördes i samarbete med äldreomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun, Centrum för Vuxnas Lärande och ISEA (Institute for Skill Supply by E-Assessment). Projektet uppmärksammades som exempel på innovativt lärande i en rapport av European Commission).

Forskare

Maria Engström, docent i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
Annika Nilsson, PhD i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle (biträdande handledare)

Samverkanspartner

Marianne Andren, valideringsexpert, Sandvikens kommun

Sidan uppdaterades 2024-04-18