Forskarskolan ROCIT

ROCIT ska utveckla en större förståelse mellan erfarenhetsbaserat kunnande och vetenskapligt baserat kunnande inom skolans värld.

Lärarutbildningens roll håller på att förändras. Dagens samhällsutmaningar kräver att traditionella ämnesdiscipliner inom utbildningsvetenskap kombineras med perspektiv från forskningsområden som lärarutbildning, yrkeskunnande, ledning och skolutveckling. Lärarbristen är ett akut problem och ökar därigenom samhällets krav på verksamhetsnära (och förkortade) utbildningar. Detta sker samtidigt som kraven på vetenskaplig grund och kvalitet i lärarutbildningen ökar.

För att kunna möta samhällets behov behövs en tätare samverkan mellan verksamhetsfält och akademi kring både lärarutbildning och utveckling av professionen. Det påverkar lärarutbildningens innehåll, men också på vilket sätt lärarutbildare kan vara med och stödja mer erfarna lärare i sin utveckling inom yrket.

För att kunna studera detta område startar sex lärosäten en gemensam forskarskola för lärarutbildare, ROCIT.

Syfte och mål

Forskarskolans mål är utveckla en bättre och utvecklad förståelse mellan erfarenhetsbaserat kunnande och vetenskapligt kunnande inom skolans värld. Det ger unika möjligheter till vetenskapliga studier av verksamhetsöverskridande och utforskande karaktär, med resultat av betydelse för fortsatt lärande och utveckling inom området.

ROCIT kommer därför att bidra till innovation och utveckling, inte endast av lärarprogrammen utan också av verksamhetsfältet och de centrala, verkande aktörerna. Forskningsresultaten kommer att innebära att lärarutbildarna bättre kan stödja både nya och mer erfarna lärare i sin yrkesutövning, problematisera och utvärdera yrkeskunskaper, samverka kring praktiknära forskning och förbättra samarbetet mellan den akademiska världen och skolpraktiken.

ULF-samarbetet en utgångspunkt

ROCIT tar sin utgångspunkt i regeringens försöksverksamhet ULF - Utbildning Lärande Forskning vars syfte är att arbeta fram modeller för långsiktiga och hållbara strukturer för samverkan mellan huvudmän och lärosäten i och genom lärarutbildningarna. Samtliga lärosäten i forskarskolan ingår också i en av försöksverksamhetens noder och har under åren 2017-2021 arbetat med dessa frågor.

Doktorander i forskarskolan

Forskarskolans doktorander som ska rekryteras från universitets- och verksamhetsförlagda delar av lärarutbildningen, får unika möjligheter att genomföra sina studier hos de skolhuvudmän och lärarutbildningar som tillhör Uppsalanoden i ULF-samarbetet. Det ger doktoranderna tillgång till en samlad och samtidigt mångsidig och mycket kvalificerad forskningsmiljö.

Ansvariga forskare

Guadalupe Francia, professor, Högskolan i Gävle
Erkki Huovinen, professor Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Roger Johansson, professor, Lunds universitet
Per Lindkvist, professor Mälardalens högskola
Cecilia Ferm Almqvist, professor Södertörns högskola
Elisabet Nihlfors, professor, Uppsala universitet

Kontaktperson

Guadalupe Francia, profilbild

Guadalupe Francia

Professor i pedagogik

Kontakta Guadalupe Francia vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Fakta om forskarskolan

Titel
Forskning om samverkan i lärarutbildning (ROCIT)

Engelskt titel
Research on collaboration in teacher education (ROCIT)

Medverkande lärosäten
Högskolan i Gävle, Kungliga musikhögskolan i Stockholm, Lunds universitet, Mälardalens högskola, Södertörns högskola, Uppsala universitet

Projektsamordnare
Roger Johansson Lunds Universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Tidsperiod
Projektstart: 2021-07-01, Projektslut: 2025-06-30

Nyckelord: Forskarskola för lärarutbildare, Samverkan i praktiknära forskning , ”praktikens frågor”, Arenor för forskningssamverkan , VFU mötesplats för samverkan på vetenskaplig grund

Logo Vetenskapsrådet

Sidan uppdaterades 2024-01-12