Varför är etik viktigt i historieundervisningen?

Ett forskningsprojekt som tar avstamp i aktuella samhällsutmaningar och ställer frågan om och hur historieundervisningen kan möta frågor om rätt och fel liksom gott och ont med stöd ifrån ungas förståelse och forskning om historiemedvetande.

Det fyra-åriga projektet tar avstamp i aktuella samhällsutmaningar som terrorattacker, hat och rädsla mot oliktänkande och nedmontering av demokratiska grundprinciper. Projektet ställer frågan om och hur historieundervisning kan möta frågor om rätt och fel, liksom gott och ont, med stöd ifrån ungas förståelse och forskning om historiemedvetande.

Projektets medarbetare och referenspersoner är ledande inom frågor som rör historiemedvetande och/eller moraliskt medvetande och kan bidra till projektet med ett rikt jämförelsematerial och kunskap om fältet. Projektets styrka ligger dels i dess potential att utveckla ett forskningsfält med uppenbara luckor, dels i möjligheten att med ramverk och didaktiska verktyg främja historieundervisningen i dess uppdrag att fostra demokratiska medborgare.

Projektets syfte

Syftet är att fördjupa kunskapen om hur den ömsesidiga relationen mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande kan förstås. Detta ska studeras genom dels textanalys av tidigare historiedidaktisk forskning mellan 1980–2019, och dels genom att analysera hur femtonåringar i Finland och Sverige resonerar moraliskt kring historiska dilemman.

Projektdeltagare

Värduniversitet för projektet är Linnéuniversitet med professor, Niklas Ammert som projektansvarig. Deltagare i projektet är förutom professor Silvia Edling, Högskolan i Gävle, docent Jan Löfstedt, Helsingfors Universitet, Finland och docent Heather Sharp, Newcastle University, Australien.

Deltagare i projektet

Niklas Ammert, Jan Löfstedt, Silvia Edling och Heather Sharp

Historiemedvetande i vetenskapen och i undervisningen

Se en föreläsning med Silvia Edling som spelats in av SVT/UR. Föreläsningen riktar uppmärksamhet mot begreppet historiemedvetande som har fått en stark genomslagskraft inte bara inom historiedidaktik utan i samhälls- och humanvetenskap generellt.

Publikationer från projektet

Övriga publikationer

  • Ammert, N, Edling, S, Löfström, J, Sharp, H. (2022/in process). Historical and Moral Consciousness in Education: Learning Ethics for Democratic Citizenship Education. NY: Routledge.
  • Historical Encounters (Vol 4, No 1, 2017): Special Issue: Historical and Moral Consciousness

Kontaktperson

Silvia Edling, profilbild

Silvia Edling

Professor didaktik

Kontakta Silvia Edling vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Fakta om forskningsprojektet

Fullständigt projektnamn
Möten mellan historia och moralisk reflektion: Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv

Engelskt projektnamn
History and moral encounters (HiME): Exploring theoretical and empirical intersections of historical and moral consciousness from a history didactic perspective

Projektsamordnare
Niklas Ammert, Linnéuniversitetet

Övriga projektmedlemmar
Jan Löfström, Åbo universitetet och gästprofessor vid Linnéuniversitetet; Silvia Edling, Högskolan i Gävle; Heather Sharp, University of Newcastle (Australien)

Finansiär
Vetenskapsrådet

Tidsplan
1 januari 2018–31 december 2021

Ämne
Historia, historia med didaktisk inriktning

Logga Vetenskapsrådet

Sidan uppdaterades 2024-01-15