SEEDS - Studies in Education for Equity, Democracy and Sustainability

SEEDS är en forskningsgrupp inom området utbildningsvetenskap som studerar hur ​utbildnings­processer och policy motiveras, utformas, berättas och återberättas i text och praktik med ett särskilt fokus mot demokrati, likvärdighet, rättvisa, makt och etik.

Forskningsgruppen SEEDS undersöker utbildning och lärmiljöer för social hållbarhet inom olika områden och på olika nivåer. Relationerna mellan ​utbildningens och lärmiljöns föränderlighet och stabilitet i praktik, policy och/eller forskning belyses med en öppenhet för mångvetenskapliga och tvärdisciplinära ansatser. En viktig utgångspunkt är att all praktik bygger på idéer som är viktiga att synliggöra och relatera till konsekvenser för människors villkor.

Framförallt uppmärksammas frågor om individers och gruppers livsvillkor, villkor för lärande, lärarprofession, bedömningspraktiker och subjektskonstruktioner i det offentliga då de betraktas som viktiga dimensioner för att främja social hållbarhet i lärmiljöer och ​ut​bildningens praktiker generellt.

Exempel på forskningsområden

 • Skolans och högskolans demokrati- och lika villkorsuppdrag.
 • Subjektskonstruktioner i det offentliga
 • Samspel mellan social- och kulturell rättvisa i olika lärmiljöer
 • Hållbarhet inom högre utbildning
 • Språkets betydelse för tolkning och kritiskt tänkande i utbildning
 • När, var, hur och för vilka syften relationer byggs och upprätthålls som bidrar till trygga och likvärdiga lärmiljöer.
 • Hur olika våldsformer såsom mobbning och diskriminering kan förstås och motverkas i utbildning utifrån holistiska perspektiv
 • Hur makt verkar och synliggörs i fiktionens och verklighetens berättelser med fokus utbildning och lärmiljöer
 • Lärares och lärarutbildares professionalitet i relation till demokrati, kunskap och lika villkor
 • Policy implikationer för pedagogiskt arbete riktat mot utsatta barngrupper
 • Inkluderande och exkluderande praktiker inom utbildningssystem i såväl nationella som internationella kontexter
 • Utbildningspolicyer för hållbar utveckling, likvärdighet, jämställdhet, inkludering och rättvisa
 • Intertextuella, komparativa och internationella policyanalyser med fokus likvärdighet och demokrati
 • Studie och yrkesvägledning för likvärdighet
 • Komparativa studier om ultrahöger partiers utbildningspolitik och dess konsekvenser för utbildning och lärande
 • Studier av bedömningspraktiker och olika konsekvenser av dessa
 • Kunskapsproduktion i snittytan mellan samhället och vetenskapssamhället

Pågående forskningsprojekt

Inom forskningsgruppen drivs interna och externa forskningsprojekt. Här är ett urval av pågående externa forskningsprojekt:

Finansiär: Vetenskapsrådet
Syftet med projektet är dels att undersöka hur skolklimat, klassrumsklimat och klassklimat sammanhänger med utsatthet för kränkande behandling och mobbning över tid, dels att studera hur skolklimat, klassrumsklimat, klassklimat och utsatthet för kränkningar och mobbning sammanhänger med elevers studieengagemang över tid.

Mer information om forskningsprojektet

Finansiär: Vetenskapsrådet
Detta projekt handlar om på vilka sätt litteraturläsning motiveras som något värdefullt i det offentliga samtalet och vilka pedagogiska konsekvenser olika sätt att motivera olika typer av läsning får.

Mer information om projektet Från ord till siffror

Detta ULF-projekt syftar till att följa upp lokala skolsatsningar för att utveckla en likvärdig studie- och yrkesvägledning som befrämjar elevernas valkompetens och arbetslivskunskap i grundskolor i två kommuner inom Region Gävleborg. Ansvarig: Guadalupe Francia och Vivi Gumula Rafaelsen

Syftet med forsknings- och utvecklingsprojektet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag är att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet.

Läs mer om projektet på Linnéuniversitetet

Finansiär: FORTE
Ett projekt om hur invandring påverkat brottsutvecklingen i Sverige de senaste 40 åren.

Mer information om projektet
Läs nyhet om beviljade anslag från FORTE

Finansiär: FORTE
Forskning om hot och våld på arbetsplatser.

Mer information om projektet att förebygga våld på arbetsplatser
Läs artikel: Nedskärningar riskfaktor för ökat hot och våld på arbetet

Finansiär: Gävle kommun
En framgångsrik strategi för att motverka mobbning i Gävle kommun som går under namnet Gävlemodellen. Gävlemodellen syftar till att förena forskning med praktik på ett systematiskt och fruktbart sätt.

Mer information om forskningsprojektet Gävlemodellen

Finansiär: Vetenskapsrådet
Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv.

Mer information om Möten mellan historia och moralisk reflektion

Finansiär: Nordiska Ministerrådet
Ett samarbetsprojekt mellan Finland, Sverige, Norge och Ryssland.

Läs beslut om beviljat stöd

Varför är historia som ämne viktigt och vad utmärker det från andra ämnen? Vad innebär historiemedvetande? Varför är historieundervisning tätt sammankopplat med både etik, moral och demokrati? Lyssna på forskaren och författaren Silvia Edling i podden Lära från Lärda.

Internationella projekt

 • Erasmus+ project on Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (Europeiska kommissionen)
 • Linnaeus-Palme: on teacher development (Linnaeus-Palme, universitets- och högskolerådet)
 • Linnaeus-Palme projekt: Inklusion och social hållbarhet ((Linnaeus-Palme, universitets- och högskolerådet)
 • PARENTable -communicating with parents of newly migrated children (Erasmus KA2 projekt)

Forskningsprogram Demokrati och likvärdighet

Forskningsgruppen SEEDS är starkt kopplat till forskningsprogrammet Demokrati och likvärdighet som finns inom det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

Läs mer om forskningsprogrammet Demokrati och likvärdighet

Forskarskola ROCIT

Forskarskolan ROCIT - forskning om samverkan i lärarutbildningen är ett samarbete mellan sex lärosäten som ska utveckla en större förståelse mellan erfarenhetsbaserat kunnande och vetenskapligt baserat kunnande inom skolans värld.

Mer information om forskarskolan ROCIT

Forskningsbevakning och delansvar för tidskrift

 • Forskningsbevakning: Skolverket rörande likvärdighet och utbildning
 • Forskningsbevakning: UNESCO
 • NordSTEP Nordic Journal of Studies in Educational Policy

Forskare i SEEDS

SEEDS inkluderar forskare inom pedagogik, didaktik, specialpedagogik, humaniora, kriminologi och hälsopedagogik som är verksamma i forskningsprojekt vilka bedriver studier om utbildning och lärmiljöer för social hållbarhet inom olika pedagogiska/didaktiska arenor. Gruppen består av professorer, docenter, lektorer och doktorander samt ett antal associerade medlemmar nationellt och internationellt.

Silvia Edling, professor i didaktik,
Kontakt: silvia.edling@hig.se

Guadalupe Francia, professor pedagogik,
Kontakt: guadalupe.francia@hig.se

Daniel Pettersson, professor i pedagogik,
Kontakt: daniel.pettersson@hig.se

Administrativt stöd:
Tatiana Mikhaylova, lektor i pedagogik
Kontakt: tatiana.mikhaylova@hig.se

Nina Begovic Jönsson, doktorand i svenska språket
Kontakt: nina.begovic@hig.se

Ulrika Bergstrand, lektor i pedagogik
Kontakt: ulrika.Bergstrand@hig.se

Cresantus Biamba, lektor i pedagogik
Kontakt: cresantus.biamba@hig.se

Erika Björklund, lektor i pedagogik
Kontakt: erika.bjorlund@hig.se

Erika Eriksson, lektor i pedagogik
Kontakt: Erika.Eriksson@hig.se

Ingegerd Gunvik Grönbladh, lektor i pedagogik
Kontakt: ingegerd.gunvik.gronbladh@hig.se

Björn Haglund, docent i Barn och Ungdomsvetenskap
Kontakt:bjorn.haglund@hig.se

Liya Kalinnikova, lektor i pedagogik
Kontakt: liya.kalinnikova@hig.se

Kia Kimhag, adjunkt i pedagogik
Kontakt: kia.kimhag@hig.se

Sarah Ljungquist, lektor i svenska språket och genusvetenskap
Kontakt: sarah.ljungquist@hig.se

Tatiana Mikhaylova, lektor i pedagogik
Kontakt: tatiana.mikhaylova@hig.se

Adrian Neubauer, doktorand pedagogik
Kontakt: adrian.neubauer@uam.es
Adrian Neubauer på google academico

El Mostafa Oubejji, doktorand i didaktik
Kontakt: El.Mostafa.Oubejji@hig.se

Vivi Gumula Rafaelsen, adjunkt i pedagogik
Kontakt: Vivi.Rafaelsen@hig.se

Sofia Wikman, professor kriminologi
Kontakt: sofia.wikman@hig.se

Viktoria Waagaard, doktorand på humaniora i svenskdidaktik
Kontakt: viktoria.waagaard@edu.uu.se

Marie Parker-Jenkins, professor in education, Limerick University
Kontakt: marie.parker.jenkins@ul.ie

Ana Ancheta Arrabal, University of Valencia
Kontakt: ana.ancheta@uv.es

Marco Catarci, professor in education, University Degli Study Roma
Kontakt: marco.catarci@uniroma3.it

Carolyn, Shields, professor in education and leadership, Wayne State University
Kontakt: cshields@wayne.edu

Cendel, Karaman, associate professor in education, Middle east technical university, Turkey
Kontakt: cendel@metu.edu.tr

Elisabetta, Biffi, Associate professor in education, University of Milan Biccoca, Italy
Kontakt: elisabetta.biffi@unimib.it

Geraldine, Mooney Simmie, Associate professor, University of Limerick, Ireland
Kontakt: geraldine.mooney.simmie@ul.ie

Jason, Dorio, Ph.D. and lecturer in international and comparative education, UCLA, USA
Kontakt: jndorio@ucla.edu

My, Lilja, lektor i kriminologi
Kontakt: my.lilja@mao.se

Todd, Price, professor in teaching and learning, National Louis University, USA,
Kontakt: TPrice@nl.edu

Sheila, Macrine, professor in education, University of Massachusetts Boston, USA
Kontakt: smacrine@umassd.edu

Hillevi, Lenz Taguchi, professor i barn och ungdomsvetenskap, Stockholms Universitet
Kontakt: hillevi.lenz-taguchi@buv.su.se

Silvia Grinberg, professor Mälardalens Högskola
Kontakt: grinberg.silvia@gmail.com

Frida Hessel, doktorand Mälardalens Högskola
Kontakt: fridahessel@ gmail.com

Linda Jonsson, Mälardalens Högskola
Kontakt: linda.jonsson@mdh.se

Publikationer

Bok: Democracy and Teacher Education

Silvia Edling och Geraldine Mooney Simmie, författare till boken Democracy and Teacher Education, diskuterar bokens teman.

Sidan uppdaterades 2024-04-19