Forskningsetiska rådet

Rådets uppgift är att göra forskningsetiska bedömningar av planerade examens­arbeten på grund- och avancerad nivå. Till rådet vänder du dig för att få din projektplan granskad ur ett etiskt perspektiv. Här finns information hur en ansökan förbereds och skickas till rådet, rådets ledamöter och sammanträdesdatum.

Rådets uppgift är att säkerställa att god forskningsetik tillämpas

Forskningsetiska rådet (FER) har som uppgift är att göra forskningsetiska bedömningar av planerade examensarbeten på grund- och avancerad nivå med syfte att säkerhetsställa att god forskningsetik tillämpas i de examensarbeten vid Högskolan i Gävle som avser människor.

Rutin för etisk granskning av studentarbeten som involverar människor Pdf, 193.6 kB.

Rådet är ett utskott till Utbildnings- och forskningsnämnden.

Ansök om rådgivande yttrande

En ansökan om rådgivande yttrande görs alltid i samråd med handledaren. Ansökan skickas sedan in digitalt via formulär till Forskningsetiska rådet. Ansökan ska vara rådet tillhanda senast en vecka före det sammanträde vid vilket ärendet önskas behandlas (se rådets sammanträdesdatum längre ner på sidan).

Ansökan diarieförs då den räknas som en allmän handling Länk till annan webbplats..

Anvisningar och formulär

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad en ansökan ska innehålla.

Anvisningar och instruktioner för ansökan
Formulär för ansökan om yttrande från Forskningsetiska rådet

Vilka examensarbeten omfattas och när behöver forskningsetiska rådet tillfrågas?

I normalfallet räknas inte examensarbeten på grund- eller avancerad nivå som forskning och omfattas då inte av de krav på etikprövning som anges i lagen (se: Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) Länk till annan webbplats.). Avser examensarbeten människor ska examensarbetet (projektplanen) granskas av Forskningsetiska rådet och ett s.k. yttrande inhämtas.

Under följande förutsättningar behöver ett examensarbete ha granskats innan genomförande:

  • Då det föreligger beroendeförhållande mellan studiedeltagare och student/forskare. Det kan gälla patienter, barn, skolelever eller någon annan grupp.
  • Då det till studien planeras att inkludera studiedeltagare som tillhör en utsatt grupp, det kan vara barn (personer under 18 år), personer med nedsatt kognitiv förmåga eller psykisk funktionsnedsättning.
  • Då den planerade studien inkluderar känsliga personuppgifter i enlighet med Etikprövningslagen Länk till annan webbplats., det vill säga uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, uppgifter kopplade till lagöverträdelser eller genetiska och biometriska uppgifter.
  • studien kommer att röra känsliga personuppgifter avseende hälsa ska en vid definition av begreppet hälsa tillämpas. Tex personals uppfattning om eller skattning av arbetsrelaterad stress kopplar rådet till hälsa även om de tillfrågade är friska individer. Allt som inkluderar patienter betraktar rådet vara kopplat till hälsa-ohälsa.
  • studiedeltagare rekryteras via internet eller när datamaterial hämtas från internet via till exempel bloggar eller chattar och någon av de fyra ovanstående förutsättningarna gäller.

Checklista för att avgöra om arbetet bör skickas till Forskningsetiska rådet

Till hjälp för att avgöra om ett planerat projekt (examensarbete) behöver bedömas av forskningsetiska rådet finns en checklista bestående av åtta frågor. Om någon fråga i checklistan besvaras med JA eller TVEKSAMT bör alltid en ansökan om etisk granskning skickas till Forskningsetiska rådet för bedömning.

Länk till checklistanWord, 64 kB. Word, 64.3 kB. Länk till annan webbplats.

Rådets sammanträdesdatum

Vårterminen 2024
10 januari, 24 januari, 21 februari, 15 mars, 26 mars, 12 april, 17 maj

Höstterminen 2024
16 september, 21 oktober, 7 november, 28 november, 6 december, 19 december

Rådets ledamöter

Bernice Skytt, ordförande
Asifa Iqbal, ledamot
Jari Ristiniemi, ledamot
Ulla Forinder, ledamot
Magnus Lindberg, suppleant

Sidan uppdaterades 2024-07-02