Tekniksamverkan

Vår samverkan inom teknikområdet hittar du inom utbildning, forskning och olika uppdrag. Det handlar om nytta för er som samarbetspartners och nytta för oss och vår utveckling.

Du möter våra studenter inom projektkurser, examensarbeten och Co-op-utbildning (Co-operative Education).

Inom vår forskning, som ofta är tillämpad, finns samverkan genom bland annat medfinansiering och industridoktorander. Genom vår tekniksamverkan hittar du uppdrag, utbildningssamverkan eller tjänster inom aktuella ämnesområden.

Närheten till näringslivet ger en ökad kvalitet i utbildning och forskning. Vi har snabba vägar till varandras verksamheter vilket föder nya idéer.

Ulf Larsson, avdelningschef för bygg-, energi- och miljöteknik på Högskolan i Gävle

Kommande datum och aktuellt

Samverkan inom våra utbildningar

Inom våra tekniska utbildningar så finns det goda förutsättningar för samverkan under hela utbildningsperioden. Våra studenter har gärna kontakt med näringslivet under sin utbildning, och det brukar vara uppskattade inslag. Det finns flera olika former av samverkan med våra teknikstudenter.

Vid en Co-op-anställning väljer arbetsgivare och studenter varandra och matchningen är en av framgångsfaktorerna. Med 40 veckors relevant arbetslivserfarenhet, samt eventuella sommarjobb, är de flesta självgående långt innan de examinerats från Högskolan. Flera studenter går vidare till anställning på sitt Co-op-företag efter examen.

Näringslivets efterfrågan krävs
För att en Co-op-utbildning ska kunna starta och fungera krävs efterfrågan av kompetens inom branschen. Många Co-op-företag deltar sedan även i utbildningen genom utbildningsråd och möter studenter även genom gästföreläsningar, studiebesök och olika projekt.

Samarbete och finansiering – viktiga delar i Co-op-utbildningen
Högskolan har kontaktpersoner som arbetar med Co-op, men utbildningen kan även sägas vara delfinansierad av näringslivet då de avlönar sina anställda studenter. Samarbetet resulterar även i en mer relevant utbildning där akademi och näringsliv får en kontinuerlig dialog.

Studieformen med fördelar för studenterna
Flera av Co-op-studenterna berättar att Co-op även ger dem ett försprång i deras studier. Genom att omsätta teorin till praktik tidigt under utbildningen får de fler aspekter av ämnesområdet och motivation för pågående studier.

Kortare kurser
I de kortare kurserna finns ofta mindre projekt som med fördel görs i samarbete med näringslivet. För dig som arbetsgivare är det också goda tillfällen att möta Högskolans studenter och bidra till deras utbildning samtidigt som du kan få en uppgift belyst.

Projekten kan innefatta ett eller ett par besök hos verksamheten och uppgiften redovisas oftast genom en skriftlig rapport samt muntlig presentation. Projektuppgiften görs oftast av en grupp studenter mellan 3-6 personer.

Längre kurser
I de längre kurserna kan projekten löpa över en termin, eller mer intensivt under en studieperiod (10 veckor). Ibland har också studentgruppen har en arbetsplats hos uppdragsgivaren.

Projekten redovisas både skriftligt och muntligt och ofta bjuds företagen in till en redovisning som äger rum på Högskolan. I flera fall finns även ett presentationstillfälle hos företaget för den personal som involverats.

Terminstider och aktuella datum för både kortare och längre kurser varierar från år till år. Här finns en förteckning över gällande studieperioder och terminstider Länk till annan webbplats.

Låter det här intressant?
Ta kontakt med Anna Näsman eller Magnus Lemoine för mer information om möjligheter och vilka kurser som är aktuella.

Examensarbeten
I slutet av programutbildningarna finns ett examensarbete. Ofta gör studenterna det som ett projekt i samarbete med näringslivet.

Examensarbetet görs vanligen av en eller två studenter men ibland fler. Arbetet är självständigt och ska belysa programmets huvudämne. Examensarbeten finns på både grund- och avancerad nivå.

Samverkan i examensarbeten
Ett examensarbete är mer omfattande än en projektkurs och har högre akademiska krav där studenten får möjlighet att använda erfarenheter från hela utbildningstiden. Det kan även vara en möjlighet för näringslivet att få större frågeställningar belysta. Flera studenter söker själva företag för sitt examensarbete, men det är också vanligt att företag lämnar förslag på möjliga ämnen.

Ett examensarbete på grundnivå brukar omfatta 15 högskolepoäng (hp), men skillnader finns. På avancerad nivå är examensarbetet på 30 högskolepoäng (hp) och mer omfattande.

Om examensarbetet skrivs i samarbete med näringslivet handleds det av en person från Högskolan samt en person från företaget eller organisationen. Vid Högskolan finns även en examinator kopplad till arbetet.

Exempel på tidigare examensarbeten Länk till annan webbplats.

Låter det här intressant?
Ta kontakt med Anna Näsman eller Magnus Lemoine för mer information om möjligheter och vilka program som är aktuella.

Inom teknikområdet finns magister- och masterprogram där våra studenter gärna har kontakt med näringslivet under studietiden. Utbildningsprogrammen inom avancerad nivå är ett- och tvååriga program och några erbjuds på distans. Du hittar dem inom ämnen som:

  • besluts- risk och policyanalys
  • datavetenskap
  • elektronik
  • energisystem
  • geospatial informationsvetenskap
  • industriell ekonomi
  • miljövetenskap

Examensarbeten på avancerad nivå
Studenterna gör ett examensarbete i slutet av sina studier, där du som uppdragsgivare kan få en mer komplicerad frågeställning belyst. Avancerad nivå innebär ett mer omfattande examensarbete och inom vissa ämnen behöver även handledningen hos uppdragsgivaren ske på en högre akademisk nivå.

Examensarbetet kan omfatta 15 högskolepoäng för ettåriga magisterutbildningar eller 30 högskolepoäng för tvååriga masterprogram. Mer information om examensarbeten på samtliga nivåer hittas här.

Flera internationella inslag
De flesta programmen bedriver undervisning på engelska vilket också ger en stor internationell representation bland studenterna. Det betyder också att vi får fler välutbildade personer som gärna vill möta näringslivet och verka i regionen.

Om du och din verksamhet vill gästföreläsa eller ta emot ett studiebesök är det möjligt för de program som bedrivs på campus. Vanligen sker denna samverkan på engelska. Så här berättar en av våra gästföreläsare, som brukar besöka våra studenter inom energisystemprogrammen, om sina möten med våra studenter:

Vår materialteknologi bidrar till det hållbara samhället. Att diskutera globala utmaningar skapar nya idéer, och innovationer är en del av vår vardag.

Mats W Lundberg, Hållbarhetschef på Sandvik AB

 

Låter det här intressant?
Ta kontakt med Anna Näsman eller Magnus Lemoine för mer information om möjligheter och vilka kurser som är aktuella.

Under terminerna arrangeras karriärträffar för våra studenter. Här berättar alumner och yrkesverksamma om sin vardag och sina yrkesroller. Det skapas kanaler mellan näringsliv och studenter, samtidigt som inbjudna gymnasieelever får en inblick i utbildningsprogram och framtida karriärmöjligheter.

Då näringsliv och högskolans studenter möts i olika samarbeten finns några detaljer som är bra att veta om.

Ekonomisk ersättning till studenter
Kurser och examensarbeten ingår i utbildningen så där finns inget krav på ersättning från en uppdragsgivare. Det är dock vanligt att studenter ersätts för kostnader i samband med resor, logi, material och eventuellt porto som krävs för uppgiften.

För vissa längre projekt är det en fördel om uppdragsgivaren tillhandahåller en arbetsplats. En överenskommelse sker då mellan uppdragsgivare och student. I de fall det kan vara aktuellt med exempelvis reseersättning ges information i förväg.

Vid våra program med Co-op går studenterna ut i en anställning under sina arbetsperioder. De får inga studiepoäng under anställningen och därmed inget studiebidrag eller lån. Under anställningen har de därför lön från sin arbetsgivare.

Sekretess och resultat
Examensarbeten presenteras på ett öppet seminarium och publiceras elektroniskt, så det är att betrakta som en offentlig handling med begränsade möjligheter till sekretessbeläggning. Det är viktigt att eventuella avtal om sekretess är klarlagda innan arbetet påbörjas mellan studenten och företagare.

Det är också studenten som äger rättigheterna till resultatet från examensarbetet. Vill företaget ta över äganderätten måste de säkerställa att ett sådant avtal ingås.

Handledning - en viktig resurs
I projektkurser och examensarbeten har våra studenter alltid en handledare från Högskolan och för kurser med mindre projekt behövs i allmänhet en person med kännedom om verksamhetens processer när studenterna kommer på besök. I större kurser och examensarbeten behövs oftast en handledare med större inblick i verksamheten och studentprojektet.

Årshjul för samverkansaktiviteter

Nu finns ett årshjul för enkel koll på när olika aktiviteter är aktuella.

Samverkan inom forskning

En stor del av Högskolans teknikforskning är tillämpad och sker i samverkan med näringslivet genom olika projekt och forskarskolor. Det finns också flera former för forskningssamverkan där näringslivet är en viktig del och där vi tillsammans kan få nya kunskaper som gynnar flera parter.

Forskning tillsammans med näringslivet

Genom medfinansiering blir företaget del i ett forskningsprojekt. Det sker genom bland annat anställda industridoktorander eller att företaget bistår med material, instrument, lokaler eller tid för att handleda doktorander. Vid vissa studier behöver forskarna kunna göra intervjuer och erfarenhetsutbyten med olika aktörer inom näringslivet.

Vill du ta del av den aktuella forskningen inom det tekniska området bjuder vi emellanåt in till olika seminarier och presentationer.

Inom teknikområdet har vi forskning och forskargrupper i god samverkan med näringslivet, exempel på det är forskarskolan Future-Proof Cities med fokus på hållbar stadsutveckling och resiliens.

Inom Högskolans strategiska forskningsområden finns två profiler nära teknikområdet: Intelligent industri och Hållbar stadsutveckling.

Samarbeten med andra lärosäten

Inom flera av våra forskningsprojekt samarbetar vi med andra lärosäten, nationellt och internationellt. Det gäller även vår forskarutbildning och särskilt inom ämnen där vi ännu inte har egen forskarutbildningsrätt.

Här möts näringsliv och akademi

För att skapa samarbeten behöver vi mötas därför arrangerar vi olika samverkansaktiviteter både på Högskolan och i regionen. Under en samverkansträff ses vi för att informera om vad som är aktuellt hos oss och för att få veta mer om er. Våra temadagar viks för specifika ämnesområden inom både forskning och utbildning.

Mer information om våra mötesplatser och temadagar

Kontaktpersoner

Magnus Lemoine, profilbild

Magnus Lemoine

Verksamhetsutvecklare

Anna Näsman, profilbild

Anna Näsman

Samverkansansvarig

Vill du veta mer om någon aktivitet eller har du egna förslag på vad vi kan göra tillsammans, får du gärna kontakta oss:

Håll dig uppdaterad via LinkedIn!

På LinkedIn berättar vi om aktuella och kommande händelser inom vår tekniksamverkan. Sök på "Tekniksamverkan" eller använd länken.

Tekniksamverkan på LinkedIn! Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-05-21