VFU inom specialist­sjuksköterske­programmet

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår som en del av programmet. Du som student har då utbildningsperioder på arbetsplatser inom ditt kommande yrkes­område. Här hittar du information om hälsodeklaration, kliniska adjunkter och hanledare och vanliga frågor och svar kring VFU.

Hälsodeklaration inför VFU

Beroende på vilken region du ska göra din VFU så är det olika blankett du ska fylla i. Mer information hittar du under respektive region.

Inlämning av hälsodeklaration

Ifylld hälsodeklaration mejlar du till fanny.svartling@hig.se i samband med program­start. I mejlet ska följande finnas bifogat:

 • hälsodeklarationen
 • bild på godkänd id-handling
 • bild på dig där ditt ansikte syns väl.

Du får därefter ett mejlsvar med anvisningar om du behöver vidta några åtgärder utifrån din hälsodeklaration, till exempel att vaccinera dig. Vill du lämna in din hälsodeklaration på plats istället, och då få svar via brevpost, anger du det i ditt mejl till kontakpersonen för hälsodeklarationen.

Högskolan i Gävle bekostar vid behov, enligt gällande avtal, dina vaccinationer enligt gällande riktlinjer. Du som studenten tar kontakt med valfri vaccinationscentral alternativt din hälsocentral för att boka tid för vaccination/er enligt gällande riktlinjer.

Ansök om återbetalning av utlägg vid vaccination Pdf, 456.4 kB.

Går du en uppdragsutbildning så ansvarar din arbetsgivare för vad som gäller för dig.

Inför VFU ska alla studerande fylla i en hälsodeklaration och i förekommande fall genomgå en hälsoundersökning. Informationen kring hälsodeklaration för Region Dalarna gäller endast för dig som är reguljär student. Går du en uppdragsutbildning så ansvarar din arbetsgivare för vad som gäller för dig.

Alla studenter som gör VFU i Region Stockholm måste ha ett hälsointyg. Detta hälsointyg utfärdas en gång under utbildningen, därefter har studenten själv ansvar för sitt hälsointyg under hela sin utbildning. Intyget ska visas upp på samtliga VFU-platser i Stockholm/Norrtälje. Om du tappar bort ditt hälsointyg ansvarar du själv för ett nytt hälsointyg och eventuella kostnader för detta.

Högskolan Gävle har avtal med Hela Företagshälsovård i Norrtälje som utfärdar hälsointyget för dig som student. Du tar själv kontakt med Hela Företagshälsovård för att bokat tid. Tänk på att hälsointyget behöver vara klart i god tid innan du ska påbörja din VFU.

Vid besöket på företagshälsovården ska du ta med ifylld hälsodeklaration. Hela Företags­hälsovård utfärdar sedan ditt hälsointyg och eventuella vaccinationer som kan behövas. Detta är kostnadsfritt för dig.

Kontaktuppgifter: Hela Företagshälsovård Länk till annan webbplats.
Telefon: 0176-173 80

Inför VFU ska alla studerande lämna en hälsodeklaration och i förekommande fall genomgå en hälsoundersökning. Du som student är själv ansvarig för din ifyllda hälsodeklaration under hela din utbildning och ska vid förfrågan kunna visa upp hälsodeklarationen på din VFU-plats i Region Gävleborg.

Informationsfilm om hur du fyller i hälsodeklarationen Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens sida om barnvaccinationer Länk till annan webbplats.

Kliniska adjunkter

Högskolan i Gävle har tillsammans med Region Gävleborg kliniska adjunkter anställda som ska stödja dig som student och din handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen. De kliniska adjunkterna ansvarar också för bedömningar och betygssättning.

Handledare och huvudhandledare under VFU

Inom de flesta verksamheter finns en huvudhandledare som har ett övergripande ansvar för planering och handledning av studenter och fungerar som ett stöd för de kliniska handledarna.

Inriktning anestesi 60 hp
Specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning anestesi ansvarar för den kliniska handledningen under VFU.

Inriktning distriktssköterska 75 hp
Specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning distriktssköterska eller mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (inom BHV och EMI), ansvarar för den kliniska handledningen under VFU.

Inriktning intensivvård 60 hp
Specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning intensivvård ansvarar för den kliniska hand­ledningen under VFU.

Bedömning under VFU

Under de kliniska studierna är du som student tillsammans med handledande specialistsjuksköterskor och kliniska adjunkter ansvarig för att det sker bedömning av progressionen av dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

En förutsättning för en nyanserad och korrekt bedömning, är att du som student i så stor utsträck­ning som möjligt anpassar arbetsschemat efter handledarens. Detta underlättar kontinuitet i hand­ledningen. Bedömningen sker vid två tillfällen under VFU (halvtidsdiskussion, avslutande bedömning) tillsammans med dig, din handledare och klinisk adjunkt.

Bedömningsformuläret AssCe används vid samtliga specialistutbildningar. Vid Specialist­sjuk­sköterske­­programmet – inriktning intensivvård 60 hp avslutas den tredje och sista VFU-perioden med en klinisk slutexamination.

FAQ

Här hittar du svar på dina frågor om VFU för specialistsjuksköterskeprogrammet. Svaret för respektive fråga inleds med generell information och därefter finns mer specifik information för respektive specialistsjuksköterskeprogram.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en del av programmet och innebär att du som student tillbringar utbildningsperioder av olika längd på arbetsplatser inom ditt kommande yrkesområde. På den verksamhets­förlagda delen av utbildningen förväntas du gå enligt handledarens schema, dvs. tidiga morgnar och sena kvällar.

Syftet med verksamhetsförlagd utbildning är att du får möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i enlighet med vad de nationella examensmålen föreskriver.

VFU ingår i flera kurser inom utbildningen och utöver det ingår fältstudier inom olika verksamhetsområden. Övningar av olika slag som också räknas som en del av den kliniska utbildningen genomförs i Högskolans metodövningsrum som förberedelse för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Handledning säkerställer kvalitet under verksamhetsförlagd utbildning. En pedagogisk modell som mer och mer tillämpas innebär att studenter arbetar i par i s.k. kamratlärande eller peer learning. Det innebär att två studenter lär av och med varandra och med stöd av handledare. Handledning där bara en student handleds av en handledare förekommer också.

Inriktning anestesi 60 hp

 • Termin 1: tre veckor VFU inom specialistområdet.
 • Termin 2: två olika VFU-perioder inom specialistområdet. VFU i början av terminen på 4 veckor samt VFU i slutet av utbildningen på 5 veckor.

Inriktning distriktssköterska 75 hp

 • Termin 1: tre veckor VFU inom hemsjukvården samt tre veckor VFU inom primärvården.
 • Termin 2: tre veckor VFU inom barnhälsovården (BHV), tre veckor VFU inom elevhälsans medicinska insats (EMI) samt tre veckor VFU inom primärvården.

Inriktning intensivvård 60 hp

 • Termin 1 Tre veckor VFU inom specialistområdet.
 • Termin 2 Två olika VFU-perioder inom specialistområdet. VFU i början av terminen på 4 veckor samt VFU i slutet av utbildningen på 5 veckor.


Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs i hela Region Gävleborg för er som har studieort Gävle och i hela Region Dalarna för er som har studieort Falun. Det innebär att du kan få din VFU på en annan ort än den närmsta utifrån var du bor.

Inriktning anestesi 60 hp
Inom Region Gävleborg kan VFU genomföras i Bollnäs, Gävle eller Hudiksvall. Inom Region Dalarna kan VFU genomföras i Falun eller Mora. VFU kommer att genomföras på olika typer av anestesiavdelningar (t.ex. dagkirurgi, allmän operationsavdelning) för att du ska få med dig olika typer av anestesimetoder och patientkategorier för att på så sätt få en bredare kunskapsbas. Dina VFU-perioder kan komma att genomföras vid olika sjukhus.

Inriktning distriktssköterska 75 hp
Du kommer att göra din VFU på en arbetsplats som du inte har anknytning till, dvs. du gör den inte på din nuvarande eller blivande arbetsplats. Du kommer inte heller ha din VFU på hälsocentraler som du eller dina barn (om aktuellt) är listade samt där dina barn (om aktuellt) har sin skolgång.

Inriktning intensivvård 60 hp
Inom Region Gävleborg och Region Dalarna finns totalt fyra intensivvårdsavdelningar. Gävle, Hudiksvall och Falun är likvärdiga och har jämförbart patientklientel. Mora har en något mindre intensivvårdsavdelning. Dina VFU-perioder kan komma att genom­föras vid olika sjukhus.

Vi strävar efter att ha en hög kvalitet på våra utbildningsplatser och har en god organisation uppbyggd för att säkerställa det. Det innebär att du inte får ordna en egen plats eller göra din verksamhets­förlagda utbildning utanför regionerna.

Inriktning anestesi 60 hp
Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i hela Region Gävleborg för dig som har studieort Gävle och i hela Region Dalarna för dig som har studieort Falun.

Inriktning distriktssköterska 75 hp
Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i hela Region Gävleborg för dig som har studieort Gävle.

Inriktning intensivvård 60 hp
Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i hela Region Gävleborg för dig som har studieort Gävle och i hela Region Dalarna för dig som har studieort Falun.

Inriktning vård av äldre 60 hp
Ingen VFU förekommer i dagsläget. Under termin 1 förekommer fältstudier fyra dagar inom verksamhetsområdet för specialistsjuksköterskan i vård av äldre. Det innebär att ingen bedömning sker utan endast närvarokontroll. Den studerande väljer och ordnar själv sin utbildningsplats.

I nuläget går det inte att genomföra den verksamhets­förlagda utbildningen utom­lands.

Det utgår ingen ersättning för boende och resor i samband med VFU, det är något du får bekosta själv. Det enda du kan få ersättning för är att om du t.ex. bor i Gävle och har fått din placering på en hälsocentral på en liten ort i Hälsingland där det inte finns någon möjlighet till boende utan du måste söka boende på annan ort, då kan du få ersättning för bussresor mellan den orten och din VFU-placering. Om du har utbildnings­bidrag kan du även kontakta med din arbetsgivare för eventuell ersättning.

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna omfattas av en personskadeförsäkring hos Kammar­kollegiet. Försäkringen gäller i Sverige och under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Med skoltid avses:

 • All tid inom Högskolans lokaler och område, utom när vistelsen är föranledd av en aktivitet av fritids­karaktär ordnad av någon annan än Högskolan.
 • All tid då studenten deltar i verksamhet i Högskolans regi.
 • Tid då studenten vistas på en VFU-plats.

För att ha möjlighet att ansöka om förtur till VFU på en speciell studieort behöver du uppfylla någon av dessa kriterier:

 • Ensamstående förälder med hemmavarande barn under 12 år. Aktuellt intyg från Folkbokföringsregistret fordras.
 • Föräldrar med barn under 18 år med sjukdom som kräver behandling och extra stöd av målsman, aktuellt läkarintyg fordras.
 • EVL-student enligt avtal.
 • Egen sjukdom som kräver behandling och närhet till hemmet, aktuellt läkarintyg fordras.

Förtur beviljas utifrån dessa kriterier. Om andra omständigheter finns för dig som enskild student, kan du fylla i blanketten och då kan hänsyn tas utifrån vilka möjligheter verksamheten kan erbjuda. Då sker din placering i samråd med examinator och utbildningsledare.

Blankett för att ansöka om förtur Pdf, 171 kB.

Om du behöver boende under din VFU-period så ordnar du det själv. Tips kan vara att söka på Facebook eller Blocket där det kan finnas rum eller lägenheter för uthyrning.

Senast 3 veckor innan VFU-periodens start kan du få en VFU-placering, det beror på att verksam­heten inte hinner ta fram schema och handledare om de inte får åtminstone 3 veckors framförhållning. Det innebär att du måste vara behörig att gå kursen eller att du har en beviljad dispens­ansökan senast 3 veckor innan kursen startar.

Kontakt

Fanny Svartling, profilbild

Fanny Svartling

Universitetsadjunkt

VFU-platser i Klipp

Dina VFU-placeringar kommer du att se i placeringssystemet Klipp. Du som ska göra din praktik utanför Region Gävleborg får separat information om detta. Information om inloggning får du i Canvas.

Logga in i Region Gävleborgs VFU-portal Klipp Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-07-09