Din studiemiljö

För Högskolan i Gävle är det viktigt att du har en god arbetsmiljö under din studietid. Här kan du läsa mer om Högskolans arbetsmiljöarbete och mål och hur du kan vara med och påverka.

Arbetsmiljöarbete vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle strävar efter att vara en inkluderande högskola där alla ska känna sig välkomna och trygga. Tillsammans med Gefle studentkår arbetar högskolan därför aktivt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt lika villkor för både studenter och medarbetare.

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbete finns en arbetsmiljögrupp för studenter dit du som student kan du vända dig med frågor om eller synpunkter som rör din arbetsmiljö vid Högskolan i Gävle. Huvudstuderandearbetsmiljöombud är Karin Eriksson.

Vad är en god arbetsmiljö?

Högskolans definition av en god arbetsmiljö utgår från Arbetsmiljölagen (1977:1160). Arbetsmiljölagen omfattar även studenter och ger studenter har samma rätt som anställda till en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Arbetsmiljön vid högskolan ska präglas av grundpelarna i den statliga värdegrunden, där begrepp som demokrati och respekt är särskilt viktiga.

Högskolan har en god arbetsmiljö när anställda och studenter upplever arbetet och studierna som meningsfulla, omväxlande, stimulerande och utvecklande i en fungerande och säker miljö. Detta leder till trivsel, främjar både hälsa och verksamhetens kvalitet samt överensstämmer med Högskolans verksamhetsidé om att vi i samverkan skapar en hållbar värld och har möjlighet att göra skillnad.

En god arbetsmiljö uppnås bland annat genom att:

 • det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i den dagliga verksamheten
 • arbetsmiljön är säker och anpassad för studenter och anställda
  alla människors lika värde respekteras
 • alla ges möjlighet att delta i Högskolans verksamhet på lika villkor oavsett kön, ålder, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsvariation, etnicitet eller religion
 • ansvar och befogenheter i arbetsmiljöfrågor är tydliga och kända inom Högskolan
 • förbättring av eventuella brister i arbetsmiljön åtgärdas med hög prioritet
 • åtgärder som vidtagits för att förbättra arbetsmiljön följs upp och utvärdera

Arbetsmiljöansvaret under utbildning och praktik

Högskolan i Gävle ansvarar för studenters arbetsmiljö i alla moment i en utbildning, men i vissa moment såsom praktik, VFU eller liknande delas ansvaret med praktikanordnare eller företag där undervisning sker.

Det är praktikplatsen som har huvuddelen av ansvaret för arbetsmiljön under praktik. Mottagande verksamheten har ett så kallat rådighetsansvar (AML 3 kap 12§). Högskolan ansvar för att den praktikplats som väljs inte innebär risker för att studenten kommer att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Högskolan ska inhämta tillräckligt underlag från praktikplatsen för att kunna göra en riskbedömning.

I arbetsmiljölagen likställs den som genomgår utbildning med arbetstagare. Rektor på Högskolan har arbetsmiljö- och skyddsansvar för all verksamhet inom lärosätet. Rektor fördelar en del uppgifter inom området till akademichefer, som i sin tur fördelar till avdelningschefer. När det gäller studenters arbetsmiljö är det oftast avdelningscheferna som har tilldelats ansvaret.

För mer information om uppgiftsfördelning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, se dokumentet Organisation och regler för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Student- och doktorandombud

Student- och doktorandombudet finns till för alla studerande på grund-, avancerad- eller forskarnivå. Ombudet har en rådgivande roll när studenter vid Högskolan i Gävle vill ha stöd i att framföra synpunkter eller klagomål gällande studie­relaterade frågor.

Student- och doktorandombudets huvudsakliga uppgifter:

 • Att vägleda, bistå och stödja studenter och doktorander i studenträttsliga frågor
 • Medverka på möten mellan student, doktorand och medarbetare på Högskolan och kan även medverka i utredningar
 • Ge stöd till studenter som ställs inför Disciplinnämnden vid Högskolan i Gävle.

Högskolans medarbetare kan också kontakta student- och doktorandombudet för att rådgöra kring klagomålsfrågor, samt be student- och doktorandombudet att delta i möte med student i de fall det bedöms som lämpligt och om studenten vill det.

Ombudet kan

 • vara en neutral, oberoende instans mellan dig som student och högskolan
 • informera dig om dina rättigheter och skyldigheter som student
 • informera och vägleda om rutiner och processer för klagomål och överklaganden

Ombudet kan inte ta parti eller besluta i ärenden.

Kontaktperson

Liv Nilsson, profilbild

Liv Nilsson

Student- och doktorandombud

Kontakta Student- och doktorandombudet om du vill ha stöd i att framföra synpunkter eller klagomål gällande studie­relaterade frågor.

Gefle Studentkår

Karin Eriksson, arbetsmiljöombud för studenter, profilbild

Karin Eriksson, arbetsmiljöombud för studenter

Gefle Studentkår

Personskadeförsäkring för dig som student

Försäkringen är gratis för dig som student. Läs mer på Kammar­kollegiets hemsida.

Försäkring via Kammarkollegiet Länk till annan webbplats.

Tips vid grupparbeten

Grupparbete ingår, på olika sätt, i de flesta utbildningar. Högskolan i Gävle har samlat tips som kan underlätta när ni startar upp arbetet i grupp. Högskolans stödmaterial är skapat för att ni studenter tillsammans ska kunna komma överens om vilka spelregler som gäller under grupparbetet.

Ni kan:

- ladda ned ett gruppkontrakt
- få råd hur man schemalägger tid för grupparbetet samt
- hur man går till väga vid svårigheter eller problem.

Ladda ner gruppkontrakt och få fler tips Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-05-17