Anmäl skada eller tillbud

Här kan du som student läsa om hur du gör för att anmäla skada, tillbud eller trakasserier. Du kan även läsa om hur du gör för att lämna förbättringsförslag gällande din arbetsmiljö.

Aj Oj Halloj Inte ok

Aj, Oj, Halloj, Inte ok

Din arbetsmiljö är viktig och Aj, Oj, Halloj, Inte ok! är Högskolans system för skade- och tillbudsanmälan. Där kan du också lämna förslag på hur Högskolan i Gävle kan bli en ännu bättre studie- och arbetsplats för dig som student.

Högskolan har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Aj! – anmäl skada under studietiden

Ta kontakt med huvudstuderandearbetsmiljöombud för att få hjälp att göra en anmälan. Ansvarig chef, ska i samråd med dig och huvudstuderandearbetsmiljöombud, göra en skadeanmälan via Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans e-tjänst Anmäl arbetsskada. Blanketten är riktad till arbetsgivare men omfattar dig i egenskap av student.

Här gör ansvarig avdelningschef anmälan om skada eller tillbud Länk till annan webbplats.

Med Aj menas fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som uppkommit till följd av studier eller studieförhållandena. Det kan även vara ett färdolycksfall på väg till eller från högskolan samt under VFU eller praktik.

Kontaktuppgifter huvudstuderandearbetsmiljöombudet:
Telefonnummer: 070-964 96 06
E-post: arbetsmiljo@geflestudentkar.se

Oj! – anmäl om du varit nära att skada dig i samband med studierna

Ta kontakt med huvudstuderandearbetsmiljöombud för att få hjälp att anmäla. Ansvarig chef, ska i samråd med dig och huvudstuderandearbetsmiljöombud, göra en tillbudsanmälan via Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans e-tjänst Anmäl arbetsskada.

Kontaktuppgifter huvudstuderandearbetsmiljöombudet:
Telefonnummer: 070-964 96 06
E-post: arbetsmiljo@geflestudentkar.se

Här gör ansvarig avdelningschef anmälan om skada eller tillbud Länk till annan webbplats.

Med Oj menas ett fysiskt eller psykiskt tillbud där ingen kommit till skada men som skulle kunnat leda till skada. Det kan vara en plötslig oförutsedd händelse eller oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Ett tillbud ska ses som en varning om vad som kunde ha hänt.

Exempel på tillbud är:

  • en situation med hot om våld
  • spill av kemikalier
  • en bokhylla som rasat
  • kränkande särbehandling
  • negativa stressupplevelser

Även händelser utifrån organisatoriska och sociala faktorer, som exempelvis bristande respekt mellan studenter eller mellan student och medarbetare, kan ses som tillbud.

Om du utsätts för hot, våld eller hot om våld

Hot, våld och hot om våld ska anmälas som skada eller tillbud enligt AJ eller OJ. Högskolan i Gävle accepterar inte att någon student utsätts för hot, våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Alla som studerar vid Högskolan i Gävle ska kunna gå till lärosätet utan att bli utsatt för våld eller hot om våld. Om situationer som innefattar våld och hot om våld trots det förebyggande arbetet uppstår, ska den som utsätts snabbt kunna få stöd och hjälp. Hot, våld eller hot om våld ska av Högskolan anmälas som skada eller tillbud.

Här gör ansvarig avdelningschef anmälan om skada eller tillbud i enlighet med rutin Länk till annan webbplats.

Halloj! – anmäl lättare tillbud, lämna förbättrings­förslag eller synpunkter

I formuläret nedan lämnar du förbättringsförslag, anmäler lättare tillbud eller kommer med synpunkter på din studie- och arbetsmiljö.

Anmäl lättare tillbud eller lämna förbättringsförslag

Ett lättare tillbud kan vara att du som student identifierar en risk som inte anses vara allvarligt. Det skulle kunna vara att du som student upptäcker att det saknas arbetsbelysningen vid din studieplats, det saknas markeringar på trappstegen eller en kabel som ligger löst på golvet som en kan snubbla på.

Här anmäler du fel som rör fastigheter, lokaler eller teknisk utrustning som tillhör Högskolan Länk till annan webbplats.

Inte ok! – om du upplevt diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling

Högskolan i Gävle har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Diskriminering är när Högskolan på osakliga grunder behandlar en student eller någon som har sökt utbildning på Högskolan i Gävle sämre än andra och när detta missgynnande har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder eller funktionsnedsättning.

Med trakasserier avses sådant uppträdande som kränker en persons värdighet och då detta har samband med diskrimineringsgrunder. Sexuella trakasserier kan handla om beröringar, skämt, förslag och inviter som har sexuella anspelningar och som är ovälkomna och nedvärderande.

Kränkande särbehandling är otrevliga eller negativt präglade handlingar som riktas mot en eller flera studenter på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att den som utsätts ställs utanför gemenskapen i studiegruppen.

Vad kan du som student göra? Prata med någon du har förtroende för på Högskolan. Det kan vara en lärare, kursansvarige eller utbildningsledare. Högskolan har även kuratorer du kan vända dig till. Du kan dessutom ta kontakt med student- och doktorandombudet för information och vägledning.

Sidan uppdaterades 2024-05-17