Studentinflytande

Under tiden du är student vid Högskolan i Gävle kan du vara med och påverka din utbildning och din arbetsmiljö. Ta chansen att engagera dig under din studietid!

Studentinflytande är viktigt!

Ett starkt studentinflytande och en god arbetsmiljö är viktigt för att säkra utbildningens utveckling och kvalitet. Studentinflytande samt arbetsmiljö är ett gemensamt arbete för Högskolan i Gävles medarbetare och studenter oavsett campus- eller distansstudier.

Nikolai Kronmann, ordförande Gefle Studentkår berättar om hur du som student kan vara med och påverka.

Vad kan du göra?

Gör alltid kursvärderingen

Gör alltid kursvärderingen efter varje avslutad kurs. Där får du möjlighet att tycka till om vad som varit bra och vad som kan bli bättre.

Påverka genom att fylla i kursvärdering

Som student har du rätt att göra en kursvärdering i anslutning till den kurs du läst. Kursvärderingen syftar till att värdera planering och genomförande av kursen samt om kursen uppfyller de mål och krav som anges i kurs­planen. Den är en viktig möjlighet för dig att påverka din utbildning och är en del av Högskolans kvalitets­arbete.

När du har läst en kurs får du möjlighet att fylla i en kursvärdering. Att svara på kurs­värde­ringen är ett ansvar du har som student. Om för få studenter gör kursvärderingarna, blir det svårare att ändra sådant som kan bli bättre. Det är därför viktigt att både du och dina kurs­kamrater gör en kraftsamling efter varje avslutad kurs och tycker till om vad som har varit bra och mindre bra med kursen. Kursvärderingen sker anonymt.

Vad händer med min kursvärdering

Högskolan använder ett helautomatiserat elektroniskt kursvärderingssystem som heter Sunet Survey. Du får kursvärderingen skickad till din registrerade mejladress i slutet av kursen och har ungefär tio dagar på dig att besvara den. När svarstiden är slut sammanställs alla svaren och kommentarerna och dessa sammanfattas i en rapport du också får på mejlen. Den kurs­ansvariga läraren ansvarar för att informera kursens deltagare om eventuella förändringar som kommer att göras utifrån svaren i kursvärderingen inför nästa gång kursen ges. Kursvärde­ringarna arkiveras i Högskolans e-arkiv.

Bli studentrepresentant

Bli studentrepresentant i något av Högskolans råd, nämnder och styrelser. Att vara studentrepresentant är meriterande, ger erfarenhet och bidrar till ett utökat kontaktnät.

En studentrepresentant är studenternas företrädare i Högskolans råd, nämnder eller styrelser och företräder alla studenter som är berörda. Som studentrepresentant bidrar du med kunskap och synpunkter som är viktig för Högskolans utveckling. Du har ansvar för att vara informerad om de frågor som ska bevakas samt att ha kontakt med andra studenter för att få del av deras synpunkter och åsikter.

Du som studentrepresentant har samma ansvar och befogenheter som andra ledamöter. Om beslut tas, som går emot det du som studentrepresentant uttryckt, kan du göra en reservation mot beslutet eller begära att avvikande mening antecknas i protokollet. När du kallas till möten av Högskolan följer ofta handlingar med. En del av handlingarna kan vara arbetsmaterial som inte är offentliga och som du inte får sprida vidare.

Vissa nämnder och råd är arvoderade, men inte alla. Du kan få besked om detta från ordföranden eller sekreteraren i det berörda organet. Vanligtvis betalas sådana arvoden ut terminsvis, i efterskott.

Hur ansöker jag om att bli studentrepresentant?

  1. Fyll i Gefle Studentkårs ansökningsformulär Länk till annan webbplats.
  2. Studentkårens ordförande och vice ordförande (presidiet) beslutar, utifrån ansökningar och förslag, om vilka som ska vara studentrepresentanter i Högskolans råd och organ.
  3. Gefle Studentkår kontaktar dig med beslut och information.

Eller om du har frågor rörande studentrepresentation kan du kontakta studentinflytandeansvarige vid Gefle Studentkår.

Övergripande organ
Anställningsnämnd
- Pedagogiska meriteringsutskottet
- Docentutskottet
Arbetsmiljökommitté
- Arbetsmiljögrupp/Arbetsmiljögrupp för studenter
Disciplinnämnd
Högskolestyrelse
Kommittén för god forskningssed
Personalansvarsnämnd
Rektors ledningsgrupp
Krisledningsgrupp
Ledningens genomgång
L-EVL
Samverkansråd
Serviceråd
Styrgrupp för Studenthälsan
Utbildnings- och forskningsnämnd
- Forskningsetiska rådet

Akademiråd
Akademin för hälsa och arbetsliv (AHA)
Akademin för utbildning och ekonomi (AUE)
Akademin för teknik och miljö (ATM)

Utbildningsråd
Automationsingenjörsprogrammet (Co-op)
Basåret och basterminen
Byggnadsingenjörsprogrammet
Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik
Dataingenjörsprogrammet
Ekonomiingenjörsprogrammet
Ekonomprogrammet
Elektronikingenjörsprogrammet
Energisystemingenjörsprogrammet (Co-op)
Fastighetsmäklarprogrammet
Företagsekonomiska magisterprogrammet
Förskollärarprogrammet
Grundskollärarprogrammet
Idrottsvetenskapliga programmet
Industriell ekonomi, grundnivå
Industriell ekonomi, avancerad nivå
Industridesign
IT/GIS – Informationstekning med GIS-inriktning
Kandidatprogrammet i utredningskriminologi
Kommunikationsprogrammet
Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör
Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning
Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning
Maskiningenjörsprogrammet (Co-op)
Magister i logistik och innovationsledning
Magister i besluts-, risk- och policyanalys
Magisterprogrammet i energisystem
Magisterprogrammet i geomatik
Masterprogram i geospatial informationsvetenskap
Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap
Masterprogrammet i elektronik
Masterprogrammet i miljöpsykologi
Masterprogrammet i religionsvetenskap
Masterprogrammet i socialt arbete
Master Programme in Energy Engineering
Master Programme in Energy System
Människa-kultur-religionsprogrammet
Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op)
Personal- och arbetslivsprogrammet
Samhällsplanerarprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammet
Socionomprogrammet
Study Programme in Social Work — International social work
Ämneslärarprogrammet

Bli medlem och engagera dig i Gefle Studentkår

Bli medlem i Gefle Studentkår Länk till annan webbplats. och bidra med ditt medlemskap till en aktiv studiebevakning, både i utbildnings-, kvalitets- och studiesociala frågor.

Vad gör studentkåren?

Gefle Studentkår drivs av studenter för studenter och har en ordförande och en vice ordförande som arbetar med studentinflytande på heltid. Det är även Gefle Studentkår som beslutar, utifrån ansökningar och förslag, om vilka som ska vara studentrepresentanter i Högskolans olika råd och organ.

Vad gör Högskolan?

Studierelaterade frågor behandlas på alla nivåer inom Högskolans organisation och student­representanter finns med i alla de organ och råd där utbildnings- kvalitets- eller arbetsmiljöfrågor behandlas. Utöver de högskoleövergripande råden finns det utbildningsråd knutna till de olika utbildnings­programmen som finns vid Högskolan. Där behandlas frågor kring just din utbildning.

Förutom att ge möjlighet för dig som student att representera dina medstudenter i nämnder, råd och organ så arbetar Högskolan för att du som enskild student ska kunna påverka din utbildning och studiesituation. Högskolan har tydliggjort vem du kan vända dig till i frågor kring din utbildning.

 

Läs mer om synpunkter och klagomål och vem du kan vända dig till Länk till annan webbplats.

Vad säger lagen om studentinflytande?

Som student har du rätt att vara med och påverka din utbildning på högskolan. Det betyder att högskolan aktivt ska arbeta för att studenterna ska få vara delaktiga i utvecklingen av utbildningen enligt lagen. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för Högskolans personal och studenter (se Högskolelagen 1 kap. 4a §). Dessutom har du rätt att vara representerad när beslut som rör utbildningen eller studenternas situation tas (se Högskolelagen 2 kap. 7 §).

Representanter utses av Gefle Studentkår vid Högskolan i Gävle. Studentkårsförordningen (2009:769) innehåller bestämmelser om vem som utser representanter för studenterna.

Högskolan ska ge studenterna möjlighet att framföra sina erfaren­heter av och synpunkter på kurserna genom en kursvärdering som anordnas av Högskolan (enligt Högskoleförordningen 1 kap. 14 §, första stycket).

Högskolan ska också sammanställa kursvärderingarna och informera om resultaten och om det blir några förändringar till följd av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (enligt Högskoleförordningen 1 kap. 14 §, andra stycket).

Högskolan har också tydliga rutiner och processer för att säkerställa studentinflytande och studentrepresentation.

Arbetsordning för Högskolan i Gävle Pdf, 365.9 kB.
Rektors arbetsordning Pdf, 412.9 kB.
Rutin för hantering av klagomålsärenden från studenter Pdf, 767.1 kB.

Kontakt

Nikolai Kronmann, ordförande, profilbild

Nikolai Kronmann, ordförande

Gefle Studentkår

Ansvarig för studentinflytande

Gefle Studentkår

Sidan uppdaterades 2024-05-14