Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180 hp

Bli bryggan mellan produktion och ledning! Att vi kan producera produkter och tjänster på ett effektivt sätt är extremt viktigt för vårt samhälle, därför behöver vi personer som förstår både ingenjörens och företagsledningens värld. Du kan bli den som kopplar samman båda sidorna. Utbildningen hette tidigare Ekonomiingenjör.

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19106

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Industriell ekonomi - högskoleingenjör en innovativ utbildning med managementperspektiv. Grundtanken är att utbildningen ska ge dig en helhetssyn, initiativförmåga och ett ingenjörsmässigt arbets- och förhållningssätt. Industriell ekonomi behandlar logistik, kvalitetsstyrning, miljö och organisation.

Varje ämnesområde ger sin egen speciella vinkling men de har också en naturlig koppling till varandra. Genom studiebesök, företagsanknutna projektarbeten, projektarbeten och examensarbete får du en god inblick i ingenjörens vardag och arbetssituation.

Många företag och organisationer visar ett aktivt intresse för ingenjörsutbildningen. Under studierna läser du projektmetodik, industriell ekonomi, företagsekonomi, maskinteknik och matematik.

I utbildningen ingår flera större projekt där projektuppgifterna ofta hämtas ur verkliga arbetslivet. I projekten får du erfarenhet av projektarbetsformen, som är mycket vanlig i arbetslivet. Vid kontakten med företagen träffar du yrkesverksamma personer med ibland samma utbildningsbakgrund och då ser du hur kunskapen tillämpas i det verkliga arbetslivet.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som i regel görs på ett företag och är ett viktigt steg ut i arbetslivet.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Ämnen inom programmet år 1

Var med i hela produktionskedjan

Högskoleingenjörsutbildningen Industriell ekonomi är en innovativ utbildning som ger dig överblick över hela produktionskedjan - från idé till färdig produkt eller tjänst. Logistik är en av grundpelarna i utbildningen och hjälper dig att få en helhetsbild av företagens flöden och hur dessa effektiviseras. Du får också kunskaper inom organisations­teori, kvalitet och miljö - områden som är viktiga för hur ett företag styrs och utvecklas.

Kompetens som näringslivet ropar efter

Som ingenjör inom industriell ekonomi har du en mycket bred arbetsmarknad. Du kan exempelvis arbeta inom logistik, verksamhetsutveckling, projektledning, försäljning, marknadsföring, produkt- och produktionsutveckling, inköp eller kvalitetsstyrning. Kompetensen är över lag hett eftertraktad, något som inte minst bekräftas av det stora intresse regionens företag visar för våra studenter.

Samarbete med företag

I utbildningen ingår flera större projekt som genomförs i samarbete med ledande företag i regionen. Genom projektarbeten får du träffa yrkesverksamma personer med ibland samma inriktning som du och se hur kunskapen tillämpas i det verkliga arbetslivet. Examensarbetet som avslutar programmet är ett viktigt steg ut på arbetsmarknaden.

Industriell ekonomi för en hållbar värld

Hållbar utveckling är en integrerad del av utbildningen som ger dig aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning. Under utbildningen lär du dig också att förstå och utveckla lösningar för flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Främst bidrar Industriell ekonomi till målen om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbar konsumtion och produktion.

Du lär dig att använda kunskaper inom teknik och ekonomi för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt, anständiga livs- och arbetsvillkor samt hållbar produktion. Du kan också använda kunskaperna till att jobba med innovation som minskar miljö- och klimatpåverkan.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Ikon för FN:s globala mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar utveckling är en integrerad del av utbildningen som ger dig aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning. Under utbildningen lär du dig också att förstå och utveckla lösningar för flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Främst bidrar Industriell ekonomi till målen om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbar konsumtion och produktion.

Du lär dig att använda kunskaper inom teknik och ekonomi för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt, anständiga livs- och arbetsvillkor samt hållbar produktion. Du kan också använda kunskaperna till att jobba med innovation som minskar miljö- och klimatpåverkan.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt hänger ihop och arbeten måste vara hållbara för både människa och miljö. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entre­prenör­skap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället. Du lär dig hur du kan bidra till att skapa långsiktigt konkurrens­kraftiga företag genom att bland annat främja individens förutsättningar att bidra till företagets verksamhet genom förbättringsarbete.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur handlar om att bygga en motståndskraftig infra­struktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation vilket är grunden för ett framgångsrikt samhälle som kan möta framtida utmaningar. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljö­mässiga utmaningar. Du lär dig arbetssätt och metoder för att arbeta med innovation och för­bättringsarbete av produkter, system och processer inom och mellan industriella organisa­tioner.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktions­mönster vilket är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Du lär dig hur företag kan producera på ett hållbart sätt genom att bl.a. minska eller eliminera slöseri och att hushålla med naturens och de mänskliga resurserna. Det innebär att du lär dig förstå hur försörjningskedjan påverkar samhället och hur en hållbar försörjningskedja skapas.

Kontaktperson

Bo-Lennart Andersson

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-16