Datavetenskapliga programmet 180 hp

Är du kreativ och gillar kluriga utmaningar? Välkommen till det datavetenskapliga programmet! Här får du en bred utbildning i programmering och programvaruutveckling. Samtidigt läser du en rad kurser inriktade på geografiska informationssystem, GIS. Det ger dig stora möjligheter till ett spännande yrkesliv.

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19121

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1 b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Modern kommunikationsteknik med surfplattor, smartphones och trådlöst internet har skapat möjligheter för utveckling och användning av avancerade applikationer som aldrig förr. Inte minst gäller det applikationer som på olika sätt använder geografisk position och annan information knuten till en plats. Nya tillämpningsområden växer ständigt fram och det har skapat ett stort behov av skickliga applikationsutvecklare som behärskar både IT och GIS. Programmet är framtaget just med tanke på detta och kombinerar kurser i system- och programvarudesign med kurser i hur geografiska data definieras, lagras och hanteras. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i datavetenskap.

Under det första året läggs grunden med introduktionskurser i datavetenskap med programmering och mjukvarudesign kombinerat med användning av geografiska informationssystem för att på olika sätt analysera geografiska data som exempelvis vattenflöden, trafikflöden eller befolkningsmängder m.m. Detta knyts samman i utvecklingen av applikationer som visualiserar detta.

Arbetet under andra året är mer projektbaserat med utveckling av geografiska webbtjänster och GIS-applikationer för webben och smartphones. Samtidigt fördjupar du det tekniska kunnandet ytterligare med matematik, representation av geografiska data och olika referenssystem för positionering, en nödvändig teknisk bas för att du skall bli en skicklig applikationsutvecklare.

Under det tredje året utvecklas ditt kunnande kring grafisk visualisering - en central kompetens eftersom det mesta presenteras grafiskt i det här sammanhanget. Du får också lära dig mer om att analysera bilder som exempelvis satellitbilder. Tillsammans med en fördjupning i datautbyte mellan olika geografiska system är du sedan redo för den stora finalen - ditt examensarbete, där du med ett självständigt arbete tillämpar dina kunskaper och presenterar resultatet på ett vetenskapligt sätt.

Programmet är utarbetat i samråd med företrädare för branschen och genom den position som Gävle har i GIS-området så kommer du att ha goda möjligheter att arbeta med verklighetsanknutna projekt i kontakt med näringslivet. Högskolan i Gävle är också som enda lärosäte i Sverige utsett till EDC (ESRI Developer Center).

Examen

Filosofie kandidatexamen

Ämnen inom programmet år 1

Programmering från grunden

Du behöver ingen erfarenhet av programmering innan du börjar hos oss. Det viktiga är att du är nyfiken. Programmering finns överallt. Oavsett om det gäller en mobil, dator, kaffemaskin eller ett flygplan - det mesta omkring oss behöver mjukvara för att fungera.

Snart har du kunskapen för att hitta smarta lösningar till framtidens datavetenskapliga och tekniska problem. Dessutom blir du kunnig på geografisk information. Du kan skapa program som är viktiga inom till exempel samhällsplanering, brandövervakning, blåljus, infrastruktur, transporter, ruttoptimering eller miljöövervakning.

Breddning mot GIS

Geografiska informationssystem handlar om att samla in, lagra, analysera, presentera och visualisera geografiska data och information. Idag räknar vi med att våra mobiler ska visa exakt var vi befinner oss eller var närmaste pizzeria ligger. Men GIS är större än så. Det används som ett verktyg i stora samhällsutmaningar - till exempel för att mäta våra glaciärer, bekämpa skogsbränder, tolka satellitdata och identifiera trender i vår omvärld.

En central plats inom GIS

Här i Gävle samlas många GIS-aktörer, forskare och företag som är världsledande med sina verktyg – till exempel Lantmäteriet och ESRI. Redan under utbildningen kliver du in i branschen. Bland annat genom gästföreläsningar, projekt och studiebesök.

Flera av de kurser som du läser inom programmet kopplas till GIS. Det ingår även fördjupningskurser inom visualisering, bildbehandling och bildanalys. När du visua­liserar skapar du bilder för att göra data lättbegripligt för andra. I bildanalys gör du tvärt om, där används digitala bilder för att analysera vad som sker.

Du behövs på arbetsmarknaden

Efterfrågan på kompetens inom det datavetenskapliga området är mycket stor och väntas fortsätta växa. Efter din examen har du breda kunskaper och kan arbeta inom alla möjliga områden som omfattar utveckling av programvara och mjukvarusystem – med en specialisering i utveckling av tillämpningar som använder geografisk infor­mation. Det finns även möjlighet till en internationell karriär.

Många yrken att välja bland

Våra studenter har fått arbeten inom en mängd olika yrkesroller. Till exempel som program­merare, applikationsutvecklare, IT/GIS-specialist, systemerare, teknisk projekt­ledare, webbdesigner, IT-support, IT-tekniker, IT-konsult och mycket mer.

Studera vidare

Vill du fortsätta att bredda och fördjupa dina kunskaper? Efter din examen är du behörig att söka ett masterprogram. På Högskolan i Gävle finns till exempel masterprogrammet i geospatial informationsvetenskap. Efter detta har du möjlighet att satsa på en forskar­karriär. Hos oss finns en forskarutbildning inom geospatial informationsvetenskap.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 7 Hållbar energi för alla
Ikon för FN:s globala mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen

Under utbildningen lär du dig att utveckla lösningar som tar hänsyn till flera av de globala målen. Teknik har länge använts för att lösa problem, i synnerhet kan informationsteknik användas för att minska eller helt ta bort vissa aspekter av miljöbelastning. Inom ämnet datavetenskap har vi flera kopplingar till miljö och minskad resursanvändning främst genom följande tre av FN:s globala mål.

Inom datavetenskap lägger stor vikt vid intelligenta lösningar och resursbesparingar. Med hjälp av datorer, tekniker och beprövade utvecklingssätt går det att bygga snåla, effektiva och hållbara systemlösningar som bidrar till att effektivisera samhället och hushålla med resurser.

7 Hållbar energi för alla

I en värld som blir allt mer digitaliserad kan hållbar energi vara en utmaning då datoriseringen i sig kräver allt mer energi. Du lär dig att effektivare utnyttja den energi som finns genom tekniker som virtualisering och molndrifts­anläggningar som i ett större perspektiv effektiviserar energiutnyttjande. Datavetenskap hjälper även till vid planering för framställning av ny hållbar energi, som vindkraftsparker och solcellsanläggningar inom stadsmiljö.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri och infrastruktur påverkas av en allt mer ökande inblandning av intelligenta verktyg och maskiner som effektiviserar både energi- och materialanvändning. Du lär dig att utveckla mjukvara och nya system som är resurssnåla, robusta och enkla att underhålla över hela livscykeln, genom till exempel utvecklande av nya användarvänliga gränssnitt och AI-baserade metoder.

11 Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer är en förutsättning för framtidens samhällen. Du lär dig kunskaper och verktyg för att exempelvis planera för infrastrukturer som är hållbara i ett längre perspektiv och med beaktande av olika effekter av klimatförändringarna. Exempelvis är datorstödd visualisering ett sätt att åskådliggöra möjliga scenarier efter simulering av konsekvenser vid exempelvis skogs­bränder och översvämningar.

Kontaktperson

Ann-Sofie Östberg

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-16