Socionomprogrammet 210 hp

Vill du vara den som gör skillnad? Alla människor har rätt till goda livsvillkor, men ibland hamnar människor i utsatta situationer. Du kan vara med och jobba för att minska de sociala problem som uppkommer och för att ge stöd till de som behöver det.

Högskolepoäng

210 hp

Anmälningskod

HIG-19327

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–januari 16, 2028

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1 b eller 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Högskolepoäng

210 hp

Anmälningskod

HIG-19323

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–januari 16, 2028

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1 b eller 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Högskolepoäng

210 hp

Anmälningskod

HIG-19328

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–januari 16, 2028

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1 b eller 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Högskolepoäng

210 hp

Anmälningskod

HIG-19325

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–januari 16, 2028

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1 b eller 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Högskolepoäng

210 hp

Anmälningskod

HIG-19326

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–januari 16, 2028

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1 b eller 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Högskolepoäng

210 hp

Anmälningskod

HIG-19324

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–januari 16, 2028

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1 b eller 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med en bred vetenskaplig bas för de fortsatta studierna med betoning på samhälls- och rättskunskap. Därefter läses kurser som handlar om livslopp, utsatthet och social exklusion samt om teorier och metoder för det praktiska sociala arbetet. Efter en kurs om organisering av och ledarskap i det sociala arbetet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du kan integrera dina teoretiska kunskaper med praktiskt arbete med människor. VFU-plats erbjuds som regel på den studieort du är antagen till eller dess omnejd. Den sjätte terminen ingår fördjupning av vetenskaplig teori och metod samt examensarbete

Den sjunde terminen ges på avancerad nivå. En kurs omfattande 7,5 högskolepoäng om utvärdering och evidensbaserat socialt arbete är obligatorisk, därutöver erbjuds valbara kurser som fokuserar olika teman inom det sociala arbetet.


Utbildningen bedrivs på helfart och du ingår i en fast studiegrupp vid lärcentra på den studieort där du antas. Du förväntas närvara på din studieort 1-2 gånger i veckan. Arbetet i din grupp på studieorten kan innebära föreläsningar via webbkonferens, obligatoriska grupparbeten, lärarledd handledning, seminarier m.m.För att lyckas med studierna är det enligt vår erfarenhet viktigt med arbetet i studiegruppen 

Aktuella studieorter fr.o.m. höstterminen 2024 är Gävle, Bollnäs, Hudiksvall, Norrtälje, Söderhamn och Visby.

Introduktion av kurser sker i Gävle eller via distansöverbryggande teknik. Seminarier, examination och annan undervisning kan förläggas till Gävle upp till 5 tillfällen per termin. Ett sådant tillfälle kan vara under en dag eller några dagar i följd. Mer i vissa kurser och mindre i andra. I Gävle får du möjlighet att möta hela din klass och ingå i andra konstellationer som ger nya perspektiv på det du har läst och arbetat med i din studiegrupp.

Genom ditt deltagande i studiegruppens arbetsuppgifter tränas du i att tillämpa och relatera teoretisk kunskap till det sociala fältets frågor och problemställningar samt att integrera vetenskapligt kunskapssökande med det sociala arbetets arbetssätt. Pedagogiken medger goda möjligheter för dig att bli förberedd för den kommande yrkesfunktionen. Stor vikt läggs vid att du utvecklar en empatisk förmåga för att kunna möta människor i utsatta livssituationer.


Du kan bedriva del av utbildningen utomlands, och utbildningen förbereder för vidare studier på magister-, master- och forskarnivå.

Examen

Socionomexamen

Ämnen inom programmet år 1

Teori, praktik och personlig utveckling

I socionomprogrammet strävar vi efter att koppla ihop teori om människan och samhället med praktiska färdigheter och personlig utveckling. Studieuppgifterna bygger på att skapa förståelse för sociala problem och förändringsprocesser i nära anslutning till fältets praktik. Socionomutbildningen är en professionsutbildning och vi ser att kontakten med fältet är ett viktigt inslag i programmet. Vi har idag en väl utvecklad samverkan med yrkesverksamma socialarbetare. Under utbildningen läggs också vikt vid personlig och professionell utveckling genom självreflektion och samverkan med studiekamrater och lärare.

En kompetens som efterfrågas mer och mer

Som socionom arbetar du t.ex. inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, som kurator, familjerådgivare, kriminalvården, social omsorg, inom missbruksvård, i ledande befattningar inom omsorg om äldre och funktionshindrade och med myndighetsutövning m.m. Frivilligorganisationer och den privata sektorn efterfrågar i allt större utsträckning socionomer. För en del befattningar behövs yrkeserfarenhet som socionom och/eller vidareutbildning.

Efterfrågan på socionomer är stor, framför allt beroende på kommande pensionsavgångar.

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Socionomprogrammet är en akademisk utbildning där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en kurs inom programmet. VFU-kursen är en handledd kurs utanför Högskolan.

VFU-plats erbjuds oftast på den studieort du är antagen till eller dess omnejd. Observera att förhållanden på fältet kan påverka placering och att pendling ibland krävs till vissa placeringar.

Socionomprogrammets VFU

Kontaktperson

Åsa Vidman, profilbild

Åsa Vidman

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-23