Handledd verksamhets­förlagd utbildning (VFU) inom Socionom­programmet

Socionomprogrammet är en akademisk utbildning där handledd verksamhetsförlagd utbildning - VFU är en kurs inom programmet. VFU är en handledd kurs utanför högskolan, med behörighetskrav innan start. Kursen genomförs under termin 5 och är 22,5 hp.

Inom vilka områden kan man göra VFU?

Socialt arbete är ett brett område och VFU kan göras på de avtalsplatser högskolan har inom kommun, regioner och privat näringsliv. Där finns platser inom t ex socialtjänst, kriminalvård, elevhälsa, HVB-hem, psykiatri och hälsocentraler. Det går även att söka en egen plats där en socionom eller någon med likvärdig utbildning är verksam som kan fungera som handledare. Det är även möjligt att göra sin VFU utomlands, via sökta stipendium eller för egna medel.

Avtalsplatser

Högskolan i Gävle har avtal med ett visst antal VFU-platser på de studieorter där socionomprogrammet finns som distansutbildning. För att Högskolan ska kunna erbjuda handledda placeringar och att platserna håller en god kvalité, är avtalsplatserna viktiga. Avtalsplatser finns på studieorterna med omnejd.

VFU-handledare på fältet

För varje avtal högskolan har finns en lokal samordnare i några olika kommuner, som ansvarar för att utse de VFU-handledare som är lämpliga att handleda studenten under kursen. Efter kursen lämnar handledaren en bedömning till VFU-läraren. Bedömningen ingår tillsammans med de teoretiska examinationerna som underlag till betyg.

VFU-portal Canvas

Under placeringsarbetet behöver VFU-samordnare ha kontakt med de studenter som ska göra sin VFU under termin 5, och på Canvas finns ”VFU-portalen Socionom” där alla studenter enrollar sig och kommunicerar med VFU-samordnare HiG under placeringsarbetet. Studenten behöver bevaka kommunikationen på Canvas gällande VFU, även om de är upptagna av annan pågående kurs.

VFU Placeringsarbete

VFU-samordnare HiG påbörjar fördelningen av platser under vårtermin 4, i samarbete med lokala VFU-samordnare på fältet. Det finns lokala VFU-samordnare i varje avtalskommun. Studenten blir erbjuden en VFU-plats oftast på den studieort hen tillhör, med omnejd, men observera att fältets möjligheter att ta emot studenter påverkar var placering kan ske, och att viss pendling kan bli aktuell. Det är möjligt att söka egen VFU-plats, och då behöver HiG göra en överenskommelse med den platsen i god tid innan kursen börjar.

Önskemål om placering

VFU-plats erbjuds om möjligt på studieort med omnejd. HiG har avtalsplatser som varierar från år till år och därför finns sällan möjlighet att önska specifik plats, men ofta inom ett visst område. Om särskilda skäl föreligger att vara nära sin hemort, bör det kommuniceras tidigt i processen. Särskilda skäl kan vara förändrad familjesituation, sjukdom eller liknande.

Ansvar under VFU-processen

Student

 • Enrolla sig i VFU-portalen. Särskild inbjudan från VFU‑samordnare
 • Bevaka information i Canvas.
 • Bevaka sin behörighet och påbörja eventuell komplettering.
 • Ta del av VFU-platsens eventuella policys i samband med kursstart gällande t.ex. tider, klädkoder, mobilanvändande etc.

Avtalskommunernas lokala samordnare

 • Rekrytera VFU-platser att meddela till VFU-samordnare HiG.
 • Utse behöriga VFU-handledare i de olika verksamheterna.
 • Vara stöd till VFU-handledare vid behov.
 • Samverka och samarbeta med VFU-samordnare HiG under placeringsarbetet, och under kursen vid behov.

Högskolan;

 • Informera och kommunicera med student under placeringsprocessen.
 • Erbjuda student en VFU-plats. Observera att det ibland innebär viss pendling.
 • Göra överenskommelse med VFU-plats som student har sökt själv.
 • Samverka och samarbeta med VFU-samordnare på fältet under placeringsarbetet, och under kursen vid behov.
 • Erbjuda uppföljningssamtal efter halva tiden.
 • Försäkra student via Kammarkollegiets studentförsäkring.

 

Code of Conduct – VFU

Ta reda på och respektera VFU-platsens policy gällande t.ex. möteskultur, mobil­användande, klädkod, tider etc.

Sidan uppdaterades 2024-04-12