Examensarbete

Under sista terminen på Högskolans program ingår det vanligtvis att du ska göra ett examensarbete. Det finns olika riktlinjer för examensarbeten på Högskolan i Gävle, beroende på inom vilket program du studerar. På den här sidan har vi samlat sådant som du kan behöva veta inför ditt uppsats- och examensarbete.

Inför uppsats- och examensarbetet

Försättsblad för examensarbetet

Publicera ditt examensarbete

Alla uppsats- och examensarbeten ska publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet (Diva) efter godkännande av examinator. Information om hur du publicerar din uppsats eller examensarbete i Diva hittar du här:

Akademispecifika riktlinjer

Akademin för hälsa och arbetsliv

På Akademin för hälsa och arbetsliv finns det riktlinjer för examensarbetena inom vissa program. Dessa är:

Akademin för teknik och miljö

Teknik och datavetenskap

Examensarbetet söks som en vanlig kurs på antagning.se. Antagna studenter ska vid kursens start lämna in blankett för ansökan om examensarbete tillsammans med en beskrivning av projektet (ca en A4-sida). Dessutom skall studenten bifoga ett studieintyg från Ladok.

Den studerande skall opponera vid redovisningen av ett examensarbete och närvara vid redovisningen av ytterligare minst två examensarbeten under studietiden. I examensboken fyller examinator i vilka redovisningar du närvarat vid/opponerat på. Examensboken skall lämnas in till akademins kansli.

Akademin för utbildning och ekonomi

Ekonomprogrammet och Fastighetsmäklarprogrammet

Ekonom- och fastighetsmäklarprogrammens studenter får de aktuella blanketter som behövs i sin välkomstinformation inför kursstarten.

Behöver ditt arbete granskas av Forskningsetiska rådet?

Vanligtvis räknas inte examensarbeten på grund- eller avancerad nivå som forskning och omfattas då inte av de krav på etikprövning som anges i lagen. Avser examensarbeten människor ska examensarbetet (projektplanen) granskas av Forskningsetiska rådet och ett s.k. yttrande inhämtas. Mer om vilka examensarbeten som omfattas och när du behöver forskningsetiska rådet yttrande finns att läsa på Forskningsetiska rådets sida. Där finns även en checklista som med ja- och nej-frågor som visar om ditt planerade arbete behöver granskas.

Forskningsetiska rådet Länk till annan webbplats.

Ansöka om kurs- och examensbevis

När du är klar med dina studier och vill ta ut din examen är det du själv som ansöker om den. För dig med ett aktivt konto sker det i Ladok.

Mer information om hur du ansöker om ditt examensbevis, examensregler och annat som du behöver veta om din examen finns guiden.

Mer informationom kurs- och examensbevis

Sidan uppdaterades 2024-05-08