Studieuppehåll och studie­avbrott

Vill du göra ett uppehåll i dina studier eller vill du sluta studera på ditt program eller en kurs? Här finns information om skillnaderna mellan studieuppehåll och studieavbrott och du ansöker.

Uppehåll i studierna

Om du av någon anledning vill göra ett uppehåll med studierna inom ditt program men vill kunna återuppta dina studier efter uppehållet – då behöver du ansöka om studieuppehåll.

Avbryta studierna helt

Om du vill avsluta dina studier i förtid ska du istället göra en anmälan om studieavbrott. Anmälan om studieavbrott innebär att du stryks från aktuella deltagarlistor, adresslistor och så vidare, från och med avbrotts­datumet. En avbrottsnotering läggs även in i studie­dokumentations­systemet Ladok. En anmälan om studieavbrott är alltså ett definitivt ställningstagande om att avsluta ditt program eller kurs.

Mer om studieuppehåll

När kan du ansöka om studieuppehåll?

Endast programstudenter kan beviljas studieuppehåll vid Högskolan i Gävle. Du kan ansöka om studieuppehåll först när du är registrerad i Ladok och har påbörjat din utbildning. Du kan ansöka om en eller max två terminer i taget. Kontakta studievägledningen via e-post studentsupport@hig.se om du har frågor angående studieuppehåll.

Ansök om studieuppehåll

Du ansöker om studieuppehåll genom att fylla i webbformuläret "Ansök om studieuppehåll på program". När du ansöker om uppehåll är det viktigt att du tänker på att komma tillbaka till studierna efter uppehållet enligt hur din studieplan ser ut och att du uppfyller behörighets­kraven för de kurser som ska läsas den termin då studierna återupptas. För studieplanering vänligen ta kontakt med ansvarig utbildningsledare för ditt program. Beslut på ansökan skickas till den sökande inom 2–3 veckor.

Information om vad som gäller om du har studiestöd från CSN Länk till annan webbplats.

Överklagan av beslut

Om ansökan om studieuppehåll inte har beviljats kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska diarienummer anges och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) men insändas till Registrator vid Högskolan i Gävle (HiG), 801 76 Gävle. Den ska ha inkommit till HiG inom tre veckor från den dag du fick del av beskedet.

Slutföra påbörjade kurser

Du kan inte registrera eller omregistrera dig på kurser inom programmet under ditt studieuppehåll. Men du har möjlighet att slutföra påbörjade kurser (så kallade rester) inom programmet under ditt studieuppehåll. Ta kontakt med oss på studentsupport@hig.se om du vill slutföra kurs(-er).

Återgå till studierna efter studieuppehåll

Du har ett eget ansvar att anmäla dig till de aktuella programkurser som hör till den termin som du har fått beviljad platsgaranti att börja studera igen. Anmälan görs via antagning.se senast 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen.

Om du redan varit registrerad på en kurs och tagit poäng på den så ska du fylla i och skicka in en ansökan om omregistrering till oss.

Om du inte återupptar dina studier enligt ditt beviljade studieuppehåll så riskerar du att förlora din studieplats.

Mer om studieavbrott

Studieavbrott på program​

En anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att avsluta ditt program. När du gör ett studieavbrott läggs en avbrotts­notering in i Ladok från och med avbrottsdatumet.

Det är mycket viktigt att du kontrollerar att alla avklarade poäng blivit inrapporterade i Ladok innan du lägger in om studieavbrott. Kurser inom programmet kan inte slutföras efter avbrottsdatumet. De poäng som du har godkänts på under din studietid på programmet berörs inte, utan ligger kvar i Ladok.

Avbrott på program lägger du själv in i Ladok. När du är inloggad klickar du på den utbildning som du vill avbryta. Välj “jag vill inte läsa denna utbildning”, nu öppnas en dialogruta med information om vad avbrottet innebär och där bekräftar du ditt val. Sker avbrottet inom tre veckor från kursstart ska du även anmäla det till Antagning.se. Läs mer under rubriken "Tidigt studieavbrott på program".

Om du läser ett program med en inriktning var noga med att det är själva programmet du ska lägga in avbrott på och inte inriktningen. Kontakta studievägledningen via e-post studentsupport@hig.se om du är har frågor angående studieavbrott.

Läs mer om hur studieavbrott kan påverka ditt studiestöd från CSN Länk till annan webbplats.

Tidigt studieavbrott på program

Om du avbryter dina studier på programmet inom tre veckor från programstarten (så kallat tidigt avbrott), så ska du lägga in avbrott på programmet i Ladok och även lämna återbud via ”Mina sidor” på Antagning.se.

Om du inte har hunnit få studieresultat på någon kurs i programmet har du möjlighet att söka programmet på nytt på Antagning.se

Studieavbrott på kurs

En anmälan om studieavbrott på kurs är ett definitivt ställnings­tagande om att avsluta en kurs. Studieavbrott på en kurs anmäler du direkt i Ladok. Om du gör ditt avbrott på kurs inom tre veckor från kursstart (så kallat tidigt avbrott) så ska du också lämna återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen innan du har hunnit få något studieresultat har du möjlighet att söka om kursen igen via antagning.se. Om du har hunnit examineras på kursen så behöver du skicka in en ansökan om omregistrering, det sker dock i mån av plats.

Information om kursregistrering och omregistrering på kurs

Anmälan om studieavbrott på kurs via Ladok Länk till annan webbplats.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Studieuppehåll

Så här definierar Universitets- och högskolerådets författningssamling ett studie­uppehåll:

3 § Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten.

4 § Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmakts­anställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

5 § Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Ett beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta.

Föreskrifter om ändring i Universitets- UHRFS 2016:1 och högskolerådets föreskrifter (UHRFS2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-05-14