Sök

Om arbetsplatsen

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 370 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 17 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar. Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Forskarutbildning i didaktik finns vid Avdelningen för utbildningsvetenskap som bland annat ansvarar för högskolans lärarutbildningar, samt magister och masterutbildning i utbildningsvetenskap med inriktning mot verksamhetsutveckling. Vid avdelningen, som har 60 medarbetare, bedrivs forskning i didaktik genom väletablerade forskargrupper. Forskning om didaktik studerar i stora drag (relationer mellan) innehåll, lärare och lärandesubjekt samt frågeställningar såsom varför undervisning byggs upp som den gör (syfte), vad för mål och innehåll som väljs ut, hur utbildning ska bedrivas och utvärderas (metoder), vem den riktar sig till och när/var den bäst ska bedrivas.

Avdelningen för utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle utlyser härmed en utbildningsplats på forskarnivå (240 högskolepoäng) med doktorsexamen som slutmål. Den forskarstuderande knyts till examentillståndsområdet Utbildningsvetenskap och antas i forskarutbildningsämnet didaktik.

Arbetsuppgifter

Doktoranden skall främst ägna sig åt att genomföra vetenskapliga studier samt genomgå kurser om minst 80 högskolepoäng. Utbildningen innefattar författande av en vetenskaplig sammanläggningsavhandling motsvarande 160 högskolepoäng. Doktoranden får i begränsad omfattning även arbeta med utbildning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger utbildningstiden i motsvarande omfattning. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Doktoranden förväntas utföra den absoluta merparten av sitt arbete i Gävle.

Ett centralt fokus i doktorandtjänsten är att studera förutsättningar, genomförande och effekter av det individuella- och organisatoriska lärande som sker i små- och medelstora företags digitala transformationsprocesser, inklusive det företagsfrämjande systemets roll och funktion i dessa processer. Förutsättningar för detta skapas genom doktorandens deltagande i projektet Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM). Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Gävleborg (via ERUF), samt Högskolan i Gävle. Läs mer om projektet STRIM och tjänsten här: https://www.hig.se/4.1cdac676187eae280d33f2f.html

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till forskarutbildning i didaktik krävs att den sökande med godkänt resultat har genomfört kurser inom utbildning på lägst grundnivå innefattande minst 90 hp didaktik. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Behörigheten ska ha uppnåtts senast samma datum som sista ansökningsdag. Arbetsuppgifterna kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra i team samt en god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet såväl nationellt som internationellt.

Urvalet av sökande till en studieplats sker på basis av den sammanvägda bedömningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Urvalsproceduren grundar sig på följande kriterier för bedömning av de sökande:

• formell behörighet för att antas till forskarutbildning

• relevans och omfattning av utbildningsbakgrund

• kvaliteten i den sökandes publikationer (uppsatser, examensarbeten eller motsvarande)

• erfarenhet av forskningsrelaterat arbete, med avseende på både mängd och innehåll och/eller annan arbetslivserfarenhet av relevans för forskarutbildningen

• kompetens och inriktning i relation till den specifika studieplatsen

• förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning mot bakgrund av inlämnad preliminär forskningsplan, övriga handlingar, intervju och eventuella arbetsprov/tester

• förmåga att bidra till den vetenskapliga miljö där forskarutbildningen ska äga rum

• omdöme från referenser

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande (HF 7 kap 41 §).

Om anställningen

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde 1 augusti 2023 eller enligt överenskommelse.

Antal platser: 1

Plats: Gävle, Gävleborgs län

Övrig information

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 7 juni 2023

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2023/214

Ansökan till utbildningsplats ska åtföljas av: meritförteckning, dokument som styrker din grundläggande behörighet, en preliminär forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet i relation till projektet STRIM (max fem sidor exkl. referenser), ett personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställning, en förteckning över referenspersoner och kopior på tidigare arbeten (t.ex. examensarbete, eventuell vetenskaplig publikation) samt övriga handlingar du önskar åberopa.

För sökande med examina från utländska lärosäten: Auktoriserad översättning till svenska eller engelska av alla dokument måste bifogas, såvida de inte är utformade på norska, danska eller engelska.


Ansök


Kontakt

Annika Elm
Avdelningschef
Telefon: 026-64 85 00 (vxl)
E-post: annika.elm@hig.se

Björn Haglund
Studierektor
Telefon: 026-64 85 00 (vxl)
E-post: bjorn.haglund@hig.se

Facklig(a) företrädare

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Sveriges Lärare
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Annette Gustafsson
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: annette.gustafsson@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)