IT i lärande

IT i lärande är en forskningsgrupp inom området utbildningsvetenskap. Forskningsgruppen studerar villkor för användning av IT inom utbildning.

Inom forskningsgruppen IT i lärande undersöks och utvecklas villkoren för användning av interaktionsteknologi (IT) som stöd för undervisning och lärande i olika sammanhang. Forskningsgruppen har även som ambition att via exempelvis designbaserad forskning bidra till utvecklingen av en professionell digital kompetens hos olika aktörer som arbetar med att skapa förutsättningar för lärande. Sådana samarbeten sker exempelvis inom lärarutbildningen, och inkluderar såväl lärarutbildare som studenter. Samverkan sker med lärare och IT-pedagoger i ett flertal kommuner i Gävleborgsregionen samt med andra lärosäten.

Pågående forskningsprojekt

Här är ett urval av de forskningsprojekt som drivs inom ramen för forskningsgruppen

Inom ramen för Digital Learning Lab (DLL) genomförs explorativa studier tillsammans med lärare för att undersöka utmaningar och möjligheter med att använda VR för undervisning och lärande. Studierna berör t.ex. undervisning inom högre utbildning och i olika ämneskontexter på gymnasiet. I det senare fallet samarbetar vi idag med lärare i Gävle och Sandviken, bland annat inom ramen för den sk. ULF-samverkan. Länk till annan webbplats.

Forskningsgruppen undersöker som del av ett externt utvärderingsuppdrag de upplevelser och uppfattningarna som grundskollärare och elever har av den så kallade en-till-en satsning som en kommun i regionen inledde för drygt ett decennium sedan (en-till-en betyder att varje elev har tillgång till en egen digital enhet för sina studier).

Sara Mörtsell (doktorand GRADE). Studerar användningen av digitala teknologier i gymnasieskolan.

Amelie Nebes (Doktorand UPGRADE), Studerar användningen av digitala system i kvalitetsarbete i förskolor.

Linus Ellström (Doktorand i didaktik) studerar hur lärande tolkas, begripliggörs och representeras inom organisationer som befinner sig i en digital transformationsprocess.

Avslutade forskningsprojekt

Göran Fransson i samarbete med partners vid Umeå universitet (Ola J. Lindberg och Anders D. Olofsson). Projektet pågick under åren 2015–2020 och finansierades av Vetenskapsrådet.

Forskningsprogram Digitalisering, teknologier, media och lärande

Ett centralt nav i forskningsgruppens verksamhet är forskningsprogrammet Digitalisering, teknologier, media och lärande (DTML) som ingår i det Strategiska forskningsområdet (SFO) Innovativt lärande.

Kan virtual reality användas i skolans undervisning?

En filmad föreläsning som spelades in av SVT/UR under början av april 2021. Jörgen Holmberg och Göran Fransson berättar om möjliga användningsområden för Virtuella verkligheter (VR) i skolans undervisning och hur praktiknära forskning kan vara en framkomlig väg för att undersöka möjligheter och utmaningar i ett sådant användande. Exempel på lärares, forskares och lärarstudenters erfarenheter från olika forsknings- och samarbetsprojekt presenteras. Göran Fransson gick dessvärre bort strax efter inspelningen.

Medlemmar IT i lärande

Forskargruppens medlemmar

Maryam Bourbour, lektor i pedagogik
Johan Christensson, lektor i svenska språket (forskningsledare)
Linus Ellström Länk till annan webbplats., doktorand i didaktik
Tobias Fredlund, lektor i didaktik
Jörgen Holmberg, lektor i didaktik
Niklas Humble, lektor i datavetenskap
Johan Liljestrand, docent i pedagogik
Henrik Lundström, adjunkt i didaktik
Davoud Masoumi, docent i didaktik
Sara Mörtsell Länk till annan webbplats., doktorand i didaktik
Amelie Nebes Länk till annan webbplats., doktorand i pedagogik
Jan Sjölund, adjunkt i svenska språket
Elisabeth Taube, adjunkt i didaktik
Maria Uggla, adjunkt i didaktik
Kristina Walldén-Hillström Länk till annan webbplats., adjunkt i didaktik
Claes Westelius, adjunkt i didaktik


Respektive forskares publikationer hittar du i deras forskarpresentation (klicka på namnet)

Ny artikel

Med fokus på kameran som resurs för delaktighet i förskolan, publicerad inom ramen för gruppens forskning.

”Titta, jag ser dig!” – kameran som resurs för delaktighet i förskolan Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-05-17