Bedömning med hjälp av AssCE-formulär under verksamhetsförlagd utbildning

Syftet med AssCE-formulären är att utgöra ett stöd och förtydligande av lärandemålen då studentens utveckling skall bedömas. AssCE-formulären kan även användas som stöd för att ge kontinuerlig feedback under utbildningsperioderna, samt när studenterna formulerar egna lärandemål för en utbildningsperiod.

Bedömningsformulären

Formulären finns nedan för påseende och om ni vill använda dem vänligen kontakta:

Anita Nyström, Avdelningen för vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
E-post: anita.nystrom@hig.se

Gunilla Mårtensson, Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle
E-post: gunilla.martensson@hig.se

Ylva Pålsson, Avdelningen för vårdvetenskap, Högskolan i Gävle.
E-post: ylva.palsson@hig.se

Ange vilken nivå av utbildning där du tänker använda AssCE-formulären och på vilket lärosäte du arbetar.

Bedömningsformulär AssCE Grundnivå Pdf, 427.2 kB.
Instruktion AssCE grundnivå Pdf, 158.4 kB.
Bedömningsformulär AssCE avancerad nivå Pdf, 492.8 kB.
Instruktion AssCE avancerad nivå Pdf, 116.3 kB.
Bedömningsformulär AssCE Barnmorskeutbildningen Pdf, 756.5 kB.
Instruktion AssCE Barnmorskeutbildningen Pdf, 48.8 kB.

AssCE-formulär, grund- och avancerad nivå


Under de verksamhetsförlagda delarna av sjuksköterskeutbildningen, specialist­sjuksköterske­utbildningarna och barnmorskeutbildningen är det handledande sjuksköterskors uppgift att stödja studenternas utveckling och också bedöma i vilken grad studenterna utvecklat sin kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt. Dessa begrepp är övergripande beskrivningar av mål i utbildningar på högskolenivå. I de olika kursplanerna där verksamhetsförlagd utbildning ingår är dessa uttryckta som lärandemål, som ska uppfyllas. Hur väl studenten uppnått lärandemålen avgör studentens betyg i en kurs. Syftet med AssCE-formuläret är att utgöra ett stöd och förtydligande av lärandemålen då studentens utveckling skall bedömas. Det är också studentens ansvar att skatta sina förmågor inom dessa uppräknade områden.

AssCE-formulären med beskrivna faktorer är utvecklade från nationella direktiv för respektive utbildning (SFS 1992; SFS:1993) samt internationella riktlinjer (ICN 2008). De olika formulären, både för grundutbildningsnivå och för avancerad nivå, består av 21 faktorer uppdelade i fem områden. Faktorerna är beskrivna i två nivåer av målupp­fyllelse, God respektive Mycket god måluppfyllelse, och tydliggör hur kunskapsnivån och utvecklingen kan se ut inom en faktor. AssCE-formulären har ett generellt innehåll som gäller respektive utbildning i sin helhet, vilket innebär att olika faktorer i formulären kan bli olika betonade och betydelsefulla beroende på lärandemålen i en enskild kurs.

AssCE-formulären kan användas, förutom vid halvtidsdiskussion och avslutande bedömningsdiskussion, också som stöd för att ge kontinuerlig feedback under utbildningsperioderna, samt när studenterna formulerar egna lärandemål för en utbildningsperiod. I instruktionerna till AssCE-formulären finns ytterligare information hur formulären skall användas under verksamhetsförlagd utbildning.

Utveckling av bedömningsformulären

AssCE-formuläret för grundnivå har funnits sedan slutet av 1990-talet. Formuläret har omarbetats kontinuerligt efter synpunkter som framkommit i utvärderingsstudier (Löfmark och Thorell-Ekstrand 2000; 2004; 2014) och workshopmöten anordnade under 2013 och 2014. Senaste workshopmötet hölls på Högskolan i Gävle 12-13 juni 2019 med deltagare från 6 lärosäten. Deltagarna ansåg att möjligheten att diskutera goda erfarenheter och hur man löser svårigheter att använda AssCE-formuläret som oerhört värdefullt i gruppdiskussioner. Under workshopmötena delas erfarenheter av att använda AssCE mellan lärarna och aktuella studier presenteras och diskuteras. Nästa workshopmöte planeras till juni 2020.

Aktuella publikationer som gäller AssCE-formuläret är en valideringsstudie (Löfmark och Mårtensson, 2017) och en studien av Engström et al. (2017) visar att AssCE var stödjande för studenternas lärande och hade samband med i vilken utsträckning bedömningsdiskussionerna fokuserade på studenternas kunskaper, färdigheter och professionella förhållningssätt. En annan studie av Vae et al. (2018) visar att student och handledare (i par) hade både likartade och skilda synpunkter och erfarenheter av bedömningsdiskussionerna. Student och handledare beskrev båda att AssCE-formuläret gav stöd i diskussionerna men att det fanns en osäkerhet inför förberedelser av bedömningsdiskussionerna. Studien visar också att återkopplingen till studenterna hade mer fokus på vad studenterna skulle träna på och utveckla och mindre på konstruktiv feedback. Även lärarnas erfarenheter av att använda AssCE och delta i bedömningsdiskussioner tillsammans med studenter och handledare har undersökts (Löfmark et al., 2019). Studien visar att lärarna med stöd av AssCE i diskussionerna uppmuntrade och gav feedback samtidigt som de kontrollerade studenternas kunskaper och förväntade studieresultat.

Bedömningsformuläret för avancerad nivå utarbetades i en första version 2008, men har efter hand utvecklats och förändrats. Innehåll, användning och förslag till revidering har diskuterats under workshopmöten anordnade under 2014 - 2018 (sammanlagt 6). Ett reviderat formulär och en instruktion gemensamt för alla specialistsjuksköterskeutbildningar används sedan höstterminen 2015. Ett AssCE-formulär för barnmorskeutbildningen är samtidigt utvecklat och används på ett antal lärosäten fr o m vårterminen 2016. Erfarenheterna av att använda de nya versionerna följs upp under återkommande workshopmöten och nästa möte är planerad till 2020. En valideringsstudie av formuläret för avancerad nivå är genomförd och nyligen publicerad.

AssCE-formulären för grund- och för specialistsjuksköterskeutbildningar finns översatta till engelska.

Film om bedömningsformuläret AssCE

Filmen om AssCE-formuläret är en nyproducerad videofilm som ger konkret information om hur bedömningsformuläret kan användas under sjuksköterskestudenternas verksamhetsförlagda utbildning. AssCE står för Assessment of Clinical Education. I filmen betonas hur planering och uppföljning med AssCE-formuläret som underlag kan ge stöd och struktur i samtalen mellan student och handledare och i tre-partssamtalen mellan student, handledare och lärare för att nå lärandemålen i en kurs.

AssCE-formuläret är utvecklat av Anna Löfmark och Gunilla Mårtensson, anställda vid Högskolan i Gävle. Videofilmen har producerats i ett samarbete med IKT-pedagogerna Göran Bertils och Åke Wall samt kommunikatör Marie Hägg. Medverkande i videofilmen är Julia Högnelid, Anna Danhard och Ylva Pålsson, alla anställda vid akademin och verksamma i sjuksköterskeprogrammet.

Länk till filmen Länk till annan webbplats.

Följande publikationer innehåller studier av bedömningsformuläret AssCE

Grundnivån

(Publikationerna ordnade efter årtal med de senast publicerade överst)

Löfmark, A., Mårtensson, G., Vae, KJ., Engström, M.(2019).Lecturers' reflection on the three-part assessment discussions with students and preceptors during clinical practice education: A repeated group discussion study Nurse Education in Practice 36, 1-6.

Vae, KJ., Engström, M,, Mårtensson, G., Löfmark, A. (2018). Nursing students' and preceptors' experience of assessment during clinical practice: A multilevel repeated-interview study of student–preceptor dyad. Nurse Education in Practice 30, 13-19.

Engström, M ., Löfmark, A., Vae, KJ., Mårtensson, G. (2017). Nursing students perceptions of using the Clinical Education Assessment tool AssCE and their overall perceptions of the clinical learning environment - A cross-sectional correlational study. Nurse Education Today 22 (51), 63-67.

Löfmark, A., Mårtensson, G. (2017). Validation of the tool assessment of clinical education (AssCE): A study using Delphi method and clinical experts. Nurse Education Today 50,82-86.

Löfmark, A., Thorell-Ekstrand, I. (2014). Nursing students’ and preceptors’ perceptions of using a revised assessment form in clinical nursing education. Nurse Education in Practice 14(3), 275-80.

Löfmark, A., Thorell-Ekstrand, I. (2004). An assessment form for clinical nursing education: a Delphi study. Journal of Advanced Nursing 48(3), 291-298.

Löfmark, A., Thorell-Ekstrand, I. (2000). Evaluation by nurses and students of a new assessment form for clinical nursing education. Scandinavian Journal of Caring Sciences 14, (2), 89-96.

Avancerad nivå

Mårtensson, G., Lind, V., Edin, K., Hedberg, P., Löfmark, A. (2020). Development and validation of a clinical assessment tool for postgraduate nursing education: A consensus-group study. Nurse Education in Practice 44.

Övrig litteratur


Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Högskolelagen (SFS 1992:1434). Stockholm: Utbildningsdepartementet.

International Council of Nurses (ICN) (2008). Nursing care continuum framework and competencies. Geneva: International Council of Nurses

Ja, mejla Anita Nyström eller Ylva Pålsson och ange vilken nivå av utbildning där ni tänker använda AssCE- formulären och lärosäte. Genom den informationen kan ni få inbjudan till kommande workshopmöten.

Nej. Innehållet i formuläret är copyrightskyddat. Det framgår i fotnoten, där det också står vilka personer som har upphovsrätten.

Inom sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Gävle (HiG) testas just nu AssCE som en app/webbsida. Hittills har erfarenheten i verksamheterna och bland studenterna varit övervägande positiva. Projektet är ett 3-årigt samarbete med appföretaget MOSO samt två lärosäten, Lovisenberg Diakonale Högskole (LDH) samt Universitetet i Agder (UiA). Parallellt med detta bedrivs också ett projekt att använda AssCE i digital form via Canvas. Om du är intresserad av projekten och vill veta mer kan du kontakta Anita Nyström anita.nystrom@hig.se eller Ylva Pålsson ylva.palsson@hig.se.

Sidan uppdaterades 2024-05-21