Om Urban Studio

Programmet siktar på att få till stånd en mer hållbar stadsutveckling som också bidrar till att höja människors välmående. Det inkluderar att man utvecklar städer för miljöns bästa med människan i centrum och att man inte går utanför gränserna för vad vår planet klarar av.

En forskningsmiljö för att stimulera tvärvetenskaplig forskning

Forskningen finansieras i huvudsak av Högskolan i Gävle men även genom forskningsbidrag. Forskningsteamet har också en dialog om att göra Gävle kommun delaktig i arbetet. Cirka 20 forskare med olika bakgrund och kompetens från Högskolan har intresserat sig för att jobba eller på annat sätt bidra till forskningen. Programmet har samarbete med flera forskningsnätverk på både internationell och nationell nivå. Man eftersträvar ett tvärvetenskapligt synsätt på stadsutvecklingen det vill säga forskning som involverar kunskaper från skilda vetenskapsgrenar. Och det gör man genom att integrera och länka samman olika teman inom exempelvis miljöpsykologi, GIS (Geografiska Informationssystem), geografi och miljöteknik.

Forskningsmål

Den stora framtidsutmaningen ligger i att skapa hållbara stadslandskap för 2,7 miljarder nya stadsmänniskor. Denna utmaning handlar om att skapa en hållbar markomvandling av en yta motsvarande hela Sydafrika med en ökad efterfrågan på naturresurser från vår planet. Denna omvandling sker också i kombination med en rådande stadsförtätningstrend, storskalig förlust av ekosystem och biologisk mångfald, ökade samhällsklyftor, förändrade matvanor och en digital omdaning av viktiga samhällsfunktioner, som i sin tur leder till nya samhällsutmaningar som är viktiga att belysa i forskningen och som kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

Forskningen som bedrivs inom Urban Studio hämtar inspiration från teorin om sociotekniska system – hållbarbarhetsförändringar där bland annat energilösningar, digitalisering, stadsutformning och transporter står i fokus. Denna integreras tillsammans med teorin om social-ekologiska system – med fokus på att bygga buffertförmåga (resiliens) mot rådande globala miljöförändringar och att skapa ökade förutsättningar för människors välbefinnande och byggandet av social hållbarhet. Forskningen syftar därför till att ge ett mer holistiskt perspektiv, en helhetssyn på hållbar stadsutveckling. Det unika målet är att skapa lösningar för en mer ekologiskt förankrad, nyskapande och lokalt livskraftig stadsutveckling. En strävan är att bidra till global hållbarhet genom en smartare utveckling av våra städer.

Urban Studio kommer bland annat att koncentrera sig på forskning som är tänkt att bidra till en mer hälsofrämjande stadsutveckling och som skapar bättre förståelse för hur man stärker psykologiska kopplingar mellan människa och natur. Vad för slags kvalitéer i miljön kan bidra till att människors hälsa stärks i stadsmiljö? Hur utformar vi social-ekologiska system för att göra det möjligt för fler människor att känna samhörighet med sina stadskvarter? Hur resilienta, motståndskraftiga, är städer i relation till förväntade risker förknippade till rådande växthuseffekt? Urban Studio har ett rikt nätverk av samarbetsparter i Sverige och utomlands för att svara just på sådana forskningsfrågor.

Unga forskare

Projektet kommer också att ge unika möjligheter för unga forskare, doktorander och postdoktorer att fördjupa sina kunskaper i tvärvetenskaplig forskning. Studion kommer därför fungera som en forskningsplattform för nästa generation unga forskare inom området för hållbar stadsutveckling. Deras arbete kommer även att stärkas genom andra aktiviteter vid Högskolan i Gävle. Detta hjälper både erfarna och unga forskare kopplade till Urban Studio att bygga ett nätverk och visa upp sin forskning för en mångfacetterad vetenskaplig publik.

Akademiska samarbeten

Urban Studio kommer att ha en unik position att leda forskning om hållbarhet i svenska städer genom sitt samarbete med framstående nationella och internationella akademiska nätverk. Stephan Barthel, föreståndare för projektet, har tillsammans med forskningskoordinator Johan Colding etablerat nätverkssamarbeten med:

  • Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien
  • Stockholm Resilience Centre (Stockholms universitet)
  • Chalmers (The Spatial Morphology Group [SMoG])
  • KTH Arkitekturskolan
  • Högskolan i Gävle

Denna sammansättning av forskare ger ett stort akademiskt nätverk av internationellt ledande forskare inom social-ekologiska urbana system och spatial morfologi. Spatial morfologi handlar om stadens utformning och dess rumsliga struktur och hur denna påverkar människors beteenden och olika former av aktiviteter i staden.

Ett potentiellt viktigt samarbete är också att analysera hur stadsomgivningarna påverkar människors hälsa. Detta samarbete har föreslagits att realiseras med BERTHA-gruppen vid Aarhus Universitet, Danmark, och med Centrum för Forskning och Utveckling, Region Gävleborg. BERTHA-gruppen ligger i fronten inom ämnet geohälsovetenskap. Detta potentiella samarbete kan även gynnas av Future Position X (FPX) och Gävle Innovationsarena som utgör en mötesplats för forskare, företag och andra aktörer. Kopplat till forskning om den socialt hållbara staden kommer Urban Studio även att samarbeta med forskningen kring psykologiska studier om hållbarhet vid Aalto Universitet i Finland och gruppen för det nationella nätverket för miljöpsykologi i Sverige.

Samarbeten med andra utanför akademin

Urban Studios tvärvetenskapliga forskningsprogram kommer att etablera och stärka kontakter även med andra stadsbyggnadsaktörer utanför akademin. Programmet samarbetar officiellt med Region Gävleborg inom området Smarta och Hållbara städer och Samhällen, och vill öka samarbetet med kommuner inom området. Detta kommer bland annat att ske genom en tvärvetenskaplig metodik som ger grunder till samskapande (co-creation), nya kunskaper, insikter och nya miljötekniska lösningar baserade på social-ekologiskt tänkande.

Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-05-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)