Överklaganden

Vissa beslut som fattas av Högskolan i Gävle kan över­klagas till Över­klagande­nämnden för högskolan. Över­klagande­nämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva över­klaganden av vissa beslut fattade inom högskolan.

Vilka beslut får överklagas?

På beslut som kan överklagas finns det alltid en besvärshänvisning. Besvärshänvisningen talar om hur, inom vilken tid och var beslutet kan överklagas. I kapitel 12 i Högskoleförordningen framgår vilka beslut som kan över­klagas. Överklagande­nämnden har även gjort en samman­ställning över vilka beslut som kan över­klagas till dem.

Så här gör du för att överklaga

Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange följande:

  • vilket beslut som överklagas. Bifoga gärna beslutet.
  • vilken ändring du vill ha på beslutet.
  • motivering till varför du anser att beslutet är felaktigt
    adress och kontaktuppgifter.

Mer information om att överklaga (Överklagandenämnden) Länk till annan webbplats.

Vart ska överklagandet skickas?

Din överklagan ska skickas till registrator vid Högskolan i Gävle. Mejla till registrator@hig.se eller skicka din överklagan till följande adress:

Överklagandenämnden för högskolan
Högskolan i Gävle
Registrator
801 76 Gävle

Överklagande av antagningsbesked

Om du ska överklaga ett beslut gällande anmälan och behörighet ska du använda formuläret som finns på antagning.se.

Överklaga i rätt tid!

Överklagandet ska ha kommit till Högskolan i Gävle inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om överklagandet kommer in för sent kan det komma att avvisas. Överklagandet lämnas alltid vidare till Överklagandenämnden för högskolan.

Sidan uppdaterades 2024-05-17