Handledare för lärarstudenter

Information för dig som tar emot studenter i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Att leda till ledarskap

Att vara handledare (tidigare benämning var lokal lärarutbildare, LLU), innebär att ha mandat, att vara en del av lärarutbildningen, att ha ett uppdrag som innebär att undervisa studenter tillsammans med övriga lärare i kursen och vara en förebild.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är basen i hela lärarutbildningen. Det ger möjligheter att vägleda och visa på vad studenten behöver träna på, att visa på yrkets olika delar och bredd samt att tydliggöra studentens progression.

Lärarutbildningen är också en del i det vi benämner bildning som omfattar både kunskaper och individens personliga utveckling. VFU ger möjlighet att på djupet tillägna sig kunskaper och genom det utvecklas som människa. Kommunikation är avgörande för självförtroende och ledarskap. Studenten kan uppleva sig vara i underläge då den är under utbildning och då VFU även innehåller moment av bedömning. Som handledare är det därför viktigt att vara lyhörd för studenten. Bekanta er med varandra för att skapa ömsesidig uppskattning och förtroende för varandra. Stöd studenten att våga misslyckas och att lyckas med att misslyckas. Det är genom att inte ha för höga krav och att misslyckas som man utvecklas.

Studenten ska under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, aktivt praktisera det som den läst om. Under VFU, är verksamheten på VFU-placeringen i fokus och den huvudsakliga inriktningen. Uppgifter från lärare på Högskolan i Gävle är tänkta att fungera i den ordinarie verksamheten.

Genom att låta studenten få den tid och det utrymme som den behöver i samtal ges möjlighet till professionsutveckling. Innan VFU-perioden påbörjas planeras det in tid i tjänstgöringen för kontinuerliga ostörda samtal med studenten varje vecka.

Studenten är under utbildning och ska ha möjlighet att utmanas och träna sitt ledarskap även om den är erfaren. Det kan se olika ut för olika studenter under olika perioder. Studenten är under utbildning och det är skillnad på att vara vikarie och student. Genom VFU får du som handledare del av kursens innehåll. VFU kan bli en naturlig del i din egen utveckling och i enhetens kvalitetsarbete.

Läs mer på Skolverkets sida: Inspiration och stöd i arbetet Länk till annan webbplats.

Handledarutbildning

Högskolan erbjuder regelbundet utbildning för dig som vill ta emot lärarprogramstudenter på VFU. Kurserna startar varje hösttermin och ges på kvartsfart. Sista anmälningsdag inför höstterminen 2024 är 15 april och anmälan öppnar omkring en månad tidigare.

Välkommen med anmälan till Högskolan i Gävles handledarutbildning Utbildning för lokala lärarutbildare 7,5 hp. Kursen startar varje höst och ges på kvartsfart. Sista anmälningsdag är den 15 april, men det kan finnas möjlighet att göra sen anmälan. Eventuella frågor om kursens innehåll besvaras av kursansvarig lärare Lotta Lindberg.

Utbildning för lokala lärarutbildare 7,5 hp Länk till annan webbplats.

Höstterminen 2023 startade vi en ny påbyggnadskurs som ger en fördjupning av professionsspecifika frågor i handledningsuppdraget av lärarstudenter.

Eventuella frågor om kursens innehåll besvaras av Cecila Eriksson.

Perspektiv på handledning av lärarstudenter inom verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp Länk till annan webbplats.

Högskolan i Gävles lärplattform Canvas

Högskolan använder lärplattformen Canvas både för studenter och handledare. Du får inloggningsinformation via e-post. Om du har frågor gällande Canvas kontaktar du Learning Center Länk till annan webbplats..

Bedömningsunderlag

Kursansvarig lärare tillhandahåller kursspecifikt bedömningsunderlag och annan kursinformation. I vissa lärarprogram finns möjlighet för dig som handledare att ta del av kursinformation via personlig inloggning i lärplattform. Där finns även möjlighet att skicka in bedömningsunderlag efter avslutad VFU.

Samverkan i samband med VFU-kurser

Högskolan i Gävle ansvarar för kursinnehåll och stöd till handledare och studenter. Kursansvarig och högskolans lärare ger stöd till handledare i deras arbete med handledning av studenter i form av information om kurs och kursinnehåll samt möjlighet till kommunikation, erfarenhetsutbyte och samverkan mellan studenter, högskolans lärare och alla handledare som ingår i kurs.

Lärarutbildardag och uppföljningsträffar

Utbildningsledarna i lärarprogrammen och verksamhetsledare VFU bjuder årligen in till en lärarutbildardag. Den riktas sig till alla handledare (tidigare benämning var lokala lärarutbildare, LLU), blivande handledare och skolledare. Innehållet är av mer övergripande karaktär för alla lärarprogram.

Vartannat år bjuder verksamhetsledare VFU in till s.k. uppföljningsträffar. Det är en mötesplats för att ta upp aktuella VFU-frågor och nätverka med andra handledare. Till dessa träffar är även lärare som kan tänka sig att bli handledare och skolledare välkomna.

Kontakt

Wenche Mörck Riekki, profilbild

Wenche Mörck Riekki

Verksamhetsledare VFU (lärarutbildningen)

VFU-nytt

VFU-NYTT är ett nyhetsbrev för den verksamhetsförlagda delen i lärarprogrammen på Högskolan i Gävle.

Nyhetsbrevet publiceras tre gånger per år och syftet är att sprida information och reflektioner till handledare, skolledare och andra intresserade.

Ansvarig för VFU-NYTT är verksamhetsledare VFU.

VFU-NYTT nr 2 2024 Länk till annan webbplats.

VFU-NYTT nr 1 2024 Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-07-05