VFU inom lärarutbildningen

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del i lärarutbildningen där läraryrkets praktik och teori knyts samman. På följande sidor har vi samlat information inför dina VFU-perioder.

Övergripande information i VFU-guiden

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i alla lärarprogram med sammanlagt 30 hp i flera kurser under tre olika terminer. Det innebär att en del av din yrkesutbildning sker på en förskola eller skola. VFU ger dig möjlighet att studera verksamheten och att under handledning gradvis utveckla och omsätta de teoretiska kunskaperna till praktik.

Högskolan i Gävle ansvarar för VFU-placeringar och alla placeringar sker genom samverkan mellan Högskolan, lokala samordnare och rektorer regionalt och nationellt. Placering sker både i kommunala och fristående skolor och förskolor. Högskolan ansvarar för att du som enskild student får en för utbildningen relevant placering gällande verksamhet.

Vi har samlat övergripande information i VFU-guiden. Den beskriver ansvar och roller och är tänkt som ett stöd för dig och alla övriga som deltar i genomförande av din VFU. I handboken för programmet, i utbildningsplanen och i översikten för alla VFU-kurser ser du vilka terminer VFU infaller. VFU är på heltid och under fastställda VFU-perioder. Det kommer en aktuell översikt varje ny termin. Eftersom vi vet att det kan vara många funderingar inför VFU har vi sammanställt de vanligaste frågorna och förkortningarna/begreppen.

VFU-guiden Pdf, 968.2 kB.

FAQ om VFU inom lärarutbildningen

Förkortningar och begrepp i samband med VFU

I samband med din VFU kommer du i kontakt med flera förkortningar och begrepp. I listan nedan har vi samlat dem tillsammans med en förklaring

Förkortningar

VFU: Verksamhetsförlagd utbildning
LSO: lokal samordnare för VFU

Begrepp

Bedömningsunderlag: varje VFU-kurs har sitt särskilda underlag som utgår
från kursmålen
Canvas: lärplattform som används av studenter och handledare
Handledare: undervisar under VFU på VFU-placeringen
Kursansvarig: ansvarig lärare för kurs på Högskolan
Progressionsmall: den särskilda mallen för varje lärarprogram som visar på utveckling under VFU från grundläggande, genom befästande, till fördjupade kunskaper och färdigheter
Regionen: kommuner inom Gävleborg samt delar av norra Uppland
Rektor: skolledare för förskola/skola
Samverkansskola/samverkansförskola: den övningsskola där studenten genomför VFU
Skolhuvudman: kommun, kommunal skola eller friskola
VFU-enheten: ansvariga för VFU-placeringar och allmänna VFU-frågor, VFU-handläggare och verksamhetsledare VFU
VFU-placering: den förskola/skola och det arbetslag där studenten
genomför VFU
VFU-period: den del av kurs som genomförs i samverkansskola
VFU-system: webbaserat system där student loggar in för att se sin placering
Utbildningsledare i program: ansvarig för övergripande frågor inom lärarprogram
”Utflykt”: studenten besöker annan pedagogisk verksamhet under bibehållen placering

VFU-placering

Du är vanligen knuten till samma samverkansskola eller samverkansförskola under hela utbildningen och lämnar önskemål om kommunplacering i början av programmet. VFU-placering garanteras i någon av våra samverkanskommuner i Gästrikland, Hälsingland och norra Uppland, men du kan även lämna önskemål om VFU-placering i andra kommuner.

För närvarande tar Uppsala kommun inte emot studenter på VFU i Ämneslärarprogrammen eller Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom följande ämnen: Engelska, Svenska, SO (Historia, Geografi, Religion och Samhällskunskap)

VFU-enheten vid Högskolan i Gävle ansvarar för att du ska få en relevant VFU-placering och alla placeringar sker genom samverkan i VFU-organisationen. Denna samverkan innebär bl.a. att aktuell skolhuvudman får ta del av ditt kommunönskemål inför placeringen och avtal.

Önskemål om VFU-placering

Illustration som visar beslutsvägen från registrering, önskemål om  placering till placering och kontakt med handledaren.

Du som börjar som ny student på lärarutbildningen hösten 2024 (tillhör kull H24) kommer att lämna önskemål om i vilken kommun du vill genomföra VFU.

VFU-placering ska ske på annan skolenhet än där du har anställning, nyligen har varit elev eller har någon anhörig/annan närstående. Undantag (inom särskilda ramar) gäller för programmen Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) där VFU kan göras på den egna arbetsplatsen samt för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7–9, matematik och teknik.

Meddela oss i samband med önskemålen om det finns någon förskola/skola där du inte kan VFU-placeras eller annan information som vi behöver i samband med placeringsarbetet.

Utifrån ditt valda önskemål av kommun startar placeringsarbetet. I möjligaste mån försöker vi tillsammans med skolhuvudman tillgodose önskemål om VFU-placering. Det är dock viktigt att påpeka att det är tillgången på handledare som avgör VFU-placering och som student måste du vara beredd på att resa inom en kommun, pendla eller alternativt byta bostadsort under din VFU.

Du kommer att få information via mejl i slutet av september om hur du lämnar önskemål i VFU-systemet. Kontakta VFU-enheten om du har frågor.

Besked om VFU-placering

Ett meddelande skickas till dig via e-post när din placering är klar och du kan se den tilldelade placeringen i VFU-systemet. Placeringarna för enskilda studenter blir klara vid olika tidpunkter. I vissa fall kan det dröja innan vi hör av oss till dig. Du som har önskat placering utanför vårt samverkans­område kan komma att få besked ganska nära starten för din VFU-period.

Studenter antagna ht 23 och tidigare. Du behåller vanligen din VFU-placering under hela utbildningen. Information om aktuell VFU-placering finns tillgänglig i VFU-systemet inför dina VFU-kurser.

Fokus och progression för VFU

Varje lärarprogram har en progressionsmall. Progressionsmallarna beskriver en gradvis utveckling under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i tre nivåer, från grundläggande via befästande till fördjupande. Progressionsmallarna är ett stöd för student och handledare i planering av VFU samt underlag för studentens reflektion och utveckling.

Viktigt inför din VFU-period

Kontrollera din VFU-placering i VFU-systemet. Ta del av progressionsmallen för ditt program och skriv ner dina förväntningar på VFU, t.ex. utifrån kursmål, progression och dina personliga mål.

Kontakta din VFU-handledare (tidigare benämning var lokal lärarutbildare, LLU) på samverkansskolan eller samverkansförskolan i god tid innan du ska ut på din VFU. Kontaktuppgifter hittar du genom att logga in i VFU-systemet och gå in på aktuell VFU-kurs.

Kursansvarig lärare tillhandahåller aktuell kursinformation som du som student sedan tar med dig till samverkansskolan inför planeringen av VFU. Kursinformationen hittar du på kursens sida i lärplattformen Canvas.

Utdrag från Polisens belastningsregister

För att påbörja din VFU måste du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister till rektor (eller motsvarande) på din partnerskola. Tänk på att beställa det i god tid innan din VFU-period.

OBS! Utdragets giltighetstid är ett år.

Under VFU-period

Du och din handledare, planerar och genomför VFU-perioden tillsammans med Högskolans lärare enligt kursens och samverkansskolans/samverkansförskolans intentioner. I Canvas ser du vad som gäller i din kurs. Du kommer också delta i s.k. trepartssamtal som är ett möte där du, din handledare och lärare i kursen reflekterar utifrån kursmål och dina erfarenheter under VFU.

Tillsammans med din handledare gör du en planering för hela VFU-perioden. Du följer i första hand din handledares schema. Planera in regelbunden ostörd reflektionstid tillsammans med din handledare. Planera även in arbetslagets aktiviteter. Du tar del av och skriver under samverkans­skolans/samverkansförskolans rådande sekretessdokument. Delge din handledare dina nedskrivna förväntningar på VFU-perioden.

Ta ansvar redan för början för planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter/lektioner i progression och i ökande omfattning.

Alla VFU-dagar ska genomföras. Eventuella frånvarodagar tas igen i nära anslutning till VFU-perioden.

Om det uppstår svårigheter av något slag under din VFU kontaktar du i första hand din handledare eller den lokala samordnaren, LSO. Du kan också kontakta kursansvarig lärare eller verksamhetsledare VFU.

Om du under din VFU vill se någon annan verksamhet kan du tillsammans med din handledare planera för en s.k. utflykt. Det kan t. ex. handla om att du under någon vecka vill besöka en skola med annan pedagogik. Det ska finnas någon som ansvarar för dig under utflykten och du ska vara aktiv. Utflykt innebär alltså att du lämnar din ordinarie VFU-placering för att följa någon annan lärare. Det dokumenteras på bedömningsunderlagets första sida. Ordinarie handledare och mottagande lärare bör ha kontakt inför gemensam bedömning av VFU-perioden. Ta med dig utdrag ur belastningsregistret vid utflykten. Prata med mottagande skola om sekretess under din utflykt.

Du kan göra en eller ett antal kortare utflykter upp till sammanlagt två veckor under din verksamhetsförlagda utbildningstid i programmet. Utflykt rapporteras inte till VFU-enheten.

Genom att delge dina reflektioner under kursens gång, svara på kursvärderingar och enkäter bidrar du till utveckling av kurser med VFU. Om du upptäcker information som saknas eller behöver förtydligas i t.ex. VFU-guiden eller på hemsidan hör du av dig till VFU-enheten.

Bedömningsunderlag och examination

Du och din handledare samtalar om innehållet i bedömningsunderlaget som är ett underlag för hur studenten når kursens mål. När en VFU-period är genomförd har du och din handledare ett avslutande samtal och skriver under bedömningsunderlaget. Examination sker av utsedd examinator på Högskolan.

Om det finns risk för underkännande av VFU tar handledaren kontakt med kursansvarig lärare, skolledare och lokal samordnare, LSO. Det finns särskilda rutiner vid risk för underkännande av VFU. Vid underkänt betyg har du som student rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.

Rutiner vid risk för underkänt betyg i samband med VFU Pdf, 52.9 kB.

Arbetsmiljö och försäkring

Högskolan i Gävle ansvarar för studenters arbetsmiljö i alla moment i en utbildning, men i vissa moment såsom den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, delas ansvaret med skolhuvudman. Läs mer: Din arbetsmiljö som student

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna omfattas av en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.
Mer om försäkringen finns på Kammarkollegiets webbplats: Kammarkollegiet Länk till annan webbplats.

VFU-placering utomlands

Det finns möjlighet att göra del av din VFU utomlands. Om du är intresserad av det hör du av dig till VFU-handläggare Jonathan Rahmqvist för information om ansökan.

Du och VFU-handläggaren går tillsammans igenom hur du ska gå till väga för att ansöka, hur lång period du kan göra VFU utomlands och vem som ansvarar för vad i samband med placeringen. Du är själv aktiv i den första kontakten med skolan. Det ska vara en skola som läser efter svensk läroplan och din handledare ska vara svensktalande. Listor över svenska gymnasieskolor utomlands Länk till annan webbplats. och svenska grundskolor utomlands Länk till annan webbplats. finns på Skolverkets webbsida. Det finns även svenska förskolor i många länder. Du står själv för alla omkostnader i samband med VFU utomlands. Din ansökan behandlas terminen innan aktuell VFU-period.

Tidpunkt för VFU utomlands
Förskollärarprogrammet: VFU 3 (5 alternativt 10 veckor)
Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, F–3 och 4–6: VFU 3 (5 alternativt 10 veckor)
Ämneslärarprogrammet: VFU 3 (5 alternativt 10 veckor)
Programmet KPU 90: VFU 3 eller VFU 4
Programmen KPU 60 och KPU 75: Ingen VFU utomlands tillåts

Sista ansökningsdag till VFU-enheten inför VFU utomlands
15 april inför VFU under höstterminen
15 oktober inför VFU under vårterminen

Stipendium
Vid VFU utomlands under en 10-veckorsperiod finns även möjlighet att ansöka om stipendium genom Erasmus+ praktik.

VFU-organisation

Som student kommer du i kontakt med flera olika personer i samband med din VFU. På Högskolan har du kontakt med VFU-enheten, kursansvarig lärare och andra lärare i VFU-kurser. Du kanske även kommer i kontakt med utbildningsledaren i ditt lärarprogram. I kommunen möter du den lokala samordnaren (LSO) och din handledare (tidigare benämning var lokal lärarutbildare, LLU).

Samarbetet mellan Högskolan i Gävle och samverkansskolan och samverkansförskolan regleras i avtal som syftar till att skapa goda förutsättningar för att du ska kunna utbilda dig till en lärare med god kompetens.

Vid VFU-enheten på Högskolan finns handläggare som tillsammans med lokala samordnare, LSO, ser till att du får en relevant VFU-placering.

När du blivit placerad hos en handledare (tidigare benämning var lokal lärarutbildare, LLU) är det samverkansskolans och samverkansförskolans ansvar att se till att din verksamhetsförlagda utbildning blir så bra som möjligt.

Om möjligt stannar du kvar vid samma förskola eller skola under hela din utbildningstid.

Högskolans lärarutbildare ansvarar för att du och din handledare får den information som behövs för att genomföra VFU i kursen. Du som student får aktuell information via lärplattformen Canvas.

Högskolan ansvarar för examination av VFU.

Lokala samordnare för VFU inom regionen, RucX

Bollnäs kommun
Förskola - grundskola

Johan Lennartsson
johan.lennartsson@bollnas.se
0278-251 45

Gävle kommun
Förskola
Inger Mohlén
inger.mohlen@gavle.se
026-17 92 02

Grundskola - gymnasium

Cecilia Abrahamsson
cecilia.abrahamsson@gavle.se
026-17 94 88

Monica Wallman
monica.wallman@gavle.se
026-17 93 82

Peter Svedberg (övergripande VFU-frågor)
peter.svedberg@gavle.se

Komvux
Saga Sågström
saga.sagstrom@gavle.se

Hofors kommun
Förskola - grundskola - vuxenutbildning
Anna Samuelsson
anna.samuelsson@hofors.se
0290-29 000 (växel)

Hudiksvalls kommun
Förskola - grundskola - gymnasium
Caroline Hellström Ahlbaum
caroline.hellstrom-ahlbaum@hudiksvall.se
0650-55 60 53


Hälsinglands utbildningsförbund
Gymnasium och vuxenutbildning i Bollnäs och Söderhamn
May-Britt Loewe
may-britt.loewe@hufb.se
010-454 10 81

Ljusdals kommun
Förskola - grundskola - gymnasium
Marie Rimmenhorn
marie.rimmenhorn@ljusdal.se
0651-182 04

Nordanstigs kommun
Förskola - grundskola
Eva Klang
eva.klang@nordanstig.se
0652-360 00 (växel)

Ockelbo kommun
Förskola - grundskola
Annika Alfsdotter
annika.alfsdotter@ockelbo.se
0297-555 00 (växel)


Ovanåkers kommun
Förskola - grundskola - gymnasium
Cecilia Kronberg
cecilia.kronberg@ovanaker.se
0271-570 12

Sandvikens kommun
Förskola
Katarina Bergström
katarina.a.bergstrom@edu.sandviken.se
026-24 18 91

Grundskola - gymnasium
Sofia Olsson
sofia.olsson@edu.sandviken.se
026-24 12 09

Söderhamns kommun
Förskola- Grundskola
Helena Siirilä
helena.siirila@soderhamn.se
0270-752 81

Magnus Jääger (övergripande VFU-frågor)
magnus.jaager@soderhamn.se
0270-753 85

Älvkarleby kommun
Förskola - Grundskola
Madeleine Avermo
madeleine.avermo@alvkarleby.se
026-830 69

Övningsskolor vid Högskolan i Gävle - platsoberoende samverkansskolor och samverkansförskolor

Med utgångspunkt i förordning 2021:1335 avseende övningsskolor arbetar Högskolan i Gävle för att säkerställa en verksamhetsförlagd utbildning med hög kvalitet och likvärdighet för alla lärarstudenter, oberoende av om de läser en campus- eller distansutbildning. Högskolans koncept för övningsskolor benämns platsoberoende samverkansskolor och samverkansförskolor.

Den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarprogrammen sker i samverkan med skolhuvudmän såväl inom Högskolans region, Gävleborgs län och norra Uppland, som i övriga Sverige. Alla skolor och förskolor där lärarstudenter genomför sin VFU är samverkansskolor och samverkansförskolor oberoende av var de är belägna.

Högskolan utgår från likvärdighetsaspekten där campus- och distansutbildningar ses som likvärdiga. Högskolan möter samhällsutmaningen som lärarförsörjningen utgör i hela Sverige, från glesbygd till storstad, genom att alla studenter, både i campus och distansutbildningarna, får önska VFU-placering och där så är möjligt genomföra VFU i närheten av sin bostadsort.

Koncentration

Platsoberoende samverkan möjliggörs genom digital teknik, där koncentration innebär att kurs med VFU är platsen för samverkan mellan studenter, handledare och Högskolans lärare i olika former, som erfarenhetsutbyte och stöd i handledarrollen, oavsett plats.

Samverkan

En samverkansskola eller samverkansförskola kännetecknas av att en yrkesskicklig, ämnesbehörig och legitimerad lärare eller förskollärare, som har eller kommer att genomgå handledarutbildning, är den som ansvarar för undervisningen och handledningen av studenten under VFU i samverkan med Högskolan. Samverkan mellan Högskolan i Gävle och skolhuvudmän regleras i avtal. En grundtanke i avtalet är att studenten behåller sin placering genom hela utbildningen, där så är möjligt för att därigenom uppnå kontinuitet och säkra kvalitet och underlätta för progression.

Högskolan i Gävle ansvarar för VFU-placeringar och alla placeringar sker genom samverkan mellan Högskolan, lokala samordnare och rektorer regionalt och nationellt. Placering sker både i kommunala och fristående skolor och förskolor. Högskolan ansvarar för att du som enskild student får en för utbildningen relevant placering gällande verksamhet.

Verksamhetsledare

Wenche Mörck Riekki, profilbild

Wenche Mörck Riekki

Verksamhetsledare VFU (lärarutbildningen)

VFU-handläggare

Ewa Andersson

VFU-handläggare

Hanterar VFU-placeringar inom den närmaste regionen i kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn, Tierp och Älvkarleby:

Tobias Funestig

VFU-handläggare

VFU-placeringar i övriga kommuner runt om i landet och vid alla fristående skolor.

Jonathan Rahmqvist

VFU-handläggare

VFU-placeringar i övriga kommuner runt om i landet och vid alla fristående skolor. Jonathan Rahmqvist administrerar också placeringar utomlands.

VFU-systemet

I VFU-systemet loggar du in för att se din VFU-placering och kontaktuppgifter till din handledare på VFU-skolan eller VFU-förskolan.

Inloggning VFU-systemet

Kontakta...

...kursansvarig lärare vid frågor gällande kursens innehåll

...VFU-enheten gällande placeringar och VFU-frågor

...utbildningsledare för programmet vid övergripande frågor som gäller hela din utbildning

Sidan uppdaterades 2024-07-12