FAQ om VFU inom lärarutbildningen

Här hittar du svar på vanliga frågor om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle.

Din VFU-placering

Alla skolor och förskolor där lärarstudenter genomför sin VFU vid Högskolan i Gävle är samverkansskolor och samverkansförskolor oberoende av enhetens storlek och geografisk ort. Kursen där VFU ingår är den plats där alla som handleder studenter samverkar tillsammans med varandra och med Högskolans lärare. Platsoberoende samverkan möjliggörs genom digital teknik. Platsoberoende samverkansskolor och samverkansförskolor är Högskolans övningsskolor.

I samband med programstart ges övergripande information om VFU i ditt program. Allmän information hittar du i VFU-guiden och här på hemsidan. I översikten för alla VFU-kurser i lärarprogrammen ser du vilka terminer din VFU infaller och i de fastställda VFU-perioderna ser du vilka veckor du kommer att genomföra VFU. Det finns också en progressionsmall för ditt lärarprogram. VFU-enheten ansvarar för din VFU-placering.

Inför varje VFU-kurs får du ytterligare information från kursansvarig lärare. Information som kursmål, studiehandledning och bedömningsunderlag publiceras av läraren på kursens särskilda sida i lärplattformen Canvas.

Tänk på att du alltid behöver anmäla dig till kurserna inför varje ny termin.

Utgångspunkten för VFU är den aktuella VFU-skolans verksamhet och löpande arbete, kursmålen och lärarprogrammets progressionsmall samt dina egna utgångspunkter. Du kommer bland att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter under handledning av din VFU-handledare.

VFU-kurserna på sammanlagt 30 hp genomförs under tre terminer. Hälften av VFU-kurserna, 15 hp, handlar om UVK, dvs. utbildningsvetenskaplig kärna. Det handlar bland annat om kommunikation och ledarskap. Den andra hälften på 15 hp är ämnes-VFU.

I översikten över lärarprogrammets VFU-perioder ser du när VFU infaller i ditt program. I de fastställda VFU-perioderna ser du vilka veckor du kommer att genomföra VFU.

Nej, genom kontakt med berörda skolhuvudmän försöker vi i möjligaste mån tillgodose ditt önskemål om kommunplacering. Samverkansregionen består av kommunerna: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn, Älvkarleby samt Tierp. Du har också möjlighet att önska VFU-placering i andra kommuner, men garanteras placering inom partnerregionen.

På Högskolan i Gävle får du som student önska i vilken kommun du vill göra din VFU, vilket betyder att du i möjligaste mån får placering på din bostadsort. Det är tillgången på handledare som avgör.

För närvarande tar Uppsala kommun inte emot studenter på VFU i Ämneslärarprogrammen eller Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom följande ämnen: engelska, svenska, SO (historia, geografi, religion och samhällskunskap)

Genom att du registrerar dig på första kursen vet vi att du har påbörjat programmet.

Du lämnar önskemål om VFU-placering i VFU-systemet under en begränsad tid. I slutet av september får du, som är ny student, information. Du anger önskad kommun och skriver eventuell särskild information i anteckningsfältet.

Du ska VFU-placeras i rätt verksamhet utifrån ditt program hos en legitimerad förskollärare/lärare. Vanligen har den även gått en särskild handledarutbildning.

Du ska VFU-placeras i rätt verksamhet utifrån ditt program. Om du som student i Förskollärar­programmet eller Grundlärarprogrammet, inriktning F–3, till exempel vill ta del av verksamheten i förskoleklass kan du göra det som en så kallad utflykt. Du blir alltså inte VFU-placerad i förskoleklass.

Du ska inte göra VFU där det finns risk för jäv, det vill säga där någon anhörig, nära bekant eller arbetskamrat/tidigare arbetskamrat arbetar eftersom det kan leda till en obekväm situation vid bedömningen. Det betyder också att du inte kan göra VFU på din arbetsplats/enhet där du arbetar (undantag inom särskilda ramar finns för programmet Kompletterade pedagogisk utbildning, KPU samt för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7–9. matematik och teknik). Du ska inte heller göra VFU där du själv nyligen har varit elev eller där dina egna barn går i skolan. Skriv in den här typen av särskild information i samband med ditt önskemål i VFU-systemet.

När du studerar Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 vid Högskolan i Gävle så ingår sammanlagt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Av dessa är 7,5 hp förlagd inom ämnet svenska och 7,5 hp inom ämnet matematik och båda är centrala ämnen för de lägre skolåren med kunskapskriterier i skolans läroplan. Den tredje VFU-perioden på 15 hp genomförs inom utbildningsvetenskaplig kärna. Det är av stor vikt att VFU-perioderna genomförs inom årskurs 1–3.

Du som läser Förskollärarprogrammet kan inte placeras i förskoleklass under din verksamhets­förlagda utbildning, VFU, då den skolformen tillhör grundskolan.

Du kan med fördel göra en s.k. utflykt till förskoleklass under din VFU inom båda programmen (se separat FAQ för information om s.k. utflykt).

Nej, det är vi inom VFU-enheten som handlägger din placering genom VFU-organisationen. Alla placeringar administreras formellt via Högskolan och de lokala samordnarna, LSO.

Nej, du kan inte VFU-placeras på din arbetsplats/enhet där du arbetar. Undantag (inom särskilda ramar) finns för programmen Kompletterade pedagogisk utbildning, KPU, samt för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7–9, matematik och teknik.

Under VFU är du student och följer din handledare på heltid och kan därför inte arbeta samtidigt. Det ska inte finnas någon risk för jäv eftersom VFU även innebär en bedömnings­situation. Om du som student gör VFU på din arbetsplats finns det risk för att du inte får adekvat handledning och att du också lämnas ensam i din utbildning. Du får inte heller samma möjligheter till nya perspektiv eftersom du skulle var kvar i den verksamhet som du redan sett och upplevt och redan har en roll i ett arbetslag. Det kan också vara svårt för övriga på enheten att veta hur de ska förhålla sig till dig under VFU, dvs. om du är kollega med ansvar eller student och under utbildning.

Så fort placeringen är beslutad får du ett mejl med uppmaning om att logga in i VFU-systemet. Där hittar du information om din VFU-placering. Placeringarna blir färdiga vid olika tidpunkter och därför kan det dröja innan vi hör av oss till dig.
Vid förfrågningar utanför vår region kan det ta längre tid då ditt önskemål om placering finns inom ett annat lärosätes region där det lärosätet har förtur. Först efter att det lärosätes placeringar är gjorda vet vi om placering är möjlig i den regionen.

Genom att vara på samma placering kan du följa en verksamhet över tid och du kan också bli en del i kvalitetsutvecklingen. Vill du se andra verksamheter under VFU-period kan du planera för en s.k. utflykt tillsammans med din handledare.

Om det inte finns tillgängliga VFU-placeringar enligt dina önskemål om kommunplacering går vi vidare med förfrågan till närliggande kommuner/orter i dialog med dig. Gränsen för restid från bostad till VFU-placering är 90 minuter enkel resa.

Utifrån ditt valda VFU-önskemål av kommun startar placeringsarbetet och förfrågan skickas till aktuell skolhuvudman. I samverkan med skolhuvudman arbetar vi för att tillgodose önskemål om VFU-placering. Det är dock viktigt att påpeka att det är tillgången på handledare som avgör om VFU-placering är möjlig. Som student måste du vara beredd på att resa inom en kommun, pendla till annan kommun eller alternativt byta bostadsort under din VFU-period.

För närvarande tar Uppsala kommun inte emot studenter på VFU i Ämneslärarprogrammen eller Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom följande ämnen: engelska, svenska, SO (historia, geografi, religion och samhällskunskap)

VFU-placering kan endast garanteras i någon av våra samverkanskommuner i Gästrikland, Hälsingland och norra Uppland. Om du inte accepterar den VFU-placering som du har fått innebär det att din utbildning påverkas och du behöver därför kontakta utbildningsledaren i programmet för vidare planering.

För att byta placering ska det finnas skäl, som till exempel byte av bostadsort eller att ditt barn börjar på den enhet där du genomför VFU. Då kontaktar du någon av våra VFU-handläggare. Om det finns andra mer särskilda skäl till byte kontaktar du verksamhetsledare VFU.

Planera för att VFU genomförs på heltid. Under VFU kommer du få ta del av lärares hela arbete vilket även kan innebära aktiviteter kvällstid. Alltså behöver du i förtid alltid planera din tid så att du kan genomföra och prioritera VFU på heltid. Det gäller även i de fall du inväntar besked om VFU-placering, som kan komma sent eller att du inväntar besked om tillgodoräknande av reell kompetens, som kan påverka VFU.

Inför VFU-perioden

Du hittar information om din placering genom att logga in i VFU-systemet. Där ser du kontaktuppgifter till din handledare.

VFU-systemet

I god tid inför varje VFU-period tar du kontakt med din handledare på VFU-skolan.

Ta del av kursmålen och progressionsmallen. Utgå från dessa och skriv ner dina förväntningar på VFU-perioden. Skriv även ner dina personliga mål. Delge sedan din handledare dina förvänt­ningar och ta del av din handledares förväntningar inför att ni tillsammans planerar för din VFU. Använd era förväntningar under VFU och ändra dessa vid behov. I samband med avslut på VFU-perioden kan du och din handledare gå tillbaka och stämma av hur det blev och hur ni kan gå vidare (t.ex. under nästa VFU).

En progressionsmall beskriver en gradvis utveckling under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i ett specifikt lärarprogram. De innehåller i tre nivåer, från grundläggande via befästande till fördjupande.

Genom att skriva ner dina förväntningar tydliggör du för dig själv och din handledare vad du förväntar dig av din VFU. Anteckningarna blir utgångspunkt för planering av din VFU tillsammans med hur det ser i ut i verksamheten, progressionsmallen och kursplanemålen. Dessa anteckningar kan ni sedan gå tillbaka till under VFU-perioden.

För att kunna påbörja din VFU måste du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister för ansvarig (rektor eller motsvarande) på förskolan/skolan. Det kan ta minst två veckor att få utdraget efter beställning. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Om du är medborgare i ett annat land inom Europeiska unionen, eller Storbritannien, hämtar polisen uppgifter därifrån. Det kan innebära att handläggningstiden blir betydligt längre än två veckor.

OBS! Utdraget är giltigt i ett år. Det betyder att du i vissa fall måste ansöka om nytt utdrag inför ny VFU.

Ja, det gör du. Som lärarstuderande lyder du under samma tystnadsplikt och sekretess som de anställda på VFU-skolan. Det är din skyldighet att ha kunskap om vad som gäller i sekretessfrågor. Du behöver skriva under ett sekretessdokument på förskola/skolan i samband med VFU.
Prata även med mottagande skola om sekretess om du gör en s.k. utflykt till annan skola under din VFU.

Att studera till lärare innebär heltidsstudier. Om du tänker arbeta under studietiden är det viktigt att du planerar för VFU-perioderna i god tid så att du kan vara student på heltid. Du måste alltså ta helt ledigt under VFU-perioderna om du arbetar.

Nej, all VFU ska vara handledd vilket innebär att vikariat inte räknas som VFU. Om du vikarierar under din VFU-period räknas det inte som VFU-dagar och du måste ta igen dessa i nära anslutning till VFU-perioden.

Du får ingen lön under VFU eftersom du inte arbetar utan är student.

Ja, du kan bli placerad hos samma handledare tillsammans med en annan student.

Nej, VFU genomförs under fastställda VFU-perioder.

Även om du har arbetat som lärare ingår VFU i din utbildning. Om du vill få din yrkeserfarenhet tillgodoräknad måste du ansöka om tillgodoräknande av reell kompetens via Ladok. Du måste kunna bevisa din kunskap utifrån kursens lärandemål i kursplanen. Alla lärandemål som du vill ha prövade ska redovisas genom en självvärdering. Det räcker alltså inte med att skriva hur länge du har arbetat som lärare.

Handläggningstiden för ansökan om tillgodoräknande är upp till 8 veckor och handläggnings­tiden börjar räknas när ansökan är komplett, men det finns inget sista datum för när ansökan ska vara inne. Tillgodoräknande av reell kompetens ska vara beslutad innan kursen påbörjas. Om det inte finns beslut om tillgodoräknande när VFU-period börjar genomförs VFU.

Mer information om tillgodoräknande av reell kompetens

Om du har frågor om tillgodoräknande av reell kompetens skriver du till lararutbildning@hig.se

På Högskolan i Gävle har examensrätt i följande ämnen; engelska, matematik, religion och svenska. Det betyder att om du har läst båda dina inriktningsämnen vid HiG så gör du 7,5 hp VFU i respektive ämne. Du läser dessa båda VFU-kurser parallellt. Det kan i vissa fall betyda att du har två handledare. Om du har läst ditt andra inriktningsämne (utan VFU) vid annat lärosäte betyder det att du gör 15 hp VFU i ditt första inriktningsämne. Du har möjlighet besöka en verksamhet inom ditt andra inriktningsämne med bibehållen placering genom att göra en s.k. utflykt. Detta planerar du tillsammans med din handledare.

Du som ska läser programmet med inriktning mot åk 7-9 (240 hp) fr.om. kull H19 gör din ämnes-VFU under termin 7 och du som läser inriktning mot gymnasiet (300 hp) gör din ämnes-VFU under termin 8.

Ja, det finns möjlighet att göra del av din VFU utomlands på svenska skolor som läser efter svensk läroplan. Kontakta VFU-handläggare Jonathan Rahmqvist för ytterligare information.

Tidpunkt för VFU utomlands:

  • Förskollärarprogrammet: VFU 3 (5 alternativt 10 veckor)
  • Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, F-3 och 4–6: VFU 3 (5 alternativt 10 veckor)
  • Ämneslärarprogrammet: VFU 3 (5 alternativt 10 veckor)
  • Programmet KPU 90: VFU 3 eller VFU 4
  • Programmen KPU 60 och KPU 75: Ingen VFU utomlands tillåts

Sista ansökningsdag till VFU-enheten inför VFU utomlands:
15 april inför VFU under höstterminen
15 oktober inför VFU under vårterminen


Du som behöver skjuta fram hela eller delar av VFU-perioden ska kontakta kursansvarig lärare och din handledare. Du behöver också ha kontakt med utbildningsledaren i programmet om det påverkar din studieplanering. Informera VFU-enheten om hur planeringen ser ut och vad som har bestämts.

Under VFU-perioden

Studietiden är på heltid, det vill säga 40 timmar i veckan. Rast om 30 minuter, som är lagstadgad enligt arbetstidslagen och alltid ska tas ut, ligger utanför studietiden. Under VFU ska du följa din handledares arbetstider och det kan vara flera lärare som ansvarar för dig så att du få möjlighet att uppleva yrkesprofessionens alla delar. Det kan betyda aktiviteter även kvällstid, som föräldramöte. Ni gör en tidsplanering i början av VFU-perioden. Kortare pauser kan tas ut i samråd med handledaren och när verksamheten så tillåter. I kursens informationsmaterial kan det finnas särskilda instruktioner. Det kan t.ex. gälla innedagar på Högskolan.

Du och din handledare planerar så att du får möjlighet att träna på att undervisa så mycket som möjligt redan från början.

Ta chansen att ansvara för planerade samlingar och lektioner så snabbt och så mycket som möjligt. Det ger dig erfarenhet av praktiskt lärararbete under handledning.

Under VFU kan du komma överens med din handledare om att vara ensam med en grupp av barn/elever. Syftet ska vara tydligt. Du ska inte fungera som vikarie. Genom att vara ensam med en grupp av barn/elever får du chans att pröva på att ta ensamt ansvar.

Grunden under VFU är att du följer handledarens tider och arbete. Du ska få ta del av yrkesrollens alla delar, även planering av verksamheten. I samråd med din handledare schemalägger ni tiden under VFU med tydliggörande av syfte, förväntningar och behov.

För att förstå vad som menas med vetenskaplighet och beprövad erfarenhet tar vi hjälp av Skolverkets texter Länk till annan webbplats..

Alla dagar ska genomföras under VFU och all frånvaro ska tas igen. I kursens kursplan anges hur många hp som ska genomföras. Hp omvandlas till dagar. Ett exempel är 7,5 hp blir fem veckor, alltså 1,5 hp per vecka. Denna uträkning är lika för alla kurser i programmen. Beroende på helger och om kursansvarig planerar för seminarium kan antalet dagar på din VFU-placering variera mellan olika kurser.

När du är ute på VFU är det din handledare som undervisar och handleder dig så att du får möjlighet att praktiskt få prova på det du lärt dig teoretiskt. Det är verksamheten som är utgångspunkten under VFU och du ska vara aktiv så mycket du bara kan. Planera in din uppgift när det fungerar i verksamheten.

Handledaren ger besked om vad som gäller vid din placering angående pedagogisk lunch.

Om du under din VFU vill se någon annan verksamhet kan du tillsammans med din handledare planera för en s.k. utflykt. Det kan t. ex. handla om att du under någon tid vill besöka en skola med annan pedagogik. Du och din handledare kommer överens om vem av er som tar kontakt. Det ska alltid finnas en lärare som tar emot dig på "utflykten". Ta med dig utdrag ur belastningsregistret vid utflykten. Prata med mottagande skola om sekretess under din utflykt.
Du får göra utflykt upp till sammanlagt två veckor under hela din utbildningstid. Utflykt kan inte göras till din ev. arbetsplats. Utflykt ska inte meddelas VFU-enheten.

Du har som student vid högskola och universitet en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Den gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas, som VFU.

I samråd med din handledare och skolledare planerar ni för nästa VFU-period. Det kan t.ex. innebära att du följer din handledare till den nya arbetsplatsen eller att du behåller din VFU-placering med en ny handledare. Om du följer med din handledare till en ny arbetsplats kan det innebära att det även behövs ett godkännande av skolhuvudman.

Om din handledare måste vara frånvarande under din VFU ska handledaren och arbetslaget planera för att någon annan tar ansvar för dig.

Om din handledare inte kan ta emot dig under din VFU ansvarar den lokala samordnaren för att du får en ny placering. Det kan betyda att du får en tillfällig handledare.

Om du skulle bli sjuk eller får annan frånvaro under din VFU så pratar du med din handledare och kommer överens om när du ska ta igen de dagar du har varit borta. Frånvaro kan förutom sjukdom bero på vård av sjukt barn, läkarbesök eller liknande. All frånvaro tas igen i så nära anslutning som möjligt till VFU-perioden. Detta antecknas på bedömningsunderlaget.

När del av VFU-period ligger under ett skollov och eleverna har ledigt planeras för dessa dagar i samråd med handledaren och skolans rektor. Alla VFU-dagar ska genomföras (antal dagar enligt aktuell studiehandledning).

Ha kontakt med din handledare och rektor för att vara en del i rutinerna vid kris. Ta även kontakt med kursansvarig.

Prata med din handledare om det du upptäckt. Följ de rutiner som finns. Delge även rektor.

Reflektera över vad det är som gör att du tycker att det känns tungt. Skriv ner det och ta upp det i möjligaste mån med den det berör. Om detta känns svårt kan du kontakta ansvarig rektor eller den lokala samordnaren för VFU. Du kan också ta kontakt med utbildningsledare VFU Wenche Mörck Riekki . Gäller det kursens innehåll, ta kontakt med kursansvarig för VFU-kursen.

Om du vill göra ett uppehåll i dina studier måste du ansöka om det på Högskolans hemsida. Meddela även handledaren, utbildningsledare och VFU-enheten att du gör ett uppehåll i dina studier. Läs mer om studieuppehåll och studieavbrott

Vid risk för underkänt betyg på VFU gäller särskilda rutiner. Då genomförs ett s.k. trepartssamtal mellan dig som student, Högskolans lärare och din handledare. Utgångspunkt för samtalet är kursmål, bedömningsunderlag, progressionsmall och dina egna mål. Du får ta del av vad som behöver utvecklas för godkänt betyg. I slutet av VFU-perioden sker sedan ett uppföljande samtal för att klargöra om du har nått kursmålen eller inte.
Rutiner vid risk för underkänt betyg i samband med VFU Pdf, 52.9 kB.

Du har möjlighet att göra förnyad VFU, en s.k. Om-VFU, vid ett tillfälle. För att kunna fortsätta på nästa VFU-kurs måste du ha godkänt betyg i VFU. Om du får underkänt betyg även i ditt andra försök vid Om-VFU kan du inte ta ut lärarexamen.

När du har det avslutande samtalet under VFU ska du och din handledare gå igenom bedömningsunderlaget och sedan behålla varsin kopia. Bedömningsunderlaget ska lämnas till kursansvarig lärare enligt anvisningar.

Det ges ingen ersättning från Högskolan i samband med VFU. Du som student står för alla kostnader, som t.ex. resor och boende.

Efter VFU-perioden

Du ser ditt betyg i Ladok.

Varje lärosäte bestämmer själv vilka betygssteg som används. Högskolan i Gävle har sjugradig betygsskala. VFU har tregradig betygsskala med betygsstegen underkänt (U), godkänt (G) och väl godkänt (VG).

Information om hur helkursbetyg sätts finns angivet i kursen. Du ser ditt betyg gällande VFU i momentbetyget. Har du frågor om detta kontakta kursansvarig lärare.

Du bör inte göra ditt examensarbete på din VFU-placering. Däremot kan du, tillsammans med din handledare fundera över innehållet. Andra studenter kan skriva examensarbete utifrån frågeställningar som kommit upp på din VFU.

Ja, du kan återkommande besöka din handledare under utbildningen. Du kan också vända dig till din handledare i samband med andra kursuppgifter.

Om det gäller att vikariera mellan VFU-perioderna så är det ok så länge som du som student känner dig bekväm med att under nästa VFU komma tillbaka i rollen som student med dess praktiska examination.

Om du som student erbjuds en fast tjänst på din VFU-placering bör du tillsammans med rektor planera för att du ska kunna prioritera din utbildning. Bland annat innebär det att du ska vara tjänstledig under VFU. Det blir också byte av placering då VFU inte kan genomföras på arbetsplatsen.

Sidan uppdaterades 2024-07-05