Tillgodoräknande av tidigare studier

Om du gått igenom högskolestudier med godkänt resultat har du rätt att ansöka om att få studierna tillgodoräknade. Detta gäller under förut­sättning att kurserna är likvärdiga med de kurser vid Högskolan i Gävle som du vill få studierna prövade mot.

Rätten att tillgodoräkna tidigare studier regleras i Högskoleförordningen (1993:100). Vid Högskolan i Gävle gäller också Lokal handläggningsordning för tillgodoräknande (Dnr HIG-STYR 2018/119).

För att vi ska kunna bedöma om du kan tillgodoräkna dig en kurs måste du vara aktiv student vid Högskolan i Gävle. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det lärosäte där beslutet har fattats.

Innan du ansöker

Innan du påbörjar en ansökan om tillgodoräknande är det några saker du behöver veta. Titta därför igenom de här frågorna och svaren. Om du är registrerad på en kurs som tillgodoräknas läggs ett avbrott in på kursen. Vid tillgodoräknande anges inte betyg.

Om du har slutförda studier från utbildning vid svensk eller utländsk högskola, kan du ansöka om att få det tillgodoräknat vid Högskolan i Gävle. Det kan också vara möjligt att få annan relevant utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad, så kallad validering av reell kompetens.

För att kunna ansöka måste du vara student vid Högskolan i Gävle. Tänk på att tillgodo­räknade studier kan påverka ditt studiemedel.

Du ska ansöka om ett tillgodoräknande om

  • du vill ta ut en examen där vissa kurser krävs som du inte har läst, men du har tidigare erfarenheter som du tycker motsvarar den eller de kurserna.
  • du har läst utbildning vid ett annat lärosäte som där har klassats som kurser inom ett visst huvudområde, men som du tycker motsvarar det huvudområde som du vill ta ut examen i.
  • du har genomfört studier utomlands som du vill ha med i din kommande examen.

Tillgodoräknande är inte alltid nödvändigt. I översikten av examensbeskrivningarna kan du se om du behöver ansöka om tillgodoräknande.

Översikt – guide till när du ska ansöka om tillgodoräknande

Översikt när du ska ansöka om tillgodoräknande

Vad vill du tillgodoräkna?

Exempel på vad du vill använda den till

Behöver du ansöka?

Underlag som ska bifogas

Avslutad kurs

Kurs inom yrkesprogram, t.ex. sjuksköterske-, socionom-, ingenjörsutbildning.

Ja

Resultatintyg, kursplan med litteraturlista

Avslutad kurs

Kurs inom huvudområde för ekonomie, filosofie eller teknologie kandidat/magister/master

Endast om ämnesklassning avviker.

Resultatintyg, kursplan med litteraturlista

Avslutad kurs

Kurs utom huvudområde för ekonomie, filosofie eller teknologie kandidat/magister/master

Nej

-

Del av kurs

Del av kurs, annat ämne och nivå än ursprungsstudierna.

Ja

Resultatintyg, kursplan med litteraturlista

Vissa ämnesstudier

För auktorisering eller registrering för vissa yrken.

Ja

Resultatintyg, kursplan med litteraturlista

Moment inom oavslutad kurs

Oavsett användning

Ja

Resultatintyg, kursplan med litteraturlista

Utlands- eller utbytesstudier

Kurs eller poänggivande studier

Ja

  • Resultatintyg och kursplaner med litteraturlista
  • Om du är utbytesstudent skickar du in resultatintyg och learning agreement

Annan merit t.ex. praktik eller reell kompetens

Kurs/poäng (oavsett program)

Ja

  • Redovisnig av din reella kompetens kopplat till lärandemålen i kursplanen
  • Anställningstid
  • Deltagande i annan relevant utbildning
  • Eventuellt övriga relevanta meriter

Annan merit

För att endast uppfylla examensmål utan poäng

Nej

Valideringsbeslut

Ansöka om tillgodoräknande i Ladok

Du ansöker själv om tillgodoräknande i Ladok. Handläggningstiden är upp till åtta veckor. Besked om tillgodoräknande hittar du i Ladok. Om din ansökan avslås får du istället ett mejl och information om hur du gör för att överklaga.

Du måste vara antagen och registrerad på en utbildning vid Högskolan i Gävle innan du kan ansöka om tillgodoräknande. För att ansöka om tillgodoräknande för en del av kurs så måste du vara registrerad på kursen innan du ansöker.

Du ska bifoga dokument som bekräftar dina tidigare erfarenheter som pdf:er. För att din ansökan om tillgodoräknande av kurs ska vara komplett ska du bifoga resultatintyg och kursplaner med litteraturlista för den utbildning som du vill tillgodoräkna.

Om du studerar utomlands i utbytesprogram har ett Learning Agreement upprättats. Där framgår vilka kurser du skall läsa och vad de kan tillgodoräknas som.

Om du har studerat utomlands på eget initiativ, s.k. free mover, kan ansökan om tillgodoräknandet av dina utlandsstudier komma att prövas som ämne istället för kurs.

Om du har en fullständig akademisk grundexamen i ett annat land och har fått den värderad av Universitets- och högskolerådet (UHR) bör du bifoga detta utlåtande i din ansökan. Detta kan göra handläggningstiden mycket kortare.

Till din ansökan om tillgodoräknande av utbildning från ett annat land ska du bifoga kopia på officiellt utfärdat resultatintyg eller examensbevis. Förutom beviset ska du också bifoga kursplan och litteraturlista för utbildningen. Tänk därför på att ta med dig kurs­planen och litteraturlistan hem när du avslutat dina studier utomlands. De brukar vara mycket svåra att rekonstruera efteråt!

Vi tar emot dokument som är utfärdade på svenska och engelska. Om dina dokument är utfärdade på något annat språk än dessa måste du själv se till att få dem översatta av en auktoriserad översättningsbyrå.

Observera att du ska kunna visa upp originalhandlingar om vi efterfrågar det.

För att bedömning av tidigare förvärvade kunskaper ska kunna göras måste du kunna visa på att lärandemålen för kursen är uppnådda. Alla lärandemål som du vill ha prövade ska redovisas genom en självvärdering. Som stöd kan du använda vårt formulär.

Instruktion till formuläret Pdf, 100.8 kB.

Underlag som beskriver dina kunskaper, färdigheter och förmågor utifrån vart och ett av kursens lärandemål ska bifogas. Det innebär att du så konkret som möjligt, med exempel från dina tidigare erfarenheter, visar på hur du gör för att leva upp till de reella kompetenser som lärandemålen kräver. Alla uppgifter i din ansökan ska vara styrkta.

Instruktionsfilm: Så här ansöker om tillgodoräknande i Ladok

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Har du frågor om tillgodoräknande av studier eller hur du ansöker, kontakta oss.

Sidan uppdaterades 2024-05-13