Högskolans hedersdoktorer

I samband med den akademiska högtiden utser Högskolan hedersdoktorer. Titeln hedersdoktor, doctores honoris causa, föräras till exempel en forskare, en lärare, en framstående kulturpersonlighet eller någon annan förtjänt person. En hedersdoktor ska ha gjort viktiga insatser av betydelse för Högskolans forskning eller utbildning regionalt, nationellt och internationellt.

Våra hedersdoktorer

 • Morgan Persson, hedersdoktor 2024
 • Pelle Matton, hedersdoktor 2022
 • Stina Oscarson, hedersdoktor 2020
 • Thomas Nylund, hedersdoktor 2018
 • Barbro Holmberg, hedersdoktor 2016
 • Roland Kadefors, hedersdoktor 2016
 • Stephen Stansfeld, hedersdoktor 2016
 • Per Laurell, hedersdoktor 2014
 • Nawal El Saadawi, hedersdoktor 2014
 • Arne Ljungqvist, hedersdoktor 2014
 • Birgitta Stymne, hedersdoktor 2011

Morgan Persson – hedersdoktor 2024

Morgan Persson utsågs till teknologie hedersdoktor för sitt starka och långsiktiga engagemang för att i nära samarbete med Högskolan i Gävle möta behovet av kompetens, utbildning och forskning inom främst det tekniska området.

Hedersdoktor Morgan Persson

Morgan Persson är född och uppvuxen i Hudiksvall, och har sedan i början av 1980-talet bidragit till utvecklingen av det globala företaget Monitor ERP system AB där han nu är koncern­chef. Morgan bidrar på fler sätt till Högskolans verksamhetsområden. I sin roll som företags­ledare är han en stark ambassadör för vikten av samverkan mellan näringslivet och akademin, särskilt Högskolan i Gävle. Det utmärks av ett aktivt arbete med att utforma attraktiva och arbets­integrerade utbildningsprogram, initiering av relevanta projekt­samarbeten, och andra insatser för ökad interaktion mellan studenter och näringsliv.

Morgan verkar för att fler ska ges möjlighet till högskolestudier i en region som karaktäriseras av relativt låg utbildningsnivå. Han har till exempel bidragit till etableringen av ”Teknikcollege” och till det så kallade ”Mellanåret” i Hudiksvall, som sedan 2014 sänkt trösklarna för högskolestudier för de som tagit studenten. För att utveckla studentlivet på Högskolan finns ett nära samarbete med studentföreningen Gefleteknologerna som hans företag även sponsrar. Inom forskningen har Morgan ett nära samarbete med Högskolans strategiska forskningsområde Intelligent industri där han bland annat ingår i industrirådet.

Morgan Perssons engagemang för ingenjörsutbildningar visar en stark vilja att möta de behov av högre utbildning som gäller i regionen. Hans arbete är därmed en konkret insats i linje med den STEM-strategi (Science, Technology, Engineering and Mathematics) som regeringen aviserat för att säkra kompetensförsörjning av ingenjörer och för att stärka Sveriges innovations­förmåga och spetskompetens för framtiden. Genom sitt arbete tillsammans med regionens företag och Högskolan har Morgan Persson därigenom på ett mycket konkret och uthålligt sätt bidragit till att uppfylla Högskolans mål att göra lokal och global samhällsnytta.

Pelle Matton – hedersdoktor 2022

Pelle Matton utsågs till hedersdoktor för sitt engagemang och betydande insatser för att minska mobbning och kränkningar i svenska skolor, särskilt genom sitt arbete med att utveckla och implementera den så kallade Gävlemodellen.

Hedersdoktor Pelle Matton

Pelle Matton utsågs 2022 till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle för sitt engagemang och betydande insatser för att minska mobbning och kränkningar i svenska skolor, särskilt genom sitt arbete med att utveckla och implementera den så kallade Gävlemodellen.

Pelle Matton har varit väldigt viktig för modellens framgång och har därmed starkt bidragit till att forskningsresultat kommer till nytta för att utveckla ett bättre skolklimat. Med hjälp av den mycket uppmärksammade Gävlemodellen, som utvecklats av Högskolan i Gävle, Utbildning Gävle och Brottsförebyggarna i Gävle, har Gävle kommun fått ned andelen mobbade i skolorna med 40 procent jämfört med riket som helhet.

Pelle säger att han som ung lärare i slutet på 70-talet såg att det fanns elever som blev väldigt illa behandlade. De var ofta dubbelt utsatta därför att inga kamrater vågade umgås med dem och de kunde bli helt ensamma i en skola med 700 elever.

– Då är det helt avgörande att vuxna står upp för dem, jag har också sett vilken skillnad skolan kan göra om vi står upp och vågar kliva fram. Det är inte omöjligt – det går!, säger Pelle Matton.

Pelle har, i ett långt samarbete med Högskolan, varit en drivande kraft i ett mycket framgångsrikt arbete mot mobbning i skolorna. Ett arbete som prisats av Brottsföre­byggande rådet och som också ledde till att han röstades fram till Årets Gävlebo.

Stina Oscarson – hedersdoktor 2020

Stina har under flera år arbetat med att utveckla och underhålla en dialog mellan akademi och det omgivande samhället.

Hedersdoktor Stina Oscarson

Stina Oscarson utses till filosofie hedersdoktor vid Högskolan i Gävle för sina insatser för yttrandefrihet, bildning och demokrati. Stina har under flera år arbetat med att utveckla och underhålla en dialog mellan akademi och det omgivande samhället. I offentliga samtal och seminarieserier har hon genomlyst såväl vetenskapens möjligheter och trovärdighet som demokratins sårbarhet, genom ett kreativt och öppet tillvägagångssätt.

Stina Oscarson är dramatiker, regissör och samhällsdebattör. Hon fick sin estetiska skolning i Skellefteå där hon växte upp och har varit särskilt verksam inom teatern. Oscarson startade exempelvis den fria teatergruppen Teater ML02 och har haft uppdrag som konstnärlig ledare för Orionteatern i Stockholm 2004 och som chef för Radioteatern 2011-2014.

Oscarson har uppmärksammats och prisats för sina kulturinsatser och bland annat erhållit bokmässans Bildningsstipendium, Eldh-Ekblads fredspris samt Stockholms stads folkbild­nings­stipendium. År 2008 påverkade Oscarson den Svenska kulturdebatten med den av henne initierade alternativa kulturutredningen (”Skuggutredningen”) och har i många sammanhang fört fram bildningsfrågornas betydelse för det offentliga samtalet.

Oscarson har i bred mening också bidragit till Högskolans humanistiska och akademiska verksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Hon har bland annat varit verksam vid Dagermanseminariet vid Högskolan, senast vid seminarieserien ”Hur skapar vi en hållbar demokrati?” där demokratins, samtalets och forskningens möjligheter och sårbarhet har genomlysts. Oscarson har även författat manus till föreställningar av Dagermans ”Tusen år hos gud” i samarbete med Högskolan och Gävle stad. Samarbetet har fortsatt och betoningen av den akademiska friheten har ständigt varit närvarande, senaste i serien ”Samtal på väg”, ett samarbete mellan ABF Gästrikebygden, Länsmuseet, Hyresgästföreningen och Högskolan i Gävle.

Oscarsons engagemang i bildningsfrågor, samverkan och arbete för att motverka fakta­resistens gör henne mycket värdig som hedersdoktor vid Högskolan.

Thomas Nylund – hedersdoktor 2018

”Thomas Nylunds insatser har haft en avgörande betydelse för det långvariga och djupa samarbete som finns mellan Gästrike Återvinnare och Högskolan i Gävle."

Hedersdoktor Thomas Nylund

Thomas Nylund är sedan 2008 förbundsdirektör för Gästrike Återvinnare samt VD för dotterbolaget Gästrike Återvinnare Utveckling AB. Han avlade 1986 civilingenjörsexamen i lantmäteri vid KTH, och har sedan dess haft en rad chefsbefattningar och uppdrag inom offentlig sektor.

Motivering
”Thomas Nylunds insatser har haft en avgörande betydelse för det långvariga och djupa samarbete som finns mellan Gästrike Återvinnare och Högskolan i Gävle. Gästrike Återvinnare har prisats och uppmärksammats för sitt arbete att förebygga avfall, befrämja återbruk och att optimera återvinning, och är en mycket viktig samarbetspartner för Högskolans ambition att vara ledande inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Gästrike Återvinnare har sedan starten 2011 deltagit som Co-op-företag inom programmen för miljöteknik och är det Co-op-företag som genom åren anställt flest studenter efter studierna. Gästrike Återvinnare exporterar svensk miljökunskap inter­nationellt och har i dessa sammanhang samverkat och marknadsfört samarbetet med Högskolan. Detta har även bidragit till en ökad internationalisering av Högskolans verk­sam­het genom anordnandet av flertalet internationella besök.

Thomas har som medlem av styrelsen för Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö initierat och stöttat stiftelsens medverkan i ett antal olika forskningsprojekt och stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid Högskolan. Thomas har även bidragit till att Gästrike Återvinnare Utveckling AB gemensamt med Högskolan finansierar en doktorand inom biogas.

Under en lång rad av år har Thomas varit mycket engagerad i och en stark drivkraft för Högskolans utveckling, och är sedan 2016 ledamot och vice ordförande i högskole­styrelsen.”

Hedersdoktorer 2016

Professorerna Roland Kardefors och Stephen Stansfeld samt landshövding Barbro Holmberg utsågs 2016 till hedersdoktorer vid Högskolan i Gävle i samband med Akademisk högtid.

Barbro Holmberg

Barbro Holmberg är utbildad socionom med en bakgrund som politiskt sakkunnig, stats­sekreterare och statsråd på Utrikesdepartementet. Hon har också varit projektledare för att integrera barnperspektivet i ett utvecklingssamarbetet på Utrikesdepartementet, general­direktör på Migrationsverket, sekreterare i två statliga utredningar samt redaktör för Psykologtidningen och Tidskriften Socialpolitik. Barbro Holmberg har också drivit en egen konsultverksamhet.

Som en röd tråd genom hennes yrkesliv löper samhällsintresset och hon fick H. M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band för ”framstående samhällsinsatser” 2008.

Barbro Holmberg var verksam som Landshövding i Gävleborgs län mellan åren 2008 och 2015 och lade under dessa år stort fokus på regional utveckling, arbetsmarknadsfrågor och integration. Hon såg Högskolan i Gävle som motor för utvecklingen i länet, både genom att tillhandahålla välutbildade människor till länet och genom att skapa av en innovationsmiljö i samverkan med näringslivet. Barbro Holmberg var också ordförande i Högskolans Sam­verkans­råd under hela sin tid som landshövding och betonade ofta att samverkan är ett ansvar både för Högskolan och för det omgivande samhället. Hon tog flera initiativ till att skapa mötesplatser där företagare i länet fick möjlighet att möta Högskolan bland annat genom seminarieserien ”Forskarna på Slottet” som blev allmänt uppskattat i länet.

Installationsföreläsning: Utbildning och forskning – Vår framtid

Roland Kadefors

Roland Kadefors har grundexamen som civilingenjör. Efter sin disputation knöts han till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, där han forskade inom neuro-fysiologi, rehabilitering och ortopedi. När Götaverken AB startade en forskningsverksamhet med anknytning till de varvsanställdas arbetsmiljö engagerades han i ergonomiska studier av svetsarbete; han var sedan under 70-talet chef för tekniskt arbetarskydd, först vid Götaverken och därefter vid varvskoncernen Swedyards. Han var också under många år knuten till Chalmers som adjungerad professor.

När varvsindustrin avvecklades blev Roland Kadefors chef för den nybildade forskningsverksamheten på Lindholmen i Göteborg, inriktad mot teknisk och organisatorisk utformning av industriell produktion. Vid Arbetslivsinstitutets (ALI) regionalisering ledde han uppbyggnaden av det Göteborgsbaserade programmet ”Industrin och den mänskliga resursen”. Här bedrev han forskning om bland annat datorarbete och arbete med handhållna verktyg, och påbörjade de studier av ålder och arbete som han fortsatt med som emeritus – sedan 2007 vid Göteborgs universitet. Han har varit engagerad i samhällsdebatten, främst i arbetsmiljö och äldrefrågor, men också mänskliga rättigheter, bland annat som ordförande i svenska Amnesty 1986-1990.

Roland Kadefors var under många år styrelseledamot i ALI, och bidrog till att dess forskning om belastningssjukdomar lokaliserades till Högskolan i Gävle. Han var under 2003–2010 forskarrepresentant i styrelsen för Centrum för Belastningsskadeforskning och deltog i det förberedande arbete som ledde till etableringen av ett Fortecentrum vid Högskolan i Gävle.

Installationsföreläsning: Visionen om ett uthålligt arbetsliv

Stephen Stansfeld

Stephen Stansfeld is Professor of psychiatry in the Wolfson Institute of Preventive Medicine at Barts and the London School of Medicine, Queen Mary University of London. His research interests include the effects of the physical and social environment on mental health. He was Chair of the International Commission on the Biological Effects of Noise from 2008 to 2014 and directed the 7th Framework funded European Network on Noise and Health, involving 33 European partners to decide on priorities for new research on environmental noise and health. He directed the European 5th Framework funded RANCH Study on the effects of aircraft and road traffic noise on children’s cognition and health.

He currently chairs the WHO Guidelines Development Group on the new guidelines for environmental noise. He carries out research on noise and health, working conditions and mental health and longitudinal studies of adolescent mental health.

Installationsföreläsning: From health inequalities to social interventions – surprises and lessons

Hedersdoktorer 2014

Professor Arne Ljungqvist, verkställande direktör Per Laurell och internationellt erkänd författaren Nawal El Saadawi utsågs 2014 till hedersdoktorer vid Högskolan i Gävle. I samband med Akademiska högtiden höll hedersdoktorerna öppna föreläsningar där de gav spännande inblickar i sin verksamhet.

Per Laurell

Akademin för teknik och miljö har till hedersdoktor utsett Per Laurell, vd för Gävle Energi, till hedersdoktor. Han har inriktat sitt engagemang mot ett av Högskolans profilområden, Byggd miljö, och har aktivt arbetat för att stimulera och medverka inom forskning, utveckling och utbildning i samverkan mellan Högskolan i Gävle och näringslivet i regionen. Han medverkade aktivt vid etableringen av företagsforskarskolan REESBE i samverkan med Högskolan i Mälardalen och Högskolan i Dalarna, till starten av det regionala projektet "Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborgs län 2050 samt till etableringen av så kallade coop-utbildningar i länet.

Som en röd tråd genom Laurells yrkesliv löper arbetet med energibranschen gärna kopplat till näringslivsutveckling och tillväxt. En särskilt stor roll spelade Laurell vid grundandet av det regionala inkubatorföretaget Movexum AB. Tidigt insåg han behovet av en innovationsmiljö som agerar professionellt och stöttar tillkomsten av innovativa tillväxtbolag i vår region. Genom att hela tiden söka nya och bättre lösningar har han uppmuntrat inkubatormiljön att fokusera på att skapa värden i innovationssystemet. Laurell är operativt engagerad med strategisk och visionär syn med resultatorienterad innovativ och affärsutvecklande läggning.

Installationsföreläsning: Hållbar innovativ tillväxt

Nawal El Saadawi

Nawal El Saadawi är utbildad läkare och har bland annat varit ansvarig för folkhälsofrågor i Egypten. Hon är en förgrundsgestalt inom kvinnorörelsen i arabvärlden och har bland annat författat boken Women and Sex. Kampen för kvinnors rättigheter liksom för det fria ordet för hon också i sin skönlitterära produktion. Denna är omfattande och har fått stor internationell spridning: ett tiotal av hennes verk finns i svensk översättning, till exempel Livets källa (1994) och Den stulna romanen (2010).

Nawal El Saadawi har hedrats med många litterära utmärkelser. Vid ett par tillfällen har hon även nominerats till Nobelpriset i litteratur. År 2012 tilldelades hon Stig Dagerman-priset och besökte i samband med det Högskolan i Gävle där hon invigde det nygrundade Dagermanseminariet vars syfte är att hedra minne av Stig Dagerman och stärka litterära och humanistiska verksamheter vid Högskolan. Hon är värd respekt och uppskattning för sin kamp för en hållbar livsmiljö för alla människor. Hennes livsgärning och kamp för kvinnors rättigheter kopplar starkt till Högskolan i Gävles vision om en hållbar livsmiljö.

Installationsföreläsning: Doctor Becomes Doctor Again

Arne Ljungqvist

Arne Ljungqvist är utbildad läkare, han blev biträdande professor 1967 och professor 1979. Han har innehaft positioner som prorektor vid Karolinska institutet och rektor för Gymnastik- och idrottshögskolan. Hans kompetens tas i anspråk av idrottsrörelsen: han är ledamot av Internationella olympiska kommittén (IOK) sedan 20 år och är sedan 2003 ordförande i IOK:s medicinska kommitté. För en bred allmänhet är Ljungqvist känd för sin resoluta kamp mot doping i alla former. Sedan 2012 har Ljungqvist fokuserat dopning som ett folkhälsoproblem och ett samhälleligt problem genom den av regeringen instiftade Arne Ljungqvist Foundation.

Samma år blev Arne Ljungqvist Foundation partner till Högskolan i Gävle och det då nystartade Idrottsvetenskapliga programmet vid Akademin för hälsa och arbetsliv. Arne Ljungqvist har själv medverkat i symposier och föreläsningar vid Högskolan och varit den externa aktör som satt Högskolan i Gävle på antidopingskartan nationellt och internationellt. Genom sitt aktiva deltagande i utbildning och forskning kring dessa frågor bidrar han till legitimiteten i ett nytt utbildnings- och forskningsområde. Ljungqvist var i yngre dagar en framstående friidrottare: han hoppa 1.90 vid de Olympiska sommarspelen 1952 men hade tidigare samma år hoppade 1,96 meter när han vann SM i friidrott. I augusti 1952 hoppade han 2,01 meter i Göteborg, hans personliga rekord.

Installationsföreläsning: Hur idrottens dopingproblem blev en folkhälsofråga

Birgitta Stymne – hedersdoktor 2011

Högskolan i Gävles tidigare rektor Birgitta Stymne utsågs 2011 till den första hedersdoktorn vid Högskolan i Gävle.

Birgitta Stymne – hedersdoktor 2011

Högskolan i Gävles tidigare rektor utsågs 2011 till den första hedersdoktorn vid Högskolan i Gävle.

Birgitta Stymne utsågs år 1989 till rektor för Högskolan i Gävle - som dåförtiden hette Högskolan i Gävle-Sandviken. Hon blev därmed Högskolans andra rektor som var kvinna. Hon var Högskolans rektor under två ämbetsperioder, sammanlagt 12 år.

Birgitta Stymne föddes i Kristianstad 1940, tog studentexamen vid hemstadens Högre Allmänna Läroverk 1959 och civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 1964. På avhandlingen Interactions between organic molecules studied by infrared spectroscopy blev hon år 1979 teknologie doktor vid KTH. På KTH uppehöll hon befattningar som universitetslektor, prefekt, utbildningsledare och slutligen byråchef innan hon år 1989 utsågs till rektor för Högskolan i Gävle.

Under sin rektorstid på Högskolan arbetade hon mycket aktivt för dels för ett samlat campus i Gävle, dels för en ”akademisering” av Högskolan genom införandet av institutioner med åtföljande programorganisation. Hon arbetade målmedvetet med att främja forskningen; under hennes rektorstid anställdes de första professorerna vid Högskolan. 1990-talet präglades i hög grad av tillväxt – ökande antal studenter, ökande anslag för forskning och forskarutbildning – men också av konsolidering av vunna framgångar, särskilt mot slutet av ämbetsperioden då Högskolan övertog ansvaret för KTH:s institution för Byggd Miljö i Gävle (BMG), ett viktigt steg i Högskolans fortsatta profileringsarbete.

Under Birgitta Stymnes rektorstid uppfördes Naturvetarhuset som ett led i strävan att stärka de naturvetenskapliga ämnena. Hennes engagemang omfattade också ämnena inom det historisk-filosofiska området.

Efter pensioneringen har Birgitta Stymnes kompetens tagits i anspråk för bland annat en rad nationella och internationella utvärderingsuppdrag. Hon var vidare ledamot av regeringens forskningsberedning 2009–2010. Sedan 2006 är hon ledamot av Örebro universitets styrelse. I styrelsen för Verket för högskoleservice var hon ledamot åren 1994–2002. År 2000 valdes hon till arbetande ledamot av Kungliga Skytteanska Samfundet.

Till Gävle-konstnären Gunnar Cyrén uppdrog Högskolestyrelsen att med en betydande mängd externa medel förfärdiga en så kallad rektorskedja, vars första bärare Birgitta Stymne blev år 2000.

När Birgitta Stymne lämnade rektorsposten 2001, uppdrog Högskolestyrelsen åt Gävlekonstnären Ulla Helenius Reit att utföra ett porträtt av henne. Det hänger för framtiden i Högskolans styrelserum.

Sidan uppdaterades 2024-05-03