Anna Lisa Detlow-Bergs stipendie­fond

Vidareutbildar du dig inom vårdyrket eller har planer på att göra det? Då kan du söka detta stipendium.

Anna Lisa Detlow-Bergs stipendiefond utdelar varje år ett eller flera stipendier till studerande eller forskarstuderande vid Högskolan i Gävle. Stipendiebeloppet varierar beroende av den årliga avkastningen. Stipendiets syfte är att främja vidareutbildning inom vårdyrket för personer med sjuksköterskeexamen/specialistsjuksköterskeexamen från Högskolan i Gävle eller från tidigare Vårdhögskolan i Gävle eller Sjuksköterskeskolan i Gävle.

Stipendiet utgör en belöning för en utmärkt studieprestation. Företräde ges till studerande med vårdvetenskap/omvårdnad som huvudämne. Studerande med medicinsk, pedagogisk eller administrativ inriktning på studierna har också möjlighet att söka. Vid bedömning läggs vikt vid relevans för vårdyrket och dess utveckling. Stipendiet kan erhållas en gång på avan­cerad nivå och en gång på forskarnivå. Lärare har möjlighet att föreslå stipendiater utöver dem som lämnat ansökan. Stipendiet delas ut vid en ceremoni vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Ansökan 1 oktober

Ansökningar ska vara Högskolan i Gävle tillhanda senast 1 oktober varje år. Ansökan ska vara märkt med diarienummer: HIG-STUD 2023/644 och mejlas till registrator.

Beslut om stipendiet fattas efter granskning av sakkunnig akademichef vid Akademin för hälsa och arbetsliv efter samråd med stipendiegruppen (avdelningschef för Avdelningen för vårdvetenskap samt stipendiehandläggare).

Bifogade dokument till ansökan

Samtliga sökande ska bifoga

  • Examensbevis för sjuksköterskeexamen/specialistsjuksköterskeexamen eller magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad
  • Personligt brev där studiernas syfte framgår.


Studerande på avancerad nivå ska dessutom bifoga

  • Bevis för att vidareutbildning pågår
  • Godkänt examensarbete på lägst C-nivå/grund nivå. Examensarbetet får inte vara äldre än 5 år räknat från sista ansökningsdag. Betygsdatum i Ladok gäller.

Studerande på forskarnivå ska dessutom bifoga

  • Uppgift om lärosäte där forskarstudierna bedrivs samt handledare
  • Av handledare (motsvarande) bestyrkt individuell studieplan
  • Forskningsplan samt uppnådda resultat
  • Publikationer
  • Tidplan för forskarutbildningen
  • Godkänt examensarbete på lägst D-nivå/avancerad nivå. Examensarbetet får inte vara äldre än 5 år räknat från sista ansökningsdag. Betygsdatum i Ladok gäller.

Kort fakta om Anna Lisa Detlow-Berg

Anna Lisa Detlow-Berg var rektor vid sjuksköterskeskolan i Gävle mellan åren 1952 och 1966. Hon avled 1998, 94 år gammal, och testamenterade en summa på en miljon kronor för att främja vidareutbildning inom vårdyrket. Stipendiet har delats ut sedan 2003.

Sidan uppdaterades 2024-04-11