Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö

Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö delar årligen ut ett eller flera stipendium på maximalt 15 000 kr till studerande vid Högskolan i Gävle.

Stipendium för att främja intresse, kunskap och innovation inom miljöområdet

Stipendiet utgör en belöning för en utmärkt studieprestation inom stiftelsens verksamhets­område ”Återvinning och behandling av avfall med särskild inriktning mot ett konsument­perspektiv samt miljövänliga behandlings- och återvinningsmetoder samt förebyggande och återanvändning”. Syftet med stipendiet är att främja intresse, kunskap och innovation inom miljöområdet.

Stipendiet tilldelas en student inom något av vetenskapsområdena samhällsvetenskap, teknik eller naturvetenskap. Särskild vikt fästs vid ett väl genomfört examensarbete på lägst c-nivå, som är av betydelse för stiftelsens verksamhetsområde och en hållbar utveckling. I bered­nings­­underlaget ingår även studieresultat.

Givet att uppställda krav har uppfyllts så tilldelas minst ett stipendium per år till en studerande inom ämnesområdet miljöteknik. Examensarbetet ska vara gjort på kandidat eller ingenjörs­nivå. Stipendiet kan delas mellan flera studenter.

Ansökan senast 30 september

Till ansökan bifogas:

  • Personligt brev med motivering
  • CV och betygsutdrag från Ladok
  • Godkänt examensarbete.

Examensarbetet får inte vara äldre än 12 månader räknat från sista ansökningsdag. Betygs­datum i Ladok gäller.

Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast 30 september varje år. Du mejlar din ansökan (pdf-format) till stiftelsensstipendie@hig.se och du får en bekräftelse på att ansökan är mottagen. Beslut angående stipendiet fattas av styrelsen i Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö. Lärare har möjlighet att föreslå stipendiater utöver de som lämnat ansökan.

Styrelsen

  • Thomas Nylund, ordförande (f.d. förbundsdirektör Gästrike återvinnare)
  • Anna-Karin Karlsson, ledamot (förbundsdirektör Gästrike återvinnare)
  • Therese Metz, ledamot (förbundsordförande i Gästrike återvinnare)
  • Mårten Widlund, ledamot (Prezero)
  • Magdalena Westerberg, ledamot (Prezero)
  • Gunilla Mårtensson, ledamot (Högskolan i Gävle)
  • Åsa Hadin, ledamot (Högskolan i Gävle)

Om Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö

Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö stiftades år 2002 av kommunalförbundet Gästrike återvinnare och Sita som numera är Prezero. Stiftelsen har till ändamål att stödja och initiera forskning och utveckling (FoU) kring avfallshantering, såväl ur ett hushålls- som ett producent- och behandlingsperspektiv.

Stiftelsen medfinansierar även en doktorandtjänst inom avfallshantering med inriktning på systemanalys av torrötning av matavfall.

Kontaktperson

Åsa Hadin, profilbild

Åsa Hadin

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Gästrike återvinnares logga
Pre Zeros logga
Högskolan i Gävles logga

Sidan uppdaterades 2024-04-11